Enskilda vägar och vägföreningar

De enskilda vägarna är den största delen av Sveriges alla gator och vägar. Det finns cirka 28 000 mil enskilda vägar i landet. Skellefteå kommun sköter driften och underhållet för ungefär 95 mil av dessa vägar.

Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Det är väghållaren som ansvarar för att sköta om vägen.

Väghållare för en enskild väg med statsbidrag här i Skellefteå kommun är vanligtvis kommunen. Anledningen till detta är ett fullmäktigebeslut från mitten på 70-talet där kommunen tog på sig att sköta enskilda vägar om vissa villkor var uppfyllda. Därför har de flesta valt att anlita kommunen. I landet i övrigt sköter oftast vägföreningar de enskilda vägarna själva.

Väghållare för en enskild väg utan statsbidrag organisationer som exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Ansökan om bidrag till enskild utfartsväg som inte är statsbidragsberättigad (Länk till annan webbplats)

En del enskilda vägar får statsbidrag till drift och underhåll. Många enskilda vägar utan statsbidrag är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik, men det finns även vägar utan statsbidrag som är öppna för allmän trafik.

Varför statsbidrag?

Tanken med statsbidraget är bland annat att det ska underlätta för boende i glesbygd, underlätta för vägtransporter, ge allmänheten tillgång till rekreation- och fritidsområden samt beakta trafiksäkerhet och ta tillvara på miljöintressen.

Ansöka om statsbidrag

Ansökan om statligt bidrag för underhåll och drift till en enskild väg gör du hos Trafikverket.

Läs mer på Trafikverkets webbplats (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många enskilda vägar är inte berättigade till statsbidrag. För några av de enskilda utfartsvägarna som inte kan få statsbidrag finns det möjlighet att söka bidrag hos kommunen.

Regler och anvisningar

Bidrag får sökas av

 • Enskilda personer som är folkbokförda och helårsboende efter vägen som bidraget söks för.

 • Väg- och plogföreningar.

Bidrag får sökas för

 • Väglängd under 1000 meter. Längden mäts från bostadsfastighet till närmaste bidragsberättigad väg. Bidraget reduceras beroenda av antalet fastigheter och väglängd.

 • Väglängd över 1000 meter ska i första hand söka statsbidrag hos Trafikverket. Om sökande kan visa ett avslag på en ansökan om statsbidrag kan kommunalt drift- och underhållsbidrag sökas. Skicka med Trafikverkets avslag i ansökan.

Bidrag ges inte till vägar inom detaljplanelagt område eller vägar med enbart fritidsboende.

Handläggning, beslut och eventuell invändning

 • Normal handläggningstid beräknas till tre månader.
 • Lämnade uppgifter kontrolleras. Om uppgifterna är felaktiga kommer bidrag inte att betalas ut.
 • Sökanden får ett skriftligt beslut.
 • Invändningar mot beslutet ska vara hos kommunen inom 30 dagar från beslutsdatum.

Utbetalning

 • Bidraget utbetalas som ett engångsbelopp i december för året som gått.
 • Bidragsmottagare är skyldig meddela ändrade förhållanden som kan påverka bidraget.

Ersättning

Nivån på ersättningen beror på hur många fastigheter som finns vid vägen och vägens längd.

 • Delar 1 – 2 fastboende utfartsväg får de 6 kronor per meter väg.
 • Delar 3 – 5 fastboende utfartsväg får de 4 kronor per meter väg.
 • Delar 6 - 13 fastboende utfartsväg får de 2 kronor per meter väg.

Kommunen kan ta över drift

I Skellefteå kommun har fullmäktige beslutat att kommunen kan ta över drift för en statsbidragsberättigad enskild väg.

Senast uppdaterad: