Så blir det när vi bygger om din gata

Här kan du ta del av lite allmän information om vad som sker när det byggs om på dina gata. Det gäller både ombyggnad av själva gatan och miljön däromkring. Du hittar också lite allmän information om när det ska grävas för till exempel ledningsnätet, nya vatten- och avloppsledningar eller underhåll av dessa.

Gräsytor istället för trottoarer

För att skapa en närmare känsla och trevligare kvarter så har ombyggnaderna de senaste åren utförts på så sätt att vi plockar bort trottoarerna och ersätter dem med gräsytor istället.

Av det skapas ett grönare bostadsområde samtidigt som problem med gatan minskar. Det kan till exempel vara problem orsakade av kantsten, nivåskillnader med mera. De här åtgärderna skapar också en lugnare trafikrytm.

Häckar, träd och buskar

Häckar och träd som tidigare inkräktade på gatumark, den del som var trottoar, kan du nu behålla utan beskärning samtidigt som kommunen får lite lägre underhållskostnader. Alltså en vinst för alla i samhället.

Skötsel, vinter och sommar

De skapade grönytorna kan vintertid användas som snöupplag. Sommarunderhållet, till exempel gräsklippning förutsätter vi att du som angränsande fastighetsägare sköter. Kommunen kontrollerar grönytorna och i de fall klippning inte skett så gör kommunen det en gång per säsong.

Inte till för egen plantering

Grönytorna på respektive sida om gatan kan inte införlivas med din tomt eller nyttjas till plantering eller andra konstruktioner. Eventuella skador på gräsytorna lagas av kommunen efter anmälan.

Grävningar för ledningsnätet, vatten- avlopp-, spillvatten- och ytvattenledningar

Grävningsarbeten i ledningsnätet medför för det mesta att det blir kortvariga störningar i vattenförsörjningen. Du meddelas alltid i förväg om detta om det är ett planerat arbete. Vid akuta situationer som till exempel en större vattenläcka ska du kunna hitta information om det på skelleftea.se/invanare samt ofta även i lokala nyhetsmedia.

Byggnationerna, grävningarna innebär också en del störningar i trafiken men vår ambition är alltid att dessa ska bli så små som möjligt. I de fall då din infart inte går att använda kommer vi att tillhandahålla ström för motorvärmare under den tiden.

Senast uppdaterad: