Vägvisning

Du kan ansöka om att få vägvisning med lokaliseringsmärken på det kommunala och statliga vägnätet. Det gäller vägvisning till företag, serviceanläggningar, inrättningar eller arrangemang.

Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det viktigt att vägvisningen sätts upp på rätt sätt och följer vägmärkesförordningen. Vägmärkena får inte bli för många, de ska vara lättbegripliga och ha så begränsad information som möjligt. Den som kör måste ha tid att läsa, förstå vägmärkena och välja väg utan att det påverkar förmågan att hantera trafiksituationen.

Vägvisning görs främst till allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter som flygplats och hamn. Vägvisning till tillfälliga arrangemang får sättas upp i samråd med kommunen. Tillfälliga arrangemang kan till exempel vara tävlingar, tillfälliga utställningsområden eller mässor.

Vägvisning kräver alltid tillstånd av väghållaren.

 • Skyltningen får inte påverka trafiksäkerheten på den aktuella platsen
 • Vägvisning på den aktuella platsen får inte påverka förarens förmåga att tillgodo sig nödvändig information
 • Ansökt vägvisning ska avse vägvisning och inte reklam
 • Ansökt vägvisning får inte skapa problem för vägens drift eller användning
 • Bedömning av vägvisning görs efter gällande lagstiftning
 • Ligger målpunkten/företaget vid namngiven gata beviljas tillstånd endast i särskilda fall
 • Målpunkten måste ha parkeringsmöjligheter
 • Det får inte finnas för många vägmärken i samma vägkorsning.
 • Vägvisning ska bara sättas upp om verksamheten har tillräckliga öppettider.
 • Namnet på verksamheten ska vara förenligt med god ortnamnssed och får inte väcka anstöt eller vara olämpligt på något annat sätt.

Alla ansökningar kan inte beviljas vilket kan bero på till exempel:

 • Det är ett geografiskt mål eller plats
 • Begränsad tillgänglighet gällande öppettider
 • Om det redan finns mycket vägvisning på samma plats prioriteras geografiska mål
 • I en tätort där aktuell anläggning kan förväntas
 • Plats där anläggningen är belägen i förhållande till plats för ansökan

På enskilda vägar ska ansökan lämnas till den som äger vägen.

På större genomfartsvägar och landsbygd är det normalt Trafikverket som ansvarar för vägvisningen. På Trafikverkets webbplats, länk nedan, kan du läsa mer om hur du ansöker om vägvisning på Trafikverkets vägar.

Vägmärke för vägvisning - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Arbetsgång

 • Ni ansöker hos kommunen.
 • Ansökan blir godkänd eller avslagen.
 • Om ansökan blir godkänd får ni en offert som ni kan välja att tacka ja eller nej till. Om ni väljer att gå vidare ska ni betala kostnaden för tillverkning och uppsättning av vägmärket.
 • Kommunen monterar upp skylten enligt offerten.
 • Om vägmärket blir dåligt på grund av till exempel ålder eller skadegörelse kan enligt önskemål kommunen byta ut skylten på sökandes bekostnad.
 • Om företaget upphör på platsen så ansvarar sökande för att meddela kommunen om nedmontering på sökandes bekostnad

Kriterier

 • Vägvisning kan godtas från närmast allmänna väg
 • Vägvisning ska utföras enligt vägmärkesförordningen med svart text på vit botten. Den kan också ha en symbol, till exempel en kaffekopp för vägvisning till en servering. Ingen företagslogotype eller liknande får finnas med.

Orienteringstavla

Vägvisning gör till ett mål som till exempel ett industriområde. Inne på industriområdet kan det vara många företag vilket omöjliggör ytterliggare vägvisning. För att lösa detta problem så kan företagen tillsammans sätta upp en orienteringstavla för att kunna visa vilka företag som finns på industriområdet.

Det finns många företag som vill sätta upp orienteringstavlor intill kommunala och statliga vägar. För att få göra det krävs det alltid någon form av tillstånd från väghållningsmyndigheten. Om skyltarna ska stå inom vägområdet ska tillstånd sökas hos kommunen eller Trafikverket. Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljplanelagt område. Då är det kommunen som beslutar om bygglov. Om skyltar sätts utan tillstånd har väghållaren rätt att ta bort den på den ansvariges bekostnad.

Det är du som söker som ska betala för tillverkning och uppsättning. Det är flera faktorer som påverkar vad kostnaden för en vägvisning blir, till exempel:

 • Vägmärkets storlek, vilket beror på bland annat mängden text, antal symboler och textstorlek
 • Typ av vägmärke, om det ska det vara en enkel vägvisare eller ska den finnas på en stor orienteringstavla
 • Vägtyp, om vägmärket att sättas upp på exempelvis en motorväg eller en mindre landsbygdsväg
 • Montage, vilken typ av uppsättningsanordningar som stolpar och fundament som krävs på platsen där vägmärket ska sitta
 • Komplettering, om vägvisningen kan infogas i en befintlig uppsättning eller om det krävs det en helt ny uppsättning
 • Portal, arbete med vägmärken som placeras över vägen kräver skylift.
 • Vägtyp och mängden trafik avgör hur mycket avstängningsanordningar som krävs när vägvisningen monteras för att trygga säkerheten för både vägarbetarna och trafikanterna.
Senast uppdaterad: