Lotterier

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Ansöka om lotteriregistrering (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Skicka in lotteriredovisning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 1. Ta beslut om lotteri
  Föreningens styrelse ska besluta att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten. Lotteriet ska anordnas inom Skellefteå kommun.
 2. Utse en lotteriansvarig
  Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem han eller hon är och var man får tag på honom/henne.
 3. Välj lotterityp – tillfälligt lotteri eller 3- till 5-års registrering
  Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av ansökan som ska göras – ett tillfälligt lotteri eller en registrering för tre eller femår. Valet av ansökan ska framgå av styrelseprotokollet.
 4. Fyll i och lämna in ansökningsblankett
  Ansökningsblankett (registrering eller tillståndsblankett) hittar du här ovan.
 5. Skicka in handlingarna
  Följande handlingar ska skickas tillsammans med ansökan via e-tjänsten:
  - Föreningens stadgar
  - Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  - Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte

Vem kan söka registrering och/eller licens?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen. Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats.

5-årsregistrering

Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering utses en lotterikontrollant av kommunens handläggare. Kontrollanten får inte vara uppenbart jävig. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för registreringen. Avgiften betalas in på postgiro: 126870-5. Ange: Lotteriregistrering.

Senast två månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten kräva in redovisning för registreringslotteriet. Kontrollanten ska därefter granska lotteriredovisningen.

Redovisning av samtliga lotterier som anordnats inom registreringen under föregående kalenderår ska senast den 15 februari redovisas till kontrollant.

Kontrollanten ska senast den 1 april varje år lämna uppgifter till kommunen om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som tillhandahållits under perioden.

Kontrollantarvodet betalas in på postgiro: 126870-5. Ange: 651402 2670 5752 och föreningens namn.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2023, 13,10 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2023, 8 750 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2023, 13,10 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2023, 875 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
 1. En offentlig nöjestillställning
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Frågor och svar

Frågor och svar

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.
Till lotteri räknas:
• Lottning, gissning eller vadhållning
• Marknads- och tivolinöjen
• Bingospel, automatspel, roulettespel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel
Undantagna är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Sådan vadhållning räkas alltså inte som lotterier.
Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

En registrering sträcker sig över en femårsperiod. Under den perioden får föreningen anordna flera lotterier som sammanlagt har en omsättning på max 33⅓ prisbasbelopp. Registrering ansöks hos kommunen.

Licensen ansöks hos Spelinspektionen.

Läs mer på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Nästan alltid, några få undantag finns, se spellagen. Länk till annan webbplats.

Allmännyttiga föreningar som enligt sina stadgar arbetar för allmännyttiga ändamål inom landet och som driver sådan verksamhet, t.ex. välgörenhet eller idrottsföreningar. Vem som helst ska kunna bli medlem i föreningen och föreningen behöver lotteriintäkterna till sin verksamhet.

Se spellagen. Länk till annan webbplats.

Registrering söks hos kommunen via en e-tjänst. E-tjänsten och övrig information finns här ovan. Vill du veta mer kan du kontakta kundtjänst 0910-735000.

Licens söks hos Spelinspektionen. Länk till annan webbplats.

Då ska följande handlingar läggas till ansökan:
- Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering enligt Spellagen 6 kap 9 §, med 33 1/3 basbelopp under en femårsperiod
- Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare
- Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
- Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn adress och telefonnummer (ordförande, kassör och sekreterare)

Ansökan handläggs och det utses en kontrollant. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen, ett till lotteriföreståndaren och ett till kontrollanten.

Senast uppdaterad: