Fågelskådning

Skellefteå kommuns långa kustremsa med varierande naturmiljöer bidrar till ett rikt fågelliv med mer än 200 arter.

I Skellefteå kommun vistas mer än 200 av Sveriges 450 fågelarter regelbundet. Av dessa har ungefär 150 arter häckningsplatser i kommunen.

Tips på fågelskådarplatser

Det finns många populära fågelskådarplatser i Skellefteå kommun.
Här är några exempel på platser med ett varierat och intressant fågelliv:

Fågelskådningens glädje kan skapas av förverkligandet av drömmen om att få betrakta en individ av en speciell art i sin rätta miljö. Glädjen kan också uppstå av att på en morgon se tusen och åter tusen fåglar av olika arter i målmedveten flykt. På Bjuröklubb gläds man av den senare anledningen.

Halvön Bjuröklubb utgör den östligaste delen av Västerbottens fastland och här passerar fågel på väg till häckningsplatser i norr- och väst i betydligt större numerär jämfört med västligare kustområden.

Bjuröklubb

Halvöns norra spets som också kallas Bjuröklubb utgörs av ett knappt 50 meter högt berg varifrån havsutsikten når nästintill 360° vinkel. Från mitten av april till mitten av maj passerar här tiotusentals tättingar. Som mest cirka 45 000 fåglar på en morgon, med en majoritet av bo- och bergfinkar. Mängder av trastar, siskor, korsnäbbar, fältsparvar, ringduvor och lärkor syns också. Här har också i stort sett alla svenska arter av rovfåglar observerats.

Grundskatan

Till halvöns södra udde, Grundskatan, åker man under maj månad för att se sjöfågel. Grundskatans läge och utformning gör att fågel som flyttar längs kustlinjen kommer närmare land här än vad som annars är vanligt. Platsen är mest känd för det stora antalet passerande lommar. Den 28 maj 1987 noterades ca 6 000 sträckande storlommar vilket hittills är rekord i Sverige. Här kan man också se svärta, sjöorre, ejder, alfågel och storskarv under hela maj månad.

Under september till oktober bjuder både Bjuröklubb och Grundskatan på bra tillfällen att se söderflyttande fågel som änder, måsfågel och vadare. Flest fåglar ser man normalt om det blåser nordöstlig vind. Fåglarna passar då på att nyttja medvinden söderut samtidigt som de trycks närmare kusten.

Vägbeskrivning

Kommande norrifrån på väg E4: Följ skyltning till Bjuröklubb från Önnesmark, just innan uppförsbacken på Hökmarksberget. Kommande söderifrån på väg E4: Följ skyltning till Bjuröklubb från cirka 1 km norr om infarten till Lövånger.

Bjuröklubb: Följ skyltade vägen och parkera på parkeringsplatsen nära vägens slut (undvik att parkera längre fram vid fyrvaktarbostaden). Fortsätt till fots några hundra meter längs grusvägen och följs slutligen stigen fram till fyren.

Grundskatan: Sväng höger mot Grundskatan (skyltat) ett par kilometer innan Bjuröklubb. Håll vänster vid korsningen efter ca 1,5 km och fortsätt ytterligare drygt 1 km. Skyltad parkering. Fortsätt ett par hundra meter ut på udden till fots. Vägen till Grundskatan är inte alltid körbar före 10 maj p.g.a. snö.

Landhöjningen har sedan istiden förskjutit gränsen mellan hav och sötvatten österut. För 500 år sedan var Gärdefjärden en havsvik. Numera är den en fågelsjö där man har noterat mer än 140 olika fågelarter.

Fågelarter

I mitten april rastar de första gässen på åkermarken kring byn Gärde för att förse sig med spillsäd och växtdelar inför den fortsatta resan norrut. Sädgås och grågås siktas bäst från vägen söder och norr om Gärde. Även tranor i stort antal kan ses härifrån. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då i reservatet.

Utsiktsplatser

Första isfria ytan i sjön tinar i mitten av april fram vid bron över vattnet mellan Åviken och Gärdefjärden. Denna plats tillsammans med viken nordväst om bron spanas bäst av från vägen intill bron. I de isfria partierna och så småningom i hela sjön rastar fram till 15 – 20 maj hundratals sim- och dykänder samt sångsvanar. De centrala och södra delarna av sjön ses bäst från Skolberget strax norr om Lövånger. Invid det gamla soldat torpet finns en stig som leder fram till en plattform med utsikt över fjärden.

I mitten av maj kan man ofta se flockar om hundratals brushanar och ljungpipare på åkrarna närmast E4.

Naturreservat

Gärdefjärden är en grund sjö med frodig undervattensvegetation. Framförallt i nordvästra delen finns goda betingelser för bladvass, sävruggar och starrängar att breda ut sig. Under sommaren täcks också stora delar av vattenytan av flytbladsväxter. I detta område går det fjällkor på sommarbete som fyller en viktig roll i reservatets skötsel. Sedan 1972 är området naturreservat.

Från och med juni är det framförallt de häckande arterna man finner i området. Totalt har 57 olika arter observerats som häckfåglar. Bland dessa ser man ofta änder, måsfåglar och vadare. Dessutom besöker fiskgjuse och brun kärrhök ofta sjön.

Vägbeskrivning

Åkermark norr och söder om Gärde.
Bro över vattnet mellan Åviken och Gärdefjärden.
Skolberget. Ta av från E4 mot Lövånger. Ta första vägen till vänster efter busstationen. Passera idrottsplatsen och parkera vid skogsbrynet i nordvästra hörnet av villaområdet. Fortsätt 50 m till fots upp på bergknallen.

Skellefteälvens nedre del är ett stadsnära område som utgör Skellefteåtraktens bästa lokal för att beskåda de tidigaste flyttfåglarna samt rastande änder och vadare.

Fågelarter

Innan Skellefteälven når havet vidgar den sig och fördelar sitt vatten i ett deltaliknande område som omfattas av Ursvikenfjärden, Nordfjärden samt Ytter- och Innerviksfjärden. Området har långgrunda stränder och sandrevlar som erbjuder änder och vadare en välbehövlig paus i sin fortsatta flytt norrut och västerut. Andflockarna domineras av bläsand och kricka och vadarna av kärrsnäppa och mosnäppa. Den skräniga gråhakedoppingen är vanlig och brun kärrhök och fiskgjuse ses regelbundet i området. De bästa förutsättningarna att se vadare ges vid lågvatten.

Utsiktsplatser

Fågel i Ursvikenfjärden skådas bäst från vägen som leder ut till Björnsholmen eller från Skellefteälvens strand vid Ursvikens mekaniska. Nordfjärden spanas bäst av från vägen mellan Stackgrönnan och Örviken. Från Öberget får man bästa utsikten över Norra Innerviksfjärden. Där finns också ett vindskydd med en grillplats som skydd vid sämre väder och solvarma hällar att sitta på vid bra väder.

Samtidigt som de första barmarksfläckarna tinar fram genom snötäcket anländer de första fåglarna till ängarna runt Innervik. I mitten april kommer sånglärka, snösparv, stare, tofsvipa, storspov och ringduva. Rovfåglar som vråkar, tornfalk, stenfalk och blå kärrhök kommer strax därefter. Innerviksängarna spanas bäst av från Innervik ca 5 km söder om Skellefteå.

Hela området omfattas till största delen av Innerviksfjärdens 1 500 hektar stora naturreservat. Inom området har man noterat ca 190 olika fågelarter. Av dessa utgör ett 80-tal arter häckfåglar.

Vägbeskrivning

Väg mot Björnsholmen: Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn, Stackgrönnan och Nyhamn. Fortsätt vägen rakt fram efter Nyhamn i ytterligare ca 600 m.

Skellefteälvens strand vid Ursvikens mekaniska: Följ väg 372 från Skellefteå till Skelleftehamn. Sväng höger i Ursviken mitt emot OK och följ vägen österut till industriområdet.
Väg mellan Stackgrönnan och Örviken. Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn. Ta höger mot Örviken när du kommer till Stackgrönnan. Följ vägen i ca 3,5 km.

Öberget: Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn. Ta höger mot Örviken när du kommer till Stackgrönnan. Följ vägen i ca 1,5 km. Öberget nås via en skyltad promenadstig upp från Örvikenvägen.

Innerviksängarna: Ta E4 söderut från Skellefteå. Ta av på Gamla E4 mot Tjärn och Innervik i utkanten av staden. Fortsätt vägen söderut i ca cirka 5 km och sväng vänster vid den andra vägen mot Innervik. Ängarna finner du längs vägen in mot Innervik.

De grunda och vegetationsrika delarna av Skellefteälven med dess frodiga lövskogsdominerade strandbrinkar på sträckan mellan Parkbron och Lejonströmsbron erbjuder ett rikt och varierat fågelliv endast ett stenkast från centrum. Området är för många olika arter intressant som rastlokal under vår och höst eller häckningsplats under hela sommarhalvåret.

Ett fågeleldorado

I slutet av mars dyker de första kniporna upp i den isfria strömfåra som så här års alltid finns på södra sidan älven nedanför Sunnanå kyrkogård. För var dag som går blir det fler knipor och även gräsänder börjar anlända i större antal. Vid den här tiden brukar ofta några strömstarar ses sitta på iskanten mellan sina dykningar efter insektslarver i det kalla vattnet. I strandskogarna hörs de första bofinkarna sjunga. För den uppmärksamme besökaren är början av april en bra tid för att höra mindre hackspettens mjuka snabba ki-ki-ki-ki-ki, från någon av de lummiga holmarna i älven. Mindre hackspett är en hotad art som kräver rikligt med döda och döende lövträd för sin överlevnad. Längs älven finns det ännu kvar en del gammal lövskog i området som ger plats för några häckande par.

Några veckor in i april börjar älven att öppna upp allt mer och området blir nu under några veckor framåt ett eldorado för rastande andfåglar med gräsanden som vanligaste gäst. Andra vanliga arter är kricka, bläsand, vigg, storskrake och kanadagås. Fåtaligare men alltjämt årligen rastar även stjärtand, salskrake och sångsvan. Med lite tur kan man även få se svarthakedopping och sothöna.

Vid den här tiden i april och början av maj brukar strandpromenaden på norra sidan älven, mellan vattenverket och Kyrkholmen, erbjuda de bästa observationsplatserna.

Fågelsång i kör

Under maj minskar snabbt mängden rastande änder och kvar blir de lokala häckfåglarna, däribland gråhakedopping som häckar med några par. Från maj och en bit in på sommaren är det framför allt de frodiga områdena med lövskog som är intressanta och erbjuder rika möjligheter att höra fågelsång från en mängd olika arter. Förutom kören av lövsångare, trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, taltrastar och rödvingetrastar, har man chans att höra grönsångare, svarthätta och rosenfink. I området häckar också stenknäck, en sydlig art som trivs i frodiga lövskogar. Stenknäcken är en doldis och ofta svår att få syn på, men som röjer sin närvaro på sitt hårda metalliska tickande läte zick.

Bästa området för att höra fågelsång är efter strandpromenaden på norra sida älven, från Nordanå och upp emot landskyrkan och kring Rovön.

Kanadagässen

Under hösten är området en viktig rastlokal för kanadagås och upp emot 500 individer kan ses samtidigt övernattande på älven. Bland alla kanadagäss döljer sig ofta några vitkindade gäss och ibland någon grågås.

Oavsett om du tar regelbundna promenader eller strövar längs älven någon gång per år kan fågellivet ge en extra upplevelse. För den som ofta återkommer till området ges chansen att successivt lära sig mer om olika arters utseende och läten och faktiskt få en rätt bra bild av ”fågellivet året runt” i Skellefteå.

Vägbeskrivning

För besökare som kommer med bil till området rekommenderas parkering vid Nordanå, Bonnstan eller Rovön.

Under våren är Ostträskets naturreservat en av Norrlands främsta lokaler för att se rastande gäss. När de första barmarksfläckarna visar sig i snön anländer oftast de första gässen.

Från mitten av april och en månad framåt samlas här sädgås, grågås och kanadagås i hundratal. Tillsammans med rastande tranor och sångsvanar uppgår antalet fåglar ibland till över tusen individer som samtidigt tagit paus i sin flytt till häckningsplatserna norrut och västerut.

Fågellokalen består av sjön Ostträsket som är en grund sjö med stora ruggar av bladvass och sjösäv. Sjön omges av frodiga våtmarker, sumpskogar och sankängar och i väster vidsträckta åkermarker. Dessa åkermarker utgör också en väsentlig del av fågellokalen.

Fågelarter

Sjön spanas bäst av från fågeltornet på södra stranden. Härifrån ges en god vy över framförallt västra delen av sjön. I sjön rastar en mängd sjöfågel som bläsand, kricka, knipa, vigg och skrak.

Åkrarna väster om Ostträsket spanas bäst av från Tällåsen. Härifrån kan man följa gåsflockarnas rörelse morgon och kväll mellan nattkvarteren på sjöisen och beten på ängarna. Även rovfåglar som t.ex. Västerbottens landskapsfågel storspov, blå kärrhök, vråkar, tornfalk, stenfalk, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk ses bäst från Tällåsen.

Under sommaren är det främst de arter som häckar i området som man kan se. Bland dessa hör skäggdopping, svarthakedopping, gråhakedopping, flera andra sjöfågelarter och ett stort antal vadare. Dessutom ses ofta fiskgjusen slå sina byten i Ostträsket.

Även på hösten rastar fågel i området om än i betydligt lägre antal. Från mitten av augusti till mitten av september brukar ett större antal tranor uppehålla sig intill sjön.

Tillträde under förbudstid

Som besökare är man välkommen att nyttja vägar, markerade stigar och fågeltornet även under förbudstiden. Det råder nämligen tillträdesförbud i reservatet under perioden 15 april – 31 maj. Till Ostträskets naturreservat är det fåglarna som har förtur vilket också gör det till en av Norrlands bästa lokaler för rastande gäss.

Vägbeskrivning

Knappt 1 km öster om Drängsmark tar man vägen norrut mot Stormark. Ta höger i riktning mot Tällåsen efter knappt 1 km. Följ den drygt 2 km långa vägen till parkeringen. Till fågeltornet går en ca 1 km lång stig.

Vill man besöka Tällåsen parkerar man där vägen gör en skarp högersväng ca 1 km innan parkeringen för fågeltornet. Fortsätt sedan till fots norrut en kort sträcka längs en körväg.

Fågelskådning för alla

I Skellefteå kommun finns särskilda platser för fågelskådning som är tillgänglighetsanpassade.

Fiske Danielsten

Vid Danielsten, havsbadet i Bureå, kan man göra mer än att bada. Här finns nämligen en plattform för fågelskådning som är anpassad för rullstol.

Utsikten från plattformen är in mot havsviken i Burefjärden. Här finns möjlighet för den som besöker att få se många olika fågelarter, exempelvis fiskgjuse eller videsparv. Men det händer även att platsen besöks av mer ovanliga fåglar för oss här i norra Sverige.

Så packa ryggsäcken med något gott att fika och ha kikaren redo!

Här finns:

  • En vattentoalett anpassad för rullstol.

Bra att veta:

  • Plattformen har ramp och räcken på tre sidor.

Fågelskådning i Ostvik

Vid Ostviks strandängar finns ett trevligt utflyktsmål för den som vill ägna såg åt fågelskådning. Här hittar du nämligen en plattform för fågelskådning anpassad för rullstol.

Fågelplattformen är stor och rymmer många människor samtidigt. Utsikten från plattformen är över de vidsträckta strandängarna som röjdes upp i ett stort projekt några år sedan. Strandängarna erbjuder även betesmarker för boskap från närliggande lantbruk.

Den som besöker platsen kan få se vanliga fågelarter som trana och tofsvipa, men det händer även att ovanligare arter stannar till för ett besök.

Här finns:

  • Parkering finns i anslutning till fågelplattformen.

Bra att veta:

  • Det finns ingen toalett i området.

Fågelskådning på våren

Vårens tidiga morgnar är bästa tiden för att uppleva det rika fågellivet och få chans att se tusentals fåglar vid samma tillfälle. Storspov, tofsvipa och tranor brukar till exempel räknas som ett säkert vårtecken.

  • I Bjuröklubb kan du se tiotusentals sträckande tättingar, som bo- och bergfinkar, samt de flesta av Sveriges rovfågelarter under perioden april-maj.
  • I Ostträskets naturreservat kan du se tusentals gäss, tranor och sångsvanar i april-maj. Här kan du också uppleva de färgglada brushanarnas kamp om honornas gunst i maj.
  • Från Grundskatan kan du uppleva sträckande sjöfågel under maj månad.
  • I Ursvikenfjärden kan du bland annat uppleva mängder av sjöfåglar och vadare i maj. I gammelskogen kan du bland annat se spektakulära spel som orrspel på myrar och tjäderspel under våren.

Fågelskådning på sommaren

Sent på våren och tidigt på sommar kan du se, höra och uppleva häckande fåglar.

Gråhakedoppingen med sitt skärande läte är en art som har ett starkt fäste i Skellefteå kommun. Ett annat exempel är jordugglan som du kan se jaga sork över ängsmarken på sommarkvällar och storlommen som du kan höra kvällstid.

Fågelskådning på hösten och vintern

Från mitten av augusti till början av oktober flyttar många fåglar söderut för att övervintra i varmare trakter. Trots det kan du fortfarande se, höra och uppleva ett intressant fågelliv på hösten i bland annat Bjuröklubb och Grundskatan i form av bland annat änder, vadare och måsfåglar.

På vintern finns ett 50-tal arter kvar i Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: