Fiskevård och naturvård

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt sportfiske och fritidsfiske. Skellefteå kommun bedriver en omfattande fiskevård, ofta i samarbete med föreningarna vid de olika fiskevårdsområdena.

Häng med på Facebook

Genom att gilla vår sida på Facebook kan du följa oss i arbetet. Du hittar länken längst ner på denna sida. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och idéer för fiskevårdande åtgärder.

Här kan ni läsa mer om olika fiskefrämjande undersökningar och åtgärder som genomförts i vatten inom Skellefteå kommun.

Miljöåterställning i Bureälven Etapp 2 2017-2020 Slutrapport, 2021 , 4.1 MB.

Flottledsåterställning i Svartån, Slutrapport, 2021 , 2.5 MB.

Grusutlägg med helikopter i Rickleåns källflöden 2020 , 2.5 MB.

Vill du ta del av tidigare rapporter som gjorts, kontakta oss!

Från början gjordes arbetet med flottledsrensning med handkraft, enkla redskap och hästar. Under efterkrigstiden då bandvagnen kom effektiviserades rensningarna och med det även den fysiska påverkan på vattendragen. Omfattningen av arbetet som krävdes för att skapa flottlederna är svår att greppa och den fysiska ansträngningen från flottningsarbetarna är på många sätt imponerande. Men åtgärderna som var bra för flottningen var tyvärr inte alls bra för livet och ekologin i och kring vattendragen.

Påverkanseffekter och miljöåterställning

I de rensade och kanaliserade vattendragen minskade den totala ytan av vatten samtidigt som hastigheten på den naturliga avrinningen i markerna runtomkring ökade. Stenkistorna längs stränderna skapade barriärer mellan land och vatten vilket gjorde att strändernas artrikedom minskade och naturliga processer som tillförsel av näring och grus till vattendraget försvårades. I många vattendrag kan nästan sägas att miljöerna som fisk och många strömlevande insekter är beroende av till stor del försvann, till exempel grundområden, lekområden och djuphålor.

När lastbilen sedan kom flyttades timmertransporterna från vattendragen upp på vägarna och flottningsepoken var därmed över. Idag ger staten stora ekonomiska stöd till vattenvårdsarbete för att återskapa friska livsmiljöer i de strömmande vattendragen. Genom att söka sådana medel kan vi på Skellefteå kommun jobba med projekt där vi återställer vattendragens ursprungliga utseende och naturliga funktioner genom att bland annat återskapa större variation i bredd och djup. På så sätt återskapas de biologiska förutsättningarna för livet i och kring vattendraget.

Vårt arbete sker alltid med de tillstånd som krävs och i dialog med berörda markägare eller andra intressenter. Det kan exempelvis handla om kulturmiljöer som flottningslämningar. Vi har även ett nära samarbete med länsstyrelsen och våra lokala fiskevårdsområdesföreningar.

Återställningsarbetet i Bureälven gör gott

Sedan 2015 har arbete med flottledsåterställning gjorts i Bureälvens huvudfåra i närhet till Bureå samhälle. Redan efter första året av återställningsarbetet kunde vi se att öring lekte på de nya lekområden som skapats. Återställningen skapar inte enbart bättre förutsättningar för fisken och insekterna i älven utan även bättre förutsättningar för rekreation genom att fler fiskeplatser skapas.

Återställning i Bureälven är ett långsiktig arbete. Genom fältinventering har stora delar av avrinningsområdet kartlagts och planering av åtgärder föreslagits. Även om arbetet i Bureälven kommit en bit på vägen så kvarstår många olika typer av åtgärder innan Bureälvens vattenmiljöer uppfyller de krav som EU ställer på oss i att vattnet ska uppnå så kallad 'God ekologisk status' senast år 2027.

Vad innebär naturvård för friska fiskevatten?

Skellefteå kommun jobbar aktivt med vatten- och fiskevård för friska vatten och ett attraktivt sportfiske samtidigt som vi strävar att nå de nationella miljömålen för våra vatten. För en hållbar framtid krävs en balans i hur vi brukar våra naturresurser och stora behov finns för miljöåterställningsarbetet i vattnen. Förutom ett bättre fiske bidrar detta också till en mer attraktiv landsbygd i hela kommunen.

Många av våra sjöar och vattendrag har på olika sätt farit illa av den industriella utveckling där vattnet använts. Den mest omfattande miljöpåverkan i våra vattendrag kommer från timmerflottningen som pågick fram till senare delen av 1900-talet. Under denna period omvandlades många vattendrag till leder för transport av timmer, från det skogsrika inlandet ner till sågverken som ofta låg vid kusten. Flottningsverksamheten var omfattande och bara i Västerbottens län fanns mer än 800 mil av allmän flottled i vattendragen.

För att underlätta timrets framfart rensades vattendragen på sten, rätades ut och gjordes smalare vilket ökade vattenhastigheten. Dammar byggdes för att kunna kontrollera vattnets flöde och på så sätt styra flottningen av timret. Stenblock som togs upp från vattendragen användes till att bygga vallar och stenkistor längs ständerna som gjorde att man kunde leda timret och förhindra att stockarna fastnade. Många av dessa stenkistor kan vi fortfarande se längs vattendragen.

Varför håller vi på med fiskevård?

Ursprungliga arter och stammar av fisk ska finnas i livskraftiga bestånd och utgöra grunden för ett omfattande sportfiske och fritidsfiske. Ett visst yrkesfiske efter kusten, framförallt inom terminalfiskeområdet, ska ha förutsättningar att finnas kvar men fiskbestånden får inte äventyras.

Berörda föreningar, organisationer, länsstyrelsen, andra myndigheter samt kommunala förvaltningar ska förhindra ytterligare negativ påverkan på fiskbestånd och dess livsmiljö. Kommunen ska verka för en fiskevård som reparerar skadade fiskbestånd. Fiskbestånden ska kunna fortleva i en miljö som i möjligaste mån överensstämmer med den "ursprungliga och opåverkade".

Vi vill också skapa förutsättningar för sportfiske genom att säkerställa vatten med livskraftiga bestånd av "trofé-fiskar". Vi vill påverka fisket i havet så att livskraftiga bestånd av lax och öring kan vandra upp i vildlaxälvarna, samtidigt som ett begränsat yrkesfiske längst kusten kan finnas kvar.

Senast uppdaterad: