Frågor & svar om den nya ledningen på Morö Backe

Mellan oktober 2023 och februari 2024 ska en ny spillvattenledning grävas ner på östra sidan om gång- och cykelbanan som går mellan Solbacken och Morö Backe. Ledningen behövs bland annat för att undvika problem med källaröversvämningar vid kraftiga regn.

Det innebär att en del av gång- och cykelvägen, från Tumstigen till Pulkstigen, kommer att vara avstängd. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om enligt orange markering. Följ pilarna som visar vart de alternativa vägarna går.

Arbetet kommer oftast att pågå vardagar klockan 07.00-16.00, någon enstaka gång kan det bli andra tider.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du har några övriga funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på 0910-73 50 00 (tryck 3) eller mejla till kundtjanst@skelleftea.se.

För att det är den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen och vi behöver lösa det här så fort som möjligt.

Efter en inventering har vi sett att vegetationen på den västra sidan är mer artrik och svårare att ersätta än på den östra sidan.

Om vi skulle ha valt att gräva sönder gång- och cykelbanan skulle det ha blivit dyrare och tagit längre tid att återställa.

Oavsett om ledningen hade placerats under gång- och cykelbanan eller bredvid skulle ytan på sidan ändå behövts ta i anspråk. Den totala ytan som används hade blivit densamma (schakt + uppläggningsyta).

 

  • Gång- och cykelbanan kommer att stängas av medan arbetet pågår.
  • Buller, vibrationer och byggtrafik kommer att förekomma.
  • Träd inom ledningsområdet på den östra sidan om gång- och cykelbanan tas bort och därför kommer insynen till tomterna på den sidan att öka. Men vi kommer att återställa skogsmarken. Det kan dock ta ett tag innan träd och buskar vuxit upp igen.
  • Förbesiktning, vibrationsmätning och efterbesiktning av husen som berörs kommer att göras.
  • Privata ägodelar behöver flyttas från kommunal mark.

Det kommer vara jordigt till en början. Planen är att området ska återställas till skogsmark, inte gräs.

Vi kommer att:

  • Lägga dit jord från en befintlig skog för att området snabbare ska återställas till skogsmark.
  • Återplantera vissa träd och buskar.

Så småningom kommer området att återgå till skog.

Den nya ledningen kommer att vara 250 millimeter i diameter och materialet är PVC.

Hur lång sträcka som schaktas i taget beror på markförhållandena och hur anläggarna vill jobba.

Arbetet görs i riktning söder till norr, eftersom man börjar på det lägsta stället (ledningsmässigt).

Den kommer att ledas om via närliggande gator. Följ den orangea markeringen som visar med pilar hur vägarna går.

Om det blir skador på din egendom i samband med arbetet kan du kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00.

Alla diken kommer att återställas.

Det finns två rännstensbrunnar (gallerbrunnar) vid cykelvägen och en tillsynsbrunn som kopplar ihop dem. Vi kommer att göra en bedömning om de behöver vara kvar.

Nej, det är inte tillåtet. Det är olämpligt av flera orsaker:

  • Allmän platsmark (här parkmark) är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av för allmänheten, annat än tillfälligt och då med tillstånd.
  • Området behöver också vara tillgängligt för kommunens personal. Om någonting till exempel skulle hända med spillvattenledningen, behöver vi kunna agera snabbt för att åtgärda eventuella problem. Det försvåras om saker står i vägen.

Nej, man får inte ta igen fällda träd eller liknande.

Senast uppdaterad: