2024-2026

Program för ett bra företagsklimat i Skellefteå kommun

Ta del av vårt program för ett bra företagsklimat från 2024 till 2026. Detta är Skellefteå kommuns plan för att hjälpa företag växa på ett hållbart sätt, skapa fler jobb och ge stöd till dig som företagare. Lär dig mer om vad vi satsar på för att göra Skellefteås näringsliv ännu bättre.

Inledning

Ett starkt och välmående näringsliv har stor betydelse för en kommuns utveckling och attraktivitet. Näringslivet möjliggör ekonomisk tillväxt samtidigt som det erbjuder och skapar nya arbetstillfällen där människor trivs och utvecklas. Det bidrar också som en positiv kraft till samhällets utveckling genom att generera skatteintäkter och genom egna initiativ som bidrar till ökad hållbarhet, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Som kommun möter vi företagare i en bredd av funktioner, både i deras roll som företagare och som invånare. Detta program beskriver Skellefteå kommuns prioriteringar och fokusområden i syfte att förbättra Skellefteås företagsklimat under åren 2024-2026.

Insatserna har valts utifrån att kommunen har rådighet över frågeställningarna och att det ska kunna genomföras inom tidsperioden. Insatserna är avgränsade utifrån att det ska finnas en tydlig koppling till att förbättra företagsklimatet.

Ämnesspecifika frågeställningar som till exempel hållbarhet, kompetensförsörjning, infrastruktur, inköp och upphandling som har stor påverkan för företagens förutsättningar att utvecklas finns i andra beslutade strategier och program.

Programmet omfattar Skellefteå kommunkoncern. Koncernen omfattas dock i olika grad av programmet beroende på verksamhet.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt till näringslivet ska präglas av en levande dialog. Skellefteå kommun ska vara lyhörd för frågeställningar som är viktiga för näringslivet och vi ska vara beredda på att förändra och förbättra existerande planer för att på bästa sätt driva utvecklingen framåt. Det är ett förhållningssätt som kräver ömsesidighet för att vara värdeskapande. Därför krävs engagemang, gott bemötande och positiva attityder från både vår organisation och från näringslivets aktörer för att skapa utveckling.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av att det är enkelt för företagare att göra rätt när de kommer i kontakt med kommunen som myndighet. Lika viktigt är att företag ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen och att kommunen är en dialogpartner för frågor som kan underlätta och utveckla förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag vars verksamhet bidrar till Skellefteå som en hållbar plats för en bättre vardag.

Fokusområden

Skellefteå kommun prioriterar i detta program två områden som grund för att förbättra företagsklimatet. Insatserna bygger på de frågeställningar som näringslivet utryckt under framtagandet av programmet. Kommunen har själv rådighet över insatserna vilket innebär ett tydligt ansvar för genomförande.

Kunskap, dialog och samverkan. Aktiviteter och insatser som möjliggör framgångsrik och
effektiv samverkan mellan näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

Service och myndighetsutövning. Sättet som vi erbjuder och tillgängliggör våra tjänster och vårt sätt att arbeta med myndighetsutövning.

Skellefteå kommun vill ha en nära och meningsfylld kontakt med alla delar av näringslivet. Små, medelstora och stora företag samt oberoende
på var i kommunen företagen är verksamma ska de känna att Skellefteå kommuns insatser är inriktade på kunskapshöjning, kommunikation och på samverkan i syfte att förbättra förutsättningarna att starta och utveckla sitt företag samt bidra till samhällsutvecklingen.

Ett bättre företagsklimat är en ledningsfråga. Vid varje års ingång fastställs ett årshjul med aktiviteter i syfte att förbättra företagsklimatet inom kommunorganisationen. Kommunens ledningsgrupp, som leds av kommundirektör, beslutar om årshjulet och följer löpande upp statistik
och nationella jämförelser som har bäring på företagsklimatet. Berörda förvaltningar tar fram verksamhetsspecifika aktiviteter som följs upp i kommunens ledningsgrupp.

Målsättning: Årshjul finns framtaget och används i Skellefteå kommun vid inledningen av 2025 samt redovisas öppet på kommunens hemsida.

Orientering i företagsklimat för nyanställda. Alla nyanställda orienteras och kunskapshöjs inom frågan om företagsklimat och hur kommun och näringsliv verkar i symbios i samband med kommunens introduktionsdagar.

Målsättning: Samtliga nyanställda har genomgått kunskapsorienteringen senast sex månader efter att de tillträtt sin tjänst.

Vidareutbildning med fasta intervall. Positiva attityder gentemot näringslivet är en förutsättning för ett gott företagsklimat. Politiker och tjänstepersoner i Skellefteå kommun som möter näringslivet i sin yrkesroll* behöver ha uppdaterad kunskap om företagens villkor, nyttan av ett starkt näringsliv samt värdet av ett gott bemötande. Kunskapshöjande insatser ska erbjudas varje år och tjänstepersoner ska löpande delta vid dessa utifrån ett intervall om max fem år mellan varje tillfälle.

*Exempelvis handläggare inom myndighetsutövning, inköpare, kundtjänst, mark- och Exploatering, näringsliv etc.

Målsättning: Alla tjänstepersoner som i sin yrkesroll möter näringslivet har under programperioden deltagit på kunskapshöjande insatser minst en gång. Politiker som har uppdrag i nämnder ska också delta minst en gång.

Branschråd som prioriterad metod för dialog. Befintliga och nya branschråd ska utvecklas i nära kontakt med berörda aktörer och bygger på samarbete och engagemang från alla parter. Branschråden ska synliggöras på kommunens hemsida.

Målsättning: Vid efterfrågan av nya branschråd tar kommunen en koordinerande roll i ett uppstartsskede.

Politik- och näringslivsluncher. Samtal utifrån valda teman där kommunens ledande politiker, kommundirektör och utvalda företag deltar. Luncherna är en möjlighet att lyfta framtidsfrågor, beskriva utmaningar och skapa förståelse för varandras verksamheter.

Målsättning: Politiker- och näringslivsluncher genomförs tio gånger per år.

Företagsdialog i hela Skellefteå kommun. I och kring serviceorterna runt om i Skellefteå kommun finns ett engagerat näringsliv. Ortsträffar syftar till att skapa en mötesplats för diskussion kring näringslivsfrågor som kan röra både de lokala förutsättningarna och övergripande frågeställningar.

Målsättning: Ortsträffar på varje serviceort genomförs två gånger per år.

Kunskapshöjande företagsbesök. Företagsbesök är en viktig del av dialogen kring utmaningar och möjligheter och en möjlighet att delge varandra kunskap för att öka förståelsen för företagens vardag och verksamheter. Näringslivskontoret genomför en stor del av företagsbesöken, men det efterfrågas även en bredare representation vid dessa möten. Med exempelvis dedikerade resurser från olika avdelningar som vid behov följer med på företagsbesök kan värdet av företagsbesöket öka för båda parter. Lika viktigt är besök av politiker och ledande tjänstepersoner. Företagsbesöken ska genomföras hos en bredd av företag runt om i hela Skellefteå kommun.

Målsättning: Arbeta för att stärka kvinnligt företagande. Minst 100 företagsbesök, där jämställdhetsperspektivet ska beaktas, genomförs under varje år. Vid minst 20 procent av företagsbesöken ska representant(er) för Skellefteå kommuns ledning eller andra tjänstepersoner med sakkunskap utifrån företagens frågeställningar delta. Kommunens ledningsgrupp (KLG) deltar på företagsbesök två gånger per år, vår och höst.

Motverka osund konkurrens av kommunen. För att få en uppdaterad helhetsbild av och om kommunen bedriver säljverksamhet utanför den egna verksamheten ska en kartläggning göras. Kartläggningen ska omfatta hela kommunkoncernen. Syftet är att säkerställa att kommunkoncernen inte bedriver osund konkurrens enligt Konkurrensverkets definition. På kommunens hemsida finns möjlighet att anmäla osund konkurrens via en e-tjänst. Dessa ärenden ska hanteras av extern part och utreds utifrån konkurrensverkets definition om osund konkurrens.

Målsättning: Genomförd kartläggning av kommunkoncernens säljverksamhet utanför egna verksamheten. Kartläggningen presenteras senast våren 2025. Tydligare synliggöra e-tjänsten ”Anmälan osund konkurrens” på hemsidan och inrätta en extern första granskning av inkomna ärenden.

Skellefteå kommun tillhandahåller olika former av service och tjänster för företag. Samtidigt utför organisationen också myndighetsutövning för att säkerställa att planerade insatser följer gällande regler och lagstiftning. Under programperioden
ska kommunkoncernen genomföra åtgärder med syfte att öka tillgänglighet och enkelhet för företag, både i service- och tjänsteutövandet och i myndighetsutövningen.

Lotsar som förenklar. Lotsar erbjuder företag stöd i utvecklingsfrågor som berör flera områden eller i tidiga skeden. Genom att inkludera tjänstepersoner från berörda avdelningar och även externa aktörer kan företagaren få en helhetsbild över de aktiviteter och insatser som behöver vidtas och få värdefulla råd. Vid ingången av porgrammet finns Företagslotsen, Exploateringslotsen och Evenemangslotsen. Skellefteå kommun ska utveckla sina lotsfunktioner under kommande år och i högre utsträckning informera näringslivet samt internt om dess funktion.

Målsättning: En lots ska erbjudas inom två veckor att ske under det första tertialet år 2024.

Snabb återkoppling. Alla ärenden går inte lösa på en dag men genom att få snabb återkoppling vid första kontakten får företagaren en bekräftelse på att frågan har nått fram samt möjlighet att bättre förstå ärendeprocessen. Näringslivsärenden som inkommer till kundtjänst återkopplas inom 24 timmar (vardagar) av berörd specialist.

Målsättning: 90 procent måluppfyllnad under 2024, därefter förbättring till 100 procent senast i slutet på programperioden.

Serviceinriktad myndighetsutövning.
Myndighetsutövningen ska vara rättssäker, förutsägbar och serviceinriktad med målet att det ska vara lätt att göra rätt. Under programperioden ska det säkerställas att vi har som grund arbeta med förbättringar. I vissa fall finns redan nationella jämförelser som kan användas och i andra fall kan det behövas egna metoder att mäta kundnöjdheten.

Målsättning: Säkerställa att vi har verktyg att mäta kundnöjdheten och mål för att förbättringar klart till januari 2025. Arbetet ska synliggöras på kommunens hemsida.

Förenkla – helt enkelt! Kommunen tillhandahåller en stor bredd av verksamheter som vänder sig till näringslivet. Processer, blanketter och e-tjänster kan upplevas som komplicerade och otydliga. För att förenkla kontakten med kommunen bör kommunen ta hjälp av näringslivet för att se över befintliga tjänster och vid utvecklingen av nya tjänster. Utgångspunkten och målgruppen för tjänsteutvecklingen bör vara SME-företag. SME-företagen utgör cirka 90 procent av kommunans totala antal företag, saknar många gånger de resurser som stora företag har. Utgångspunkten är att om det är enkelt för SME-företag är det även enkelt för större företag.

Målsättning: Utveckling av befintliga samt nya tjänster sker alltid tillsammans med näringslivet via fokusgrupper, talespersoner eller motsvarande.

Uppföljning

Politisk uppföljning. Uppföljning av programmet för förbättrat företagsklimat sker i kommunstyrelsen en gång per år. Kommunfullmäktige ska delges en uppföljning av Program för ett bra företagsklimat under våren 2026. Slutrapport ska redovisas för Kommunfullmäktige senast våren 2027.

Öppen redovisning av företagsklimat på skelleftea.se. Det ska vara enkelt för alla som
är intresserade av Skellefteå kommuns företagsklimat att löpande ta del av uppföljning och status i ovan målsättningar samt information om aktuella data i form av mätningar, rankingar och analyser.

Gemensamt ansvar

Detta dokument fokuserar på de frågor som Skellefteå kommun har rådighet över. Det utgår från den input näringslivet förmedlat genom dialoger, workshops och djupintervjuer under framtagandet.

Ett tydligt medskick från näringslivet under dialogerna är att de både kan och vill vara med och bidra i frågor kopplat till ett förbättrat företagsklimat. Vi delar uppfattningen att de bästa resultaten nås när vi krokar arm och utifrån våra respektive roller tar ett gemensamt ansvar för framtiden.

Vi ser fram emot att samarbeta och tar gärna del av företagens idéer och initiativ. Därför vill vi avslutningsvis rikta oss direkt till dig som verkar inom Skellefteås näringsliv, oavsett vilken typ av företag ni verkar inom: ni är mer än välkomna att delta i arbetet för att skapa ett bättre företagsklimat!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024