Lämna anbud, bli leverantör

All upphandling börjar med att Skellefteå kommuns verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå p...

E-handel, e-faktura

Skellefteå kommun vill öka sin elektroniska handel. Vi har ett elektroniskt beställarsystem där beställningar registrera...

Hur du fakturerar kommunen

Från 1 april 2019 gäller en lag som innebär krav på elektronisk fakturering, nedan kallad e-faktura, från våra leverantö...

Skellefteå kommun köper varor, tjänster och entreprenader för drygt en och en halv miljard per år. På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar.

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet, där du själv kan välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig. Följ bara instruktionerna. Du blir registrerad på den aktuella upphandlingen och får automatiskt information om eventuella uppdateringar och ändringar. Du kan prenumerera på samtliga upphandlingar från Skellefteå kommun.

Avtalsdatabasen, aktuella och planerade upphandlingar

Kontakta oss

Inköpsenheten är Skellefteå kommuns centrala enhet för upphandlingsfrågor. Inköpsenheten ska med kommunens samlade inköpsvolymer som bas upphandla och teckna de mest fördelaktiga avtalen för såväl förvaltningar som kommunens bolag.

Inköpsenheten är där för att svara på frågor du har runt upphandling och inköp. Tveka inte att höra av dig!

Så här gör du för att prenumerera på kommande upphandlingar

Gå till e-avrop.com och Registrera konto, det är kostnadsfritt

Visar hur det ser ut i systemet e-avrop när man ska registrera ett konto
  • Gå till mina sidor när du är inloggad i e-avrop
  • Välj bevakningar, då kan man prenumerera på kommande upphandlingar, det är kostnadsfritt
Visar hur systemet e-avrop ser ut när man ska bevaka en upphandling
  • Du kan välja om man vill prenumerera på Skellefteå kommuns kommande upphandlingar. Man kan även välja att prenumerera på alla kommande upphandlingar från alla som har e-avrop som upphandlingsstöd
  • Du väljer vilken CPV-kod man vill prenumerera på. CPV-kod är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den terminologi som används av upphandlande myndigheter för att beskriva föremålet för en upphandling. Leverantören väljer vilket område man vill prenumerera på
  • Du kan välja att prenumerera på flera CPV-koder
  • Aktivera bevakning
  • Ett mejl skickas till den mejladress som man har registrerat i e-avrop, varje gång den upphandlande myndigheten man har prenumererat på annonserar en upphandling med den/de CPV-koder man har prenumererat på
Visar hur systemet e-avrop ser ut när man bevakar upphandlingar och avtal

Hämta annonserade upphandlingar

Frågor och svar

Vi utökar vår elektroniska handel. Vi har infört ett elektroniskt beställarsystem där alla beställningar registreras. Dessutom kan du som leverantör skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) utan kostnad till oss.

Här kan du läsa mer om e-handel

 Vid all upphandling råder tystnadsplikt för alla som kommer i kontakt med den aktuella upphandlingen. Tystnadsplikten regleras i Sekretesslagen och innebär att det är förbjudet att röja alla uppgifter i inkomna handlingar vare sig det sker muntligt eller genom att lämna ut en handling på annat sätt. Det är också förbjudet att lämna uppgift om vem/vilka som lämnat anbud eller hur många anbud som inkommit.

Om anbuden lämnas elektroniskt via e-avrop ser leverantören om anbudet inte skickats in.

När du skickar anbudet genereras ett inlämningsbevis i PDF-format.

Läs inlämningsbeviset! Det innehåller information riktad till anbudsgivaren.

Den som har lämnat in anbudet får ett e-postmeddelande när anbudet är öppnat.

Under hela upphandlingstiden , från det att anbuden öppnas till dess att beslut fattas, råder absolut sekretess. I och med att tilldelningsbeslut fattats (beslut om val av leverantör) upphör den absoluta sekretessen. Kommunen skickar därefter ut information till samtliga anbudsgivare om beslutet och skälen till det.

Hållbar upphandling innebär att Kommunen främjar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som tillgodoser våra behov av varor, tjänster och entreprenader på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Även Cirkulär ekonomi beaktas utifrån att det går att, återanvändas, återvinnas och/eller energiutvinnas.

Hänsyn till Hållbar upphandling tas i varje upphandling där det är möjligt och relevant för varan, tjänsten eller entreprenaden och framgår av upphandlingsdokumenten i respektive upphandling.

Vilken tilldelningsgrund som används ska framgå av upphandlingsdokumenten.

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

  1.   bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2.   kostnad, eller
  3.   pris.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är "upphandlande myndigheter" alla organ som är skyldiga att följa LOU vid sina inköp. Det är statliga och kommunala myndigheter, vissa offentligt styrda organ, till exempel de flesta kommunala och en del statliga bolag, och sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.