Beslut om funktionsstudie
för Bureå resecentrum

Kommunstyrelsen beslutade 23 mars 2021 att en funktionsstudie ska tas fram för Bureå resecentrum. I denna studie ska funktioner och målbilder beskrivas på en övergripande nivå.

Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att driva utvecklingen av infrastruktur för resor och transporter. En betydande del i detta utvecklingsarbete är planeringen av Norrbotniabanan, kopplat till detta behöver kommunen planera för attraktiva resecentrum, både i centrala Skellefteå och i Bureå.

Platsen för Bureå resecentrum är utpekad i programmet för Bureå samt i Trafikverkets järnvägsplan. Resecentrum i Bureå planeras på norra sidan av älven, längs E4, vilket väntas skapa goda förutsättningar för utveckling av samhället. Hur resecentrumområdet ska utformas, vilka funktioner som är viktiga och hur mycket stationen ska dimensioneras för är ännu inte klarlagt.

En funktionsstudie ska nu tas fram för att att utreda dessa frågor och synka den kommunala planeringen med Trafikverkets planering av järnvägen. Syftet är att skapa ett attraktivt, hållbart och välkomnande resecentrum som är anpassat för ett framtida växande Bureå.

Relaterat:

Senast uppdaterad: