Bureå ligger strategiskt bra till med närhet till älv, hav och natur. Ett stationsläge för Norrbotniabanan planeras längs E4 vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av samhället.

En inriktning i planarbetet är att stationen ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter och att stationsläget ska bidra till att synliggöra orten ytterligare. Hur resecentrumområdet ska utformas, vilka funktioner som är viktiga och hur mycket stationen ska dimensioneras för är ännu inte klarlagt.

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att en funktionsstudie ska tas fram. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet är att skapa ett attraktivt, hållbart och välkomnande resecentrum som är anpassat för ett framtida växande Bureå.

Karta över området

Nyheter

  • Detaljplanearbete kopplat till Norrbotniabanan

    I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan. Detaljplanerna ska vara klara innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Bureås nya resecentrum.

Bureå resecentrum planeras utifrån fyra fokusområden: resan, servicen, känslan och tillgängligheten.

Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Bild som visar att vi är i planeringsskedet

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2020

Trafikverkets granskning av JP06.

2019

Vid Trafikverkets samråd för järnvägsplanen som berör Bureå (JP06) presenterade kommunen arbetet med programmet för Bureå samt visade idéskisser kring Bureå resecentrum.

2018

Trafikverkets första samråd för järnvägsplanerna förbi Bureå genomfördes.

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss.

I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt webbkarta över den beslutade korridoren för Norrbotniabanan.

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Bureå resecentrum.

Vid Bureå resecentrum planerar Trafikverket tre järnvägsspår med mittplattform. Plattformen kommer att vara tillgänglig via en östlig entré.

Ett arbete pågår just nu med att ta fram en funktionsstudie för Bureå resecentrum. I denna studie kommer funktioner, dimensionering och målbilder beskrivas på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

Exakt datum för byggstart för Bureå resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: