Bureå resecentrum

Bureå resecentrum planeras på norra sidan av älven, väster om E4 och i närhet av Åbacka, drygt en kilometer nordväst om centrala Bureå. Stationsläget väntas skapa goda förutsättningar för utveckling av samhället.

En inriktning i planeringen är att resecentrumet ska upplevas välkomnande, tryggt, inkluderande och unikt. Bureå resecentrum ska knyta ihop den tågtrafik som Norrbotniabanan innebär, med busstrafik, biltrafik, gång, cykel och taxi.

Karta över området

Planeringen ska även möjliggöra för en god koppling till flygplatsen. För mer information om övergripande inriktning, funktion och gestaltning, läs funktionsstudien för Bureå resecentrum , 5 MB. (fastställd av kommunstyrelsen 14 juni 2023).

  • Funktionsstudie antagen för Bureå resecentrum

    En funktionsstudie för Bureå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 14 juni 2023. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå.

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Bureås nya resecentrum.

Bureå resecentrum planeras utifrån inriktningen "En inbjudande och hållbar knutpunkt" med fyra fokusområden: resan, servicen, känslan och tillgängligheten.

Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Bild som visar att vi är i planeringsskedet

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2023

Kommunstyrelsen beslutar om att anta funktionsstudien för Bureå resecentrum.

2023

Detaljplanen för Bureå resecentrum vinner laga kraft.

2022

Järnvägsplanerna (JP05-JP07) fastställs.

2021

Kommunstyrelsen beslutar att en funktionsstudie ska tas fram för Bureå resecentrum.

2020

Trafikverkets granskning av JP06.

2019

Vid Trafikverkets samråd för järnvägsplanen som berör Bureå (JP06) presenterade kommunen arbetet med programmet för Bureå samt visade idéskisser kring Bureå resecentrum.

2018

Trafikverkets första samråd för järnvägsplanerna förbi Bureå genomfördes.

En funktionsstudie för Bureå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 14 juni 2023

En funktionsstudie för Bureå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 14 juni 2023. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå.

» Länk till funktionsstudien , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss.

I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Bureå resecentrum.

Vid Bureå resecentrum planerar Trafikverket tre järnvägsspår med mittplattform. Plattformen kommer att vara tillgänglig via en östlig entré.

En funktionsstudie för Bureå resecentrum , 5 MB. har tagits fram. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

Exakt datum för byggstart för Bureå resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Senast uppdaterad: