Bureå ligger strategiskt bra till med närhet till älv, hav och natur. Ett stationsläge för Norrbotniabanan planeras längs E4 vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av samhället.

Karta över området

En inriktning i planarbetet är att stationen ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter och att stationsläget ska bidra till att synliggöra orten ytterligare. Hur resecentrumområdet ska utformas, vilka funktioner som är viktiga och hur mycket stationen ska dimensioneras för är ännu inte klarlagt.

  • Funktionsstudie för Bureå resecentrum

    Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en funktionsstudie ska tas fram för Bureå resecentrum. I den framtagna studien beskrivs både funktioner, dimensionering och målbilder för Bureå resecentrum på en övergripande nivå. Syftet är att ge en inriktning för fortsatt arbete.

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Bureås nya resecentrum.

Bureå resecentrum planeras utifrån fyra fokusområden: resan, servicen, känslan och tillgängligheten.

Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Bild som visar att vi är i planeringsskedet

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2020

Trafikverkets granskning av JP06.

2019

Vid Trafikverkets samråd för järnvägsplanen som berör Bureå (JP06) presenterade kommunen arbetet med programmet för Bureå samt visade idéskisser kring Bureå resecentrum.

2018

Trafikverkets första samråd för järnvägsplanerna förbi Bureå genomfördes.

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss.

I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Bureå resecentrum.

Vid Bureå resecentrum planerar Trafikverket tre järnvägsspår med mittplattform. Plattformen kommer att vara tillgänglig via en östlig entré.

Ett arbete pågår just nu med att ta fram en funktionsstudie för Bureå resecentrum. I denna studie kommer funktioner, dimensionering och målbilder beskrivas på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

Exakt datum för byggstart för Bureå resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se