Detaljplanearbete kopplat
till Norrbotniabanan

I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan.

Genomförda samråd

Detaljplan för Bureå resecentrum
Inom serviceorten Bureå, Skellefteå kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av resecentrum för tåg- och busstrafik i anslutning till ny järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4 i samband med utvecklingen av Norrbotniabanan och dess järnvägsplan.

Planen ska i övrigt också anpassas efter järnvägsplanen med anledning av Norrbotniabanan. Planen syftar även till att möjliggöra ny markanvändning för handels- och kontorsändamål mellan resecentrumområde och E4.

Planen var utställd för samråd, 4–25 maj 2022
Planen var utställd för granskning, 2–23 mars 2023

Relaterat:

Senast uppdaterad: