Medle ska utvecklas och växa – var med och tyck till

Hur ska Medle utvecklas för att fler människor ska kunna bo där samtidigt som ortens karaktär och historia bevaras? Det har Skellefteå kommun undersökt, bland annat med hjälp av Medlebor, och tagit fram ett planprogram. Från 11 december till 8 januari finns det ute på samråd så att alla ska kunna lämna synpunkter.

Till 2030 beräknas 90 000 personer bo i Skellefteå kommun, vilket innebär att flera orter behöver växa. Medle bedöms ha stor potential, både på grund av sitt attraktiva läge med närhet till stan, skogs- och jordbruksmark och älven, och för att många visat intresse för att bygga bostäder där.

Samtidigt är det ett område med många intressen som behöver vägas mot varandra så att mark- och vattenområden används till det de är mest lämpade för.

– Samebyn i området, föreningar och verksamheter, Medlebor, och årskurs fem och sex på Medleskolan har haft möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede av planprogrammet. Dialogerna har bidragit med viktiga perspektiv om Medle idag och vad som önskas i framtiden, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

I planprogrammet pekas ett antal områden ut som skulle passa för nya bostäder; Pliggvägen och närliggande jordbruksmark, norr om idrottsplatsen Älvsbacka samt ett område som tidigare använts som lastzon.

– Förslaget är att bostäderna ska växa fram i närheten av befintliga målpunkter och mötesplatser för att skapa boendemiljöer med närhet till fritidsområden, naturen, hållplatser, skola, förskola och grannar. Det kan också minska bilberoendet och skapa förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, säger Annamaria Hedlund.

Fakta

Planprogrammet finns utställt på Stadshuset mellan 11 december och 8 januari, och finns också att ta del av på skelleftea.se/planprogram. Synpunkter behöver skickas in senast 8 januari, till bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se eller via post till Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå.

Skellefteå kommun kommer också att hålla ett öppet hus på Medle byagård den 14 december klockan 16.00-19.00 där invånarna har möjlighet att ställa frågor till planhandläggare.

Relaterat:

Senast uppdaterad: