Planprogram

För att underlätta framtagandet av framtida detaljplaner kan ett planprogram tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för ett område. I ett planprogram kan kommunen ge en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Ett planprogram görs ofta över ett större område.

Ett planprogram kan vara det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). Ett planprogram berör ofta ett större geografiskt område som senare kan komma att bestå av en eller flera detaljplaner.

I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning för området genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Planprogrammet ger möjlighet att föra en tidig dialog och är ett tillfälle att samtala om behov för området. Ett planprogram kan också bidra till att lägga grunden för den gestaltning som tas fram i kommande detaljplaner.

Innan ett planprogram kan godkännas av Bygg- och miljönämnden skickas det på samråd. Under samrådstiden får andra förvaltningar, myndigheter, föreningar samt områdets fastighetsägare och boende lämna synpunkter på förslaget. Ett planprogram är inte juridiskt bindande.

Förstora bilden

Kommunens planprogram

Här hittar du planprogram som kommunen arbetar med just nu samt godkända planprogram.

    Mer information

    Mer information om planbesked hittar du på Boverkets webbsida för program till detaljplan. Länk till annan webbplats.

    Senast uppdaterad: