Detaljplan för Nallebjörnen inom stadsdelen Anderstorp

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bygga ut förskolan Nallebjörnen för att kommunen ska kunna möta behovet av förskoleplatser och säkerställa en kvalitativ utemiljö. Syftet är även att ta ett helhetsgrepp och möjliggöra för bostäder norr om förskolan i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen.

Detaljplanen är en prio 1-plan enligt Bygg- och miljönämndens beslut,
2022-05-19 § 114, gällande prioriteringsordning av Skellefteå kommuns detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–6 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Detaljplanen antas med ett standardförfarande.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: