Ändring av detaljplan för del av Bergsbyns industriområde (Bergsbyn 5:79)

Syftet med ändring av detaljplan för del av Bergsbyns industriområde är att möjliggöra för ca 30 tomter för verksamheter. Ändringen ska möjliggöra för etablering av mindre ytkrävande verksamheter inom exempelvis lättare industri, service, lager och kontor. Området ska komplettera närliggande områden som rymmer större och tyngre industrier. För att möjliggöra detta behöver planbestämmelserna för kvartersmarken, som i gällande plan anger industriverksamhet med 40 meter som högsta tillåtna byggnadshöjd, ändras efter givna förutsättningar. Genom området behöver en allmän gata och tillhörande gång- och cykelväg planläggas. Övrig mark, som inte kommer att planläggas som tomter, vägområde eller annan för områdets funktionalitet nödvändig användning, förslås planläggas som naturmark.

Ändringen av detaljplanen är en prio 1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2022-05-19 § 114, gällande prioriteringsordning av Skellefteå kommuns detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–6 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: