Detaljplan för kvarteret Klokheten, inom stadsdelen Morö backe, Skellefteå tätort

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget har ansökt om ändring av detaljplan för kvarteret Klokheten i stadsdelen Morö Backe. Syftet med planen är att komplettera med fler bostäder inom kvarteret.

Detaljplanen är en prio 1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2022-05-19 § 114, gällande prioriteringsordning av Skellefteå kommuns detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–6 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: