Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram Slagträet 1 och Stämningsgården 5:39 inom stadsdelen Sjungande dalen

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp och skapa en övergripande struktur för hur Sjungande dalens idrottsplatsområde och sportfält ska utvecklas.
Planprogrammet kommer utreda förnyelse av idrott- och rekreationsytor med eventuell komplettering med mer ändamålsenliga idrottsytor. Idrottsytorna ska säkerställas inom området och ersättningsytor för idrott kan bli aktuella på annan plats. Planprogrammet kommer även utreda för komplettering med bostäder på sportfältet. Sportfältet ska utformas till en attraktiv och trygg miljö präglad av grönska. Utformningen ska skapa välanvända områden, trygga miljöer och målet är att en eventuell omvandlingen bidrar till att öka attraktiviteten i stadsdelen.

Idrottsplatsområdet ska fortsatt ha en grön karaktär och upplevas tillgänglig för allmänheten med bra kopplingar för gång- och cykelvägar.

Planprogrammet kommer användas som underlag i framtagandet av två detaljplaner, en för idrottsplatsområdet och en för sportfältet.

Bygg- och miljönämnden har 2023-05-16 gett uppdrag att upprätta ett planprogram för området.

Aktuell information

Ärendenummer: 2023-2364

Relaterat:

Senast uppdaterad: