Beslut om projekttävling
för Skellefteå resecentrum

Kommunfullmäktige har 2 maj beslutat att en projekttävling ska genomföras för Skellefteå resecentrum under under hösten 2023/våren 2024. Syftet med tävlingen är att ta fram högkvalitativa och utvecklingsbara förslag som kan användas för att stärka den fortsatta planeringen av ett framtida resecentrum i Skellefteå.

Det är viktigt att tävlingsteamen har en bred kompetens och erfarenhet av liknande projekt, därför är förslaget att metoden ”Inbjuden tävling” ska användas. Metoden är godkänd för offentlig upphandling och innebär att ett större antal tävlingsteam utvärderas initialt, och att ett urval av dessa team görs i ett nästa steg. Det är de som i sin tur lämnar in sina förslag till själva projekttävlingen.

Tävlingsunderlaget är under framtagande och utgår dels från den funktionsstudie som beslutades av kommunstyrelsen 2020 samt av utredningar som har genomförts senare i projektet. Synpunkter från andra berörda aktörer kommer även att tas med till tävlingsunderlaget. Inriktningen är att tävlingen utannonseras under hösten 2023 och att utvärderingen av bidragen påbörjas i början av 2024. Sveriges Arkitekter kommer att medverka i både tävlingsprocess och juryarbete.

Trafikverket ansvarar för själva järnvägsanläggningen kring Skellefteå resecentrum vilket i huvudsak innebär spår och perrong. Skellefteå kommun ansvarar i sin tur för resecentrumbyggnaden med tillhörande resefunktioner, som exempelvis vänthall för buss och tåg. I nuläget är kommunen i planeringsfasen av resecentrum medan Trafikverket arbetar med projektering av järnvägsanläggningen. Byggstarten av Skellefteå resecentrum är beroende av Trafikverkets planering för Norrbotniabanan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: