Så här arbetar vi

Vårt gemensamma uppdrag som anställda vid Skellefteå kommun är att vi är samhällsbyggare. Varje arbetsdag handlar om att kommunen ska fungera så bra som möjligt för alla människor som bor och verkar här. Det sker med en styrning och ledning som utgår från helheten och främjar tillitsfullt samarbete där varje medarbetare har en viktig roll för att nå våra mål och vår vision.

Vår organisation genomsyras av en kultur som bygger på dialog. Det är ett arbetssätt som baseras på de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare och invånare där vi lär oss av varandra genom att samtala om de dilemman, målkonflikter och problem som kan finnas i den professionella vardagen.

Som grund arbetar vi för att alla ska ha god förståelse för uppdraget, våra etiska principer och vår ledningsfilosofi. För att lyckas med det har vi bland annat några uttalande förväntningar på våra alla anställda.

Etiska principer

Skellefteå kommun har tagit fram sex etiska principer som bygger på Sveriges grundlag. Den gäller alla, oavsett var vi jobbar och med vad. Det är viktigt att alla känner till dom och förstår betydelsen av dom.

Demokrati
Vi som är anställda inom kommunen är alla en del av det som kallas för demokratins styrkedja. Det betyder att vi arbetar på invånarnas uppdrag och ska genomföra besluten som våra folkvalda politiker har fattat. Vi har också uppdraget att främja demokratiska värderingar.

Legalitet
Alla kommuner och myndigheter i Sverige måste följa lagar och förordningar. Därför är det viktigt att vi som kommunanställda vet vilka allmänna regler som gäller för hela kommunen, men framförallt känner till och följer de lagar och regler som är relevanta för just mitt uppdrag och min verksamhet.

Objektivitet
Vi ska vara sakliga och opartiska. Vi får inte låta personliga uppfattningar eller till exempel vår familj eller våra vänner påverka oss. En saklig och opartisk förvaltning bidrar till att upprätthålla ett starkt förtroende för oss och hela offentliga sektorn.

Fri åsiktsbildning
Alla invånare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Offentlighetsprincipen ger dessutom alla invånare rätt till insyn i kommunens verksamhet. Det betyder att alla ska kunna granska det som kommunen gör. Som kommunanställda får vi också berätta om missförhållanden inom kommunen utan att någon får straffa oss eller försöka ta reda på vem som har sagt vad. Det är vår meddelarfrihet.

Respekt
Vi ska utöva vårt arbete med respekt för den enskilda människan och uppfylla kraven på icke diskriminering och hänsyn till den personliga integriteten. Jämställdhet, jämlikhet, medmänsklighet och lika behandling är nyckelord i vårt dagliga arbete.

Effektivitet och service
Vi ska bemöta invånarna på ett trevligt sätt, vara tillgängliga och ge effektiv service. Vi behöver alla förstå varför det är viktigt att hushålla med kommunens medel. Och vi har ett ansvar att vara sparsamma med skattemedel och handlägga ärenden snabbt, enkelt och med bra kvalitet.

Tillit är vår ledningsfilosofi som innebär att vi litar på att människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning med invånaren i fokus. Därför ska de nio vägledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning genomsyra allt vårt arbete.

De nio vägledande principerna är:

 • delegerat handlingsutrymme
 • invånaren (uppdraget) i fokus
 • positiva förväntningar genom tillit
 • helhetssyn
 • etik
 • lärande och utveckling
 • långsiktighet
 • öppenhet och involvering
 • verksamhetsnära stöd

Förväntningarna ska förtydliga hur vi ska utföra vårt uppdrag. Allt i syfte att förbättra mötet med dem vi är till för.

För dig som medarbetare

Som anställd tar du ansvar för att förstå och utföra ditt uppdrag, alltid med invånaren i fokus, både idag och i morgon. Jag agerar enligt de etiska principerna och arbetar utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Lite mer konkret innebär det att du:

 • Söker och delar med dig av information och kunskap
 • Tar ansvar för att utvecklar dig själv och din kompetens
 • Ger och tar emot synpunkter i syfte att utveckla dig själv och ditt arbete
 • Agerar när du upptäcker brister eller ser hinder
 • Vågar prova nya arbetssätt och tar vara på det du lär dig
 • Gör ditt bästa och förutsätter att andra gör sitt bästa
 • Välkomnar oliktänkande
 • Samarbetar över gränser och ser helheter

För dig som chef

Du är medveten om att tilliten börjar hos dig; du leder tillitsbaserat. Du är en förebild när det gäller förväntningarna och ger dina medarbetare förutsättningar att leva upp till dem.

Lite mer konkret innebär det att du:

 • För dialoger om uppdraget och hur vi utför det
 • Skapar grund för gemenskap och trygghet
 • Ger handlingsutrymme till medarbetaren med tydliga ramar och mandat
 • Stöttar vid behov samtidigt som du agerar vid ovälkomna beteenden
 • Uppmuntrar initiativ och mod att prova nytt
 • Åtgärdar brister och avlägsnar hinder för medarbetaren och gruppen
 • Hjälper andra att förstå omvärlden och verkar för lösningar som främjar helheter
Senast uppdaterad: