"rootPage" is not defined.

Tillgänglighetsredogörelse

Skellefteå kommun står bakom gränssnittet för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Detta dokument beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbplats?

Vi är medvetna om att vår webbplats i dag inte är helt tillgänglig. På denna sida hittar du de brister som vi har sett efter att vi har låtit granska vår webbplats av experter på tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i vår webbplats. Om du upptäcker brister som vi inte beskriver nedan, eller om du anser att vi inte följer kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., meddela oss så att vi får kännedom om problemen.

Rapportera brister på digital tillgänglighet
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och berätta det.

Bristande förenlighet med lagen

Vi beskriver otillgängliga delar och funktioner nedan.

Problem vid användning utan syn

 • Fel i webbformulär beskrivs inte på ett tydligt sätt och inte i direkt anslutning till det fält där felet uppstått. (Detta är felanmält till Sitevision som ansvarar för vårt webbsystem och dess funktionalitet)
 • Fel- och statusmeddelanden i webbformulär visas endast temporärt. (Detta är felanmält till Sitevision som ansvarar för vårt webbsystem och dess funktionalitet)
 • Länkars mål framgår inte tydligt i sitt sammanhang. (Vi har som mål att använda tydliga och förklarande länkar)
 • Rubrikstrukturer är inte logisk och korrekt uppbyggd på alla sidor.
 • Det finns text och rubriker som inte är uppmärkta korrekt i koden. (T ex att man använt fet stil istället för en rubrik)
 • Vissa bilder på webbplatsen kan sakna en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Det finns kartor som inte ger information på ett alternativt sätt.
 • Det finns text och bilder i kartor och bildlänkar som inte ger tillräckligt med information till skärmläsaranvändare. (Fritids fiskeguider)
 • Det saknas syntolkning till videor.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Beskrivningar av sidor och funktioner är inte genomgående konsekventa. T ex Så kan benämningen i menyn heta "Lov, läsårstider, ledigheter" medan det på grundskolans sida benämns som "Lov, läsårstider och ledigheter - grundskola". Anledningen till att vi har olika benämningar är att det finns flera lov-sidor och för att det ska bli tydligt i söken har vi förtydligat namnet på sidan.
 • Det finns rubriker som saknar täckning i textinnehåll.
 • Fel beskrivs inte på ett tydligt sätt och inte i direkt anslutning till det fält där felet uppstått. (Detta är felanmält till Sitevision som ansvarar för vårt webbsystem och dess funktionalitet)
 • Fel- och statusmeddelanden visas endast temporärt. (Detta är felanmält till Sitevision som ansvarar för vårt webbsystem och dess funktionalitet)
 • Det saknas undertexter och textalternativ till filmer. Vi textar numer alla nya filmer som publiceras på webbplatsen. I de fall vi inte har text finns ett manus till filmerna i html-format.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Problem vid användning med begränsad rörlighet

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Vi har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Vår vision är att byta ut alla blanketter till digitala tjänster eller e-blanketter. Våra dokument strävar vi efter att göra tillgängliga så långt som möjligt. Vi publicerar i första hand information som HTML.

Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på skelleftea.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Handlingarna till detaljplaner som är ute för samråd och granskning uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven. Verksamheten försöker använda mallar som ska göra dokumenten så bra som möjligt. Innehållet är ofta ganska komplicerat där kartbilder utgör grunden och materialet ligger ute under en begränsad tid. Att tillgänglighetsanpassa dokumenten blir för kostsamt.

Av de översiktsplaner som finns publicerade är de som antagits efter lagändringen för tillgänglighet publicerade med ett tillgängligt alternativ. Att uppdatera tidigare antagna öp:ar och föp:ar blir en orimligt hög kostnad.

Blanketter i pdf-format kopplade till god man och förvaltare kommer att ses över. De är i dagsläget inte helt tillgänglighetsanpassade och kan inte bytas ut mot e-blanketter beroende på att dessa dokument delas med alla kommuner som ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden. Över tid kommer dokumenten att uppdateras och göras tillgängliga men tidigast under 2023 räknar vi med att alla hunnits med.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningsmetod: Vi har låtit utomstående experter granska vår webbplats genom att analysera webbplatsens olika sidor och mallar.

Genom både automatiska- och manuella tester kontrollerar vi hur webbplatserna uppfyller berörda krav. Genom ett granskningsverktyg låter vi det automatiska verktyget granska de sidor/funktioner som är med i urvalet samt göra slumpmässiga nedslag i övrigt material (om sådant finns). Syftet är att få ett underlag för expertutvärderingen. Verktyget ger en lista på tydliga problem och potentiella problem kopplade mot WCAG men även problem utöver WCAG.

Genom manuella kontroller går tillgänglighetsexperter igenom checklistan med kontrollpunkter. Med stöd från de automatiska granskningarna görs manuella bedömningar för att se hur väl gränssnittet möter kraven i WCAG 2.1. Vi är alltid minst två experter som samråder i arbetet för att kvalitetssäkra leveranserna.

Den senaste bedömningen gjordes den 22 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2023.

Senast uppdaterad: