Regler och undantag för slamtömning

För att en avloppsanläggning ska fungera måste avloppsbrunnen (slamavskiljaren) tömmas med jämna mellanrum. Tömningen sköter kommunen. Hur ofta detta ska ske finns reglerat i kommunens renhållningsordning. Det finns undantag till dessa bestämmelser - det kan du läsa om här.

För att ansöka kan du antingen använda e-tjänsten eller skriva ut en blankett. Har du ingen e-legitimation, dator, skrivare eller smartphone kontaktar du kundtjänst som hjälper dig vidare.

Ansökan ska vara miljöavdelningen till handa senast 15 april samma år den ska börja gälla.

Från och med år 2024 tillämpas timavgift i enlighet med gällande taxa för ansökan om förlängt slamtömningsintervall.
Avgift tas ut för en timmes handläggningstid. Avgiften faktureras i efterhand.
För 2024 är timtaxan 1386 kr.

Åretrunthus

Utgångsläget är att avloppsbrunnen ska tömmas en gång om året.

Möjligheter:

Om hushållet består av en eller två personer kan man få förlängt tömningsintervall. Ett krav är att det ska finnas en 2000 liters trekammare med infiltration eller annan rening.

Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (Länk till annan webbplats)

Fritidshus

Tömning sker vartannat år för fritidshus. Detta gäller om man har vattentoalett i huset. Har man en avloppsbrunn (slamavskiljare) för bara bad-, disk- och tvättvatten kan man sköta tömningen själv. Tömning går också att beställa av kommunen.

Möjligheter:

Om fritidshuset nyttjas i mindre utsträckning finns möjlighet att söka förlängt tömningsintervall med tömning vart fjärde år. Ett krav är att det ska finnas en 2000 liters trekammarbrunn med infiltration eller annan rening.

Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (Länk till annan webbplats)

Blankett: Ansökan om förlängt tömningsintervall (pdf) , 20.3 kB.

Om man inte kommer att använda sitt fritidshus överhuvudtaget under säsongen kan man ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam.

Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lantbrukare

Aktiv jordbrukare har möjlighet att tömma sin egen brunn.

Om du får beslut att omhänderta eget slam gäller det för 5 år. Sedan måste en ny ansökan göras.

Ansöka om tillstånd för omhändertagande av eget slam (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: