Avfall och återvinning

Appen Avfallsaffären

I den kostnadsfria appen Mitt Skellefteå finns Avfallsaffären. Den innehåller flera tjänster, t ex kan du få påminnelser...

Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentra...

Sophämtning - när töms soporna?

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. Du hittar även svar på många andra ...

Källsorteringsguide

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur...

Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att l...

Återvinningsstationer

Det är FTI, Förpackningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina fö...

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och at...

Farligt avfall

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som f...

Skellefteå biogasanläggning

I biogasanläggningen på Tuvan rötas Skellefteås organiska avfall. Genom rötningen produceras fordonsbränsle samt jordför...

Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ans...

Avfall från fritidshus

Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Grovavfall ska du själv transportera till närma...

Fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor ...

Avfall, hämtning och återvinning av sopor. På de här webbsidorna läser du om hur vi jobbar i Skellefteå kommun och hur du kan hjälpa till.

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering Länk till annan webbplats.. Här finns många bra tips från läsarna.

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering. Det finns olika deponier beroende på farlighet.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-31 § 23 om en ny renhållningsordning, lokala föreskrifter och avfallsplan 2023-2030. I beslutet fick samhällsbyggnadsnämnden under beslutspunkt 4 uppdraget att fortsätta med fastighetsnära insamling av grovavfall en gång per år, samt att göra nödvändiga revideringar i renhållningsordningens lokala föreskrifter.

  • Revideringar i renhållningsordningens lokala föreskrifter som var nödvändiga att göra för att anpassas till grovavfallsinsamlingen beskrivs närmare i: punkt 3.2.4, bilaga 1, tabell avfallsslag grovavfall, bilaga 2, punkt 5.
  • Samhällsbyggnadsnämnden tog den 23 januari 2023 §16 beslut om strategiskt inriktningsbeslut med anledning av kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. Det innebär att renhållningsordningens lokala föreskrifter även behöver anpassas till de nya reglerna.

Vissa definitioner är förtydligade, som renhållarens utförare, renhållaren, hushåll, matavfall och fritidsboende. Dessutom har begreppet felsortering av avfall och kommunens rätt att ta ut avgift förtydligats. Att fastighetsägaren äger och sköter sin avloppsanläggning enligt skötsel- och underhållsinstruktioner för anläggningen har också fått en egen punkt.

Dessutom har det förtydligats att hämtningen vid dåliga väderleksförhållanden, fordonshaveri eller sjukdom hos personalen kan avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Vem som får transportera hushållens grovavfall och skrymmande avfall, trädgårdsavfall samt bygg- och rivningsavfall finns också beskrivet i förslaget.

Förslag reviderad Renhållningsordning Skellefteå kommun , 633.3 kB.

Remisstid är 29 mars till och med 26 april.

Inkom med synpunkter till:

samhallsbyggnadsnamnden@skelleftea.se alternativt:

Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun

93185 Skellefteå

Märk brevet ”Renhållningsordning”

 

Självservice, öppet dygnet runt

Använd våra e-tjänster för att göra och följa dina avfallsärenden.

Ansöka om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)
Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (Länk till annan webbplats)
Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)
Ansök om annan fakturamottagare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Öppettider

Öppettider för återvinningscentralerna runt om i kommunen

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Aktuellt

Aktuellt

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se