Automatiska brandlarm

Räddningstjänsten har infört ett nytt sätt att hantera automatiska brandlarm. En del i det nya systemet är att brandlarm inte längre betraktas som räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor. Ett nytt system för nyckelhantering och debitering har också införts.

Om ni har frågor rörande automatlarm vänligen kontakta räddningstjänsten genom att mejla raddningstjansten@skelleftea.se eller ringa kundtjänst på 0910-73 50 00.

Information om skåpen

Fasadnyckelboxar finns att köpa på Valters Lås- & Nyckelservice AB. I kostnaden för en fasadnyckelbox ingår montering av låscylinder i fasadnyckelboxen. Låscylindern måste monteras i fasadnyckelboxen efter det att boxen är monterad i väggen.

Priset på låscylindrarna ingår inte i grundpriset för fasadnyckelboxarna. De ingår i räddningstjänsten låssystem och säljs därför separat av räddningstjänsten via Valters Lås.

Med tanke på de olika typer av väggar som fasadnyckelboxarna kan tänkas placeras i så ingår inte priset för monteringen i priset för fasadnyckelboxarna. Räddningstjänsten rekommenderar er därför att själv eller med hjälp av byggfirma montera fasadnyckelboxen i väggen.

Det finns inte möjlighet för verksamheten att själv ha nyckel till fasadnyckelboxen. Det har att göra med det elektromekaniska låssystemets inbyggda säkerhetsfunktioner. Om verksamheten behöver in i skåpet t.ex. vid nyckelbyten så kan räddningstjänsten vara behjälplig med att öppna fasadnyckelboxen.

Nyckelhanteringssystem

Räddningstjänstens huvudnyckelsystem heter ASSA CLIQ Remote. Räddningstjänsten ställer inga speciella krav på skåpet, däremot ställs krav på vilket sätt skåpet öppnas. Valters lås är kommunens låssmed och återförsäljare av kommunens låssystem. Valters lås är även återförsäljare av fasadnyckelboxen Calmar Nyckel.

Räddningstjänsten vill betona att det är ni som företag och ert försäkringsbolag som ansvarar för att säkerheten på ert företag är tillfredsställande och att skåpet uppfyller gällande krav. Om ni bedömer att skåpet, Calmar Nyckel och låssystemet, ASSA CLIQ Remote inte uppfyller era säkerhetskrav så har ni möjlighet att själva lösa säkerhetsfrågan. De enda krav vi som räddningstjänst framför är att vi ska kunna ta oss in i er fastighet med hjälp av vår huvudnyckel. Det är alltså inte skåpet vi ställer krav på utan det är möjligheten att öppna skåpet.

Avtal

Automatlarmsavtalet innebär bland annat att utryckningar till automtiska brandlarmanläggningar i utgångsläget inte kommer att betraktas som räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det betyder att fri väg inte kommer att påkallas med blåljus och siren. Varje utryckning innebär en förhöjd risk för trafikolycka då till exempel hastighetsbestämmelser överskrids. Eftersom så mycket som 96 % av larmen är falska har räddningstjänsten bedömt att det inte är motiverat att ta den extra risk som utryckningskörning innebär. Vid indikation på att det rör sig om en verklig brand, kommer räddningstjänsten naturligtvis omvärdera automatlarmets karaktär, och hantera händelsen som en brand i byggnad. Det är därför som alltid mycket viktigt att ringa 112 och meddela om det brinner.

Räddningstjänsten kommer arbeta förebyggande med verksamheterna för att minska antalet onödiga larm. Fokus på arbetet kommer handla om att förbättra verksamheternas automatlarmsanläggning främst genom en bättre larmorganisation men också införandet av larmlagring där det är möjligt. Larmlagring innebär att verksamheten får tid på sig att själv undersöka larmorsaken innan larmet går iväg till räddningstjänsten.

Här hittar du brandskyddsföreningens informationsbroschyr om larmlagring Länk till annan webbplats.

Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen är räddningstjänstens sätt att förtydliga hur vi ser på automatiska brandlarm och våra förväntningar på automatlarmsanläggningar. Kvalitetsplanen är tänkt att löpande anpassas till nya regelverk och lärdomar från tidigare larm.

Här hittar du kvalitetsplanen , 469.3 kB.

Utbildning - Larmorganisation och anläggningskötare

Räddningstjänsten bedriver ingen egen utbildning i ämnet men det finns privata aktörer som håller utbildningar för anläggningskötare för brandlarmet.

Du kan använda Google för att söka och hitta aktuella företag som erbjuder utbildningen.

Avgifter indexregleras årligen enlig inkomstbasbeloppets förändring. Dessa avgifter gäller från 2023-04-01:

Årsavgift 2023: 3395 kr, debiteras alla anläggningar årligen.
Anslutningsavgift 2023: 3395 kr, engångsavgift vid anslutning av brandlarmsanläggning.
Larmavgift 2023: 5484 kr, debiteras efter varje larm som inte föranleder räddningstjänst enligt LSO 1:2.

Avgift för vidarekoppling till SOS Alarm ingår inte i räddningstjänstens avgift.

Att tänka på vid arbete i fastigheter som är försedda med automatiskt brandlarm

Arbeten som inte kan klassas till ordinarie verksamhet kan påverka, störa eller skada den automatiska brandlarmanläggningen och orsaka oönskade larm till räddningstjänsten.

Exempel på sådana arbeten är:

  • Svetsning
  • Skärning
  • Lödning
  • Arbete med rondell eller kapsåg
  • Torkning eller uppvärmning
  • Mattläggning
  • Målning
  • Arbete med förbränningsmotorer
  • Högtryckstvättning

Det är därför ett krav att den entreprenadfirma som för den berörda fastigheten skall utföra liknade arbeten, kontaktar anläggningsskötare/kontaktman som kan brandlarmsanläggningen innan arbetet påbörjas så att nödvändiga frånkopplingar av larmet utförs, detta står i avtalet mellan anläggningsägaren och Räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: