Bygga och riva - verksamheter, flerbostadshus och ekonomibyggnader

För flerbostadshus samt lokaler där verksamheter bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader som behövs för jordbrukets eller skogsbrukets behov uppföras utan bygglov.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

För flerbostadshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse. Man får till exempel inte uppföra friggebodar eller attefallshus utan bygglov. Bygglov krävs även för parkeringsplatser och skyltar. Det kan också behövas bygglov för att ändra en byggnads användning.

Skogsbruk och jordbruk

I områden som inte omfattas av detaljplan får byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov uppföras eller byggas till utan bygglov. Det kan gälla en rastkoja för rennäringen eller en maskinhall för skogsbruket. Sådana byggnader kan i vissa fall även få uppföras inom strandskyddsområde om det är nödvändigt för byggnadens funktion, men du bör fråga en bygglovshandläggare först. Om platsen ligger inom detaljplanerat område krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader. Det krävs också bygglov om byggnadens användning ska ändras till något annat ändamål än för näringen.

Kraven i Boverkets Byggregler ska följas även om din byggnad är bygglovsbefriad.

Anläggningsavgift

Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära att en anläggningsavgift för vatten och avlopp tas ut.

Läs mer om anläggningsavgifter.

Senast uppdaterad: