Beräkna anläggningsavgift för verksamheter, flerbostadshus

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och bostadsenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Beräkna anläggningsavgift för villa eller fritidshus

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens (kommunens) ansvar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde via karta Länk till annan webbplats.

Bostadsenhetsavgift

Begreppet bostadsenhet ersätter från och med 1 januari 2023 begreppet lägenhet och är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal bostadsenhetsavgifter skilja sig åt.

Läs mer om bostadsenhetsavgifter.

Fristående byggnad utan VA

En förändring i VA-taxan som trädde i kraft under 2017 innebär att om fristående byggnad på en fastighet inte har någon vattentjänst installerad reduceras bruttoarean med 100%. Dock utgår alltid minst en bostadsenhetsavgift per fastighet. Det innebär att om du redan har en byggnad på en fastighet som har en vattentjänst och bygger exempelvis ett förråd utan VA så betalar du inga avgifter enligt VA-taxan för den byggnaden.

Om- eller tillbyggnad

Om- eller tillbyggnad på fastighet kan innebära ytterligare bostadsenhetsavgift. Om- eller tillbyggnaden kan även innebära att ytterligare tomtyteavgift kan tas ut om maximeringsregel för tomtyteavgiften tidigare infallit.

Maximeringsregel för tomtyteavgift

Tomtyteavgiften kan aldrig bli större än grundavgiften och bostadsenhetsavgiften tillsammans. Sker om- eller tillbyggnad så att bostadsenhetsavgiften blir större kan även avgiften för tomtyta öka.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Exemplet nedan är beräknat på en verksamhet med byggnadsteknisk area (BTA) 800 m2 med 4000 m2 tomtyta. Kostnaden är exklusive moms.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

69 940 kr

Bostadsenhetsavgift

116 220 kr

Tomtyteavgift

120 000 kr

Total anläggningsavgift

306 160 kr

Exemplet nedan är beräknat på en verksamhet med byggnadsteknisk area (BTA) 800 m2 med 4000 m2 tomtyta. Kostnaden är exklusive moms.

Kostnadsexempel där fastigheten inte ligger inom verksamhetsområde för dagvatten

Anslutning till dricks- och spillvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

59 449 kr

bostadsenhetsavgift

98 787 kr

Tomtyteavgift

102 000 kr

Total anläggningsavgift

260 236 kr

Senast uppdaterad: