Eldstäder och vedeldning

En eldstad är exempelvis en braskamin, en pelletskamin, en öppen spis eller en vedeldad bastu. Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan och i vissa fall behövs även bygglov. Tänk även på att kontakta en sotare i ett tidigt skede. Du når sotningsavdelningen via kundtjänst.

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv kamin eller panna – och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar. Vedeldning innebär en lägre driftskostnad än el och olja.

Du ska göra en anmälan:

  • när en ny eldstad och/eller rökkanal installeras
  • när braskassett installeras i befintlig öppen spis
  • vid byte till värmepanna med annat bränsleslag eller effekt.

I vissa fall behövs inte en anmälan göras. Kontakta byggverksamheten för information om vad som gäller i ditt fall.

Kontakta sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen. Du når sotningsavdelningen via kundtjänst.

Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

En anmälan krävs

  • vid installation av ny skorsten
  • vid byte eller ändring av skorsten.
Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

Ett bygglov krävs

Om du vill installera en ny skorsten på ett hus som är K-märkt och skorstenen placeras på fasaden.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Startbesked

Du får inte påbörja ditt arbete innan du fått startbesked av bygg- och miljönämnden. Startbesked skickar vi till dig när din anmälan och/eller ditt bygglov blivit godkänt.

Slutbesked

Du får inte börja elda innan du fått ett slutbesked av bygg- och miljönämnden. Ett slutbesked kan tidigast utfärdas efter att en godkänd kontroll av eldstad, rökkanal och tillhörande taksäkerhetsanordningar gjorts av sakkunnig sotare.

Elda med pellets

Pelletseldning räknas som ett klimatneutralt uppvärmningssätt. Pellets är energieffektivt, driftsäkert och innebär lägre driftskostnad än el och olja.

Pelletseldning kräver en viss arbetsinsats men inte lika stor som för ved. Andra fördelar jämfört med ved är att pellets har ett jämnt energiinnehåll, att matningen kan skötas automatiskt från förrådet (kräver alltså inte daglig tillsyn under de kalla månaderna) och att det är lätt att reglera förbränningen efter värmebehov. Det finns på marknaden stora helautomatiska pelletsförråd vilka sköter all matning till brännaren. Du fyller bara på lagret när det tar slut.

För optimal förbränning ska pellets eldas i kamin eller panna som är specifikt tillverkad för just pellets.

Elda med ved

Vedeldning orsakar koldioxidutsläpp (även utsläpp av andra miljöskadliga ämnen) men räknas som förnyelsebar energikälla. Under rätt förutsättningar, som effektiv panna med ackumulatortank, torr ved och att du eldar på rätt sätt, kan vedeldning vara ett bra alternativ för uppvärmning eller komplement till värmepump. Tänk på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar.

Att tänka på vid köp av ny panna

Välj bara miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme (ackumulatortank). Se till att du får skriftliga eldningsanvisningar av fabrikanten.

Lär känna din kamin eller panna

Kaminer och pannor ska levereras med utförliga drifts- och skötselanvisningar. Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer på om du eldar rätt.

Anmäl förändringar

Att väsentligt ändra eldstaden är anmälningspliktigt. Anmäl till bygglovsavdelningen vid ändring av eldstad eller rökkanal, till exempel vid byte av kamin. Anmäl till sotningsavdelningen om du gör förändringar i din eldning, till exempel om du byter bränsleslag eller panna. Det kan innebära att rökkanalen måste rengöras med andra intervall.

Den ökande vedeldningen är inte utan problem. De flesta av oss bor idag tätt inpå varandra. Under tiden 15 juni till 15 augusti är det förbjudet att elda med ved inom detaljplanelagt område om inte pannan är försedd med ackumulatortank eller är miljögodkänd.

Om olägenhet eller risk för ohälsa uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan bygg- och miljönämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljögodkänd eller om bygg- och miljönämnden tidigare godkänt installationen. Prejudicerande rättsfall finns.

Eldning

7 §
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:26 eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 15 juni–15 augusti inom område med detaljplan och inom samlad bebyggelse.
Undantagna är fastigheter som saknar alternativa uppvärmnings- och
varmvattenproduktionsanläggningar.

8 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt.

Senast uppdaterad: