Lantmäterimyndighetens avgifter och taxor

Här hittar du information om Lantmäterimyndighetens taxor och avgifter. Vi debiterar alltid för tiden vi lägger ner plus eventuella utlägg. Det gäller även om ditt ärende avvisas, inte går att genomföra eller att ansökan återkallas. Du har alltid möjlighet att få delfakturor under arbetets gång.

Fasta avgifter

Avgifter i form av fasta belopp, så kallade grundavgifter och tilläggsavgifter, tas ut för att täcka den genomsnittliga kostnaden för bland annat arbete med hantering av inkomna handlingar och uppdatering av fastighetsregistret.

Avgifter för förrättningar
Typ av ärendePris
Grundavgift förrättningar6 500 kronor
Tilläggsbelopp för förrättningar som berör sex eller fler fastigheter12 000 kronor
En ofullständig ansökan som inte kan ligga till grund för en förrättning avvisas6 500 kronor
Registrering av ändrat andelstal enligt § 24a i anläggningslagen3 250 kronor per gemensamhetsanläggning (tillägg på 700 kronor per fastighet utöver den första fastigheten)
Beslut om anslutning enligt § 42a i anläggningslagen6 500 kronor per gemensamhetsanläggning (tillägg på 700 kronor per fastighet utöver den första fastigheten)
Godkännande av överenskommelse enligt § 43 i anläggningslagen6 500 kronor per gemensamhetsanläggning (tillägg på 700 kronor per berörd fastighet utöver den första fastigheten)

Avgifter för förrättningsarbete

Här har vi samlat alla timpriser för de olika kompetenser du kan anlita hos oss.

Timpriser per specifik kompetens
KompetensPris
Specialist1 900 kronor/timme
Förrättningslantmätare1 700 kronor/timme
Kart- och mätningsingenjör1 700 kronor/timme
Biträdande handläggare1 200 kronor/timme
Chef eller annan särskild kompetens1 700 kronor/timme
Tillägg om arbetet görs kvällstid, måndag-torsdag efter klockan 18.00300 kronor/timme
Tillägg om arbetet görs kvällstid, fredag efter klockan 18.00 fram till söndag600 kronor/timme
Senast uppdaterad: