Buller

Buller kan definieras som oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och tid på dygnet. En lastbil som åker förbi vårt hus på dagen kanske vi inte ens märker, medan samma lastbil väcker oss på natten. Hur störda vi blir beror också på vilken inställning vi har till bullerkällan och om bullret är kombinerat med vibrationer.

Trafikbuller är vår vanligaste bullerstörning. Buller från industri, skjutbanor och flyget är andra vanliga källor. I tätorter kan fläktar och ventilation vara mycket störande. Tillåtna ljudnivåer är olika för olika verksamheter. För trafikbuller gäller ett medelvärde för hela dygnet, medan buller från skjutbanor regleras av högsta ljudnivån som uppkommer.

Trafikbuller är vår vanligaste bullerstörning och problemen kan vara av olika slag. De direkta effekterna kan vara att det kan vara svårt att sova, svårt att samtala och svårt att koncentrera sig. Indirekta effekter av buller kan ge stress, irritation, trötthet, huvudvärk mm.

Något enkelt sätt att mäta de störningar som bullret orsakar finns inte. Upplevelsen är subjektiv och graden av störning påverkas av attityd, känslighet, sysselsättning mm. Vad man kan göra är att med hjälp av intervjuer beskriva hur andelen störda påverkas av bullerexponeringen för att finna så kallade dos-responssamband. Sådana undersökningar har också gjorts som underlag för de riktvärden som utarbetats.
Riktvärden för trafikbuller Riksdagen antog i mars 1997 riktvärden för trafikbuller. Dessa anger en långsiktig ambitionsnivå för ljudmiljöns kvalitet. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer men ska vara vägledande i samhällsplaneringen. Strävan ska vara att uppnå riktvärdena där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av vägar:

 • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
  Vid dessa nivåer anser sig cirka 10-15 % av de bullerexponerade personerna som mycket störda.

Ekvivalentnivån, som anger en genomsnittlig dygnsbullernivå, har bedömts som mest lämplig för att beskriva störning från trafik eftersom trafikmängden varierar i tiden. För att beskriva förhållandena vid enstaka fordonspassager är däremot riktvärdet för maximalnivån ett bättre mått.

Faktorer som påverkar bullernivåerna

Bullernivån vid mottagaren påverkas av bullerkällan och om bullret dämpas mellan källa och mottagare. Bullernivåerna är beroende av antalet fordon, fordonsslag, fordonens skick, hastighet, körsätt mm. Bullret påverkas också av däcktyp och vägbeläggning och skillnaden mellan enskilda fordon kan vara betydande.

Variationer på upp till 20 dBA kan förekomma. Från tunga fordon är bullernivån ungefär 5-7 dBA högre än från personbilar. Dämpningen av bullret mellan källan och mottagaren beror på hur vägen är placerad, på avståndet, mottagarpunktens höjd, terrängens beskaffenhet och eventuella skärmar. Dämpningen påverkas också av vind och väder. Inomhus är bullernivån beroende av fönster och fasaders
bullerdämpande förmåga.

Källa: Vägverkets Förstudie Skellefteå maj 2006

Hur påverkas vi?

Buller kan leda till att vi får svårt att sova, svårt att samtala och svårt att koncentrera oss. Indirekta effekter kan vara stress, irritation, trötthet och huvudvärk.

Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. En hörselskada gör att vi får svårt att uppfatta högre frekvenser. Då kan vi få svårare att uppfatta samtal, speciellt när flera personer talar samtidigt.

Höga ljudnivåer

Här är det vanligt med för höga ljudnivåer:

 • Dansställe/nattklubb
 • Bio
 • Träningspass på gym
 • Konserter
 • Motorsport

Tips: Om du är på en plats med hög ljudvolym och måste höja rösten för att prata med någon som står på en meters avstånd är ljudet för högt. Då behöver du hörselskydd.

Texten nedan är tagen ur dokumentet Lokala ordningsföreskrifter

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Planering, genomförande och dokumentation av ljudmätningar ska finnas både vid träning och under pågående arrangemang.

Ljudnivån får inte överstiga 115 dB max och 100 dB Eq, detta för att undvika hörselskador. Ljudnivån bör inte överstiga 110 dB max och 97 dB Eq på platser där barn har tillträde. Vid arrangemang som riktar sig till barn bör ljudnivån inte överstiga 90 dB Eq.

Ljudnivån får inte överstiga en högsta maximal ljudnivå (frifältsvärde Fast) utomhus vid fasaden av bostäder och fritidshus:

Måndag-lördag kl. 07-19: 60 dB
Sön- och helgdagar kl. 07-19: 55 dB
Kvällar kl. 19-22: 55 dB
Nattetid kl. 22-07: 45 dB

Tänk också på att informera närliggande bostäder där man kan tänkas bli störd av buller från arrangemanget.
Personalen ska informeras om risk för hörselskador och vad som kan göras i förebyggandesyfte.

Texten är en del av dokumentet Tillägg i egenkontroll för tillfälliga arrangemang

Skydda din hörsel mot hög musik

Sänk volymen
Det allra enklaste sättet att skona din hörsel är såklart att sänka volymen. Det är viktigt att du vilar öronen efter att ha lyssnat på för högt ljud. Då får hörseln en chans att återhämta sig. När du lyssnar på musik på din telefon upplever du efter en stund att ljudet sänker sig självt. Detta är en falsk upplevelse. Det är du som för tillfället börjar höra sämre. Varje gång du märker att öronen har vant sig vid ljudet är det en varningssignal att dina öron tagit för mycket stryk. Samma sak kan hända på ett dansställe där en DJ höjer ljudet under kvällen.

Hörselskydd
Det är mycket klokt att använda öronproppar. Många tycker att de är fula, men det finns sådana som knappt syns och sådana som är till för att användas när du lyssnar på musik.

På dansgolvet
Dansa på ett avstånd på åtminstone tre meter från högtalarna. Försök inte prata med någon på dansgolvet. Ditt skrikande i någons öra kan förstöra dennes hörsel. Ta en paus från dansandet då och då på en halvtimme för att skona hörseln och framför allt, använd hörselproppar!

Riktvärden för ljudnivåer

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för höga ljudnivåer. Där barn vistas bör musiken därför begränsas till 90 decibel.

Socialstyrelsen rekommenderar följande ljudnivåer:

 • För lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde får den maximala ljudnivån aldrig vara högre än 115 decibel och medelvärdet inte överskrida 100 decibel.
 • För lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är högsta tillåtna maxvärdet 110 decibel och det högsta tillåtna medelvärdet 97 decibel.
Senast uppdaterad: