Historiska mätningar av luftkvaliteten vid E4

Här hittar du årsmedelvärden över luftkvaliteten vid E4 från 2006 och framåt.

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av mätresultaten från 2006 och framåt. Åren 2006-2010 mättes kvävedioxid med s.k. DOAS-metodik med två mätsträckor. Sträcka 1 gick norrut från mätstationen och sträcka 2 söderut. Från och med 2011 mäts kväveoxider med kemiluminiscens.

De röda rutorna markerar när miljökvalitetsnormen har överskridits. För att klara miljökvalitetsnormen för dygn får halten på 60 µg/m3 överskridas högst sju gånger och för att klara normen för timmar får halten på 90 µg/m3 överskridas högst 175 gånger.

Kvävedioxid (halter anges i µg/m3)

Mätvärden från år 2006

År

Årsmedelvärde

Dygn > 60 µg/m3

Timmar > 90 µg/m3

2006, sträcka 1

27,3

13

230

2006, sträcka 2

27,9

9

177

2007, sträcka 1

23,2

2

110

2007, sträcka 2

24,0

3

101

2008, sträcka 1

27,4

8

153

2008, sträcka 2

28,1

4

140

2009, sträcka 1

23,1

7

114

2009, sträcka 2

24,6

8

121

2010, sträcka 1

23,7

5

148

2010, sträcka 2

25,1

7

155

2011

26,2

10

157

2012

25,9

10

157

2013

27,5

6

156

2014

28

8

154

2015

*-

*-

*-

2016

26,9

7

150

2017

25,7

4

165

2018

*-

*-

*-

* Mätvärden saknas på grund av för stort databortfall under året.

Partiklar

Partiklar har mätts kontinuerligt vid E4 sedan 2011. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde är 40 µg/m3 och får inte överskridas. Antalet dygn med en partikelhalt över 50 µg/m3 får överskridas maximalt 35 gånger under ett kalenderår.

Partiklar, PM10 (halter anges i µg/m3)

År

Årsmedel

Dygn > 50 µg/m3

2011

16,8

13

2012

14,6

15

2013

17,8

23

2014

17,1

16

2015

*-

*-

2016

15,5

20

2017

15,1

13

2018

*-

*-

* Mätvärden saknas på grund av för stort databortfall under året.

Senast uppdaterad: