Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Skellefteå kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Skellefteå kommun.

Du som blir störd av rök i en rökfri miljö vänder dig till den som har ansvar över den rökfria miljön. Vid en entré blir det verksamheten som är innanför entrén, lekparken kan vara kommunägd men kan vara privat, uteserveringar vänd dig till restaurangen/caféet, busshållplatsen vänd dig till bussbolaget och så vidare.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

  • Uteserveringar till restauranger och kaféer
  • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

  • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
  • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
  • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
  • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet gäller, förutom tobak, från 1 juli 2019 även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (ex. vattenpipa eller så kallade rökstenar). Förbudet gäller inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

För dig som är ansvarig för någon av de miljöer som ska hållas rökfria

Du som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Du har ansvar för att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp.

Mer information

Läs mer om rökfria miljöer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.(extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler
Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymme som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén.
Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet.

Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med
bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar
inom det område som är rökfritt.

Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Rökförbud på inhägnade platser utomhus avsedda för
idrottsutövning.

Från den 1 juli är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Sedan 1993 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser kollektivt. Med den nya lagen gäller rökförbudet även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

Entréer till offentliga lokaler
Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för kollektivtrafik, såsom stationer och vänthallar. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.
Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkt för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel
allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Utrymmen avsedda för kollektivtrafik är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och därmed blir det svårt att hålla någon annan än kommunen ansvarig för att rökförbudet upprätthålls där.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Allmänna lekplatser är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och kommunen är ansvarig för rökförbudet där. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då den som ansvarar för lekplatsen, som också ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin
uteservering.

Entréer till offentliga lokaler
Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen.
Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.
Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Rökning är sedan 1994 förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detsamma gäller på skolgårdar i anslutning till grund-eller gymnasieskolor och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.

Entréer till offentliga lokaler
Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. För skolor som saknar skolgård innebär det att åtminstone den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande, omfattas av rökförbudet. Det rökfria området måste vara så
pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.
Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Ansvarig för rökförbudet
Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. På en skola innebär det att det är rektorn som är ytterst ansvarig.

Förtydligande om skyltar
Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora
möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Senast uppdaterad: