Saneringsprojekt

Skellefteå kommun tar ansvar för att rusta upp gamla industriområden. Här kan du läsa mer om dessa projekt. På uppdrag av länsstyrelsen arbetar bygg- och miljönämnden med att inventera kommunens förorenade områden enligt MIFO-modellen. Avsikten är att kartlägga var risker finns för markföroreningar på grund av nuvarande eller tidigare industriella verksamheter.

Området är beläget omkring 1 km öster om Bureå samhälle på halvön Skäret strax norr om Bureälvens mynning i Bottenviken. Under åren 1928 till 1992, med undantag av krigsåren 1940–1945, bedrevs en slipmassaindustri. Impregnering av pappersmassa gjordes under åren 1948–1963 med Pulpasan, en kvicksilverbaserad kemikalie.

Utredningar för att undersöka föroreningsproblematik från hela driftperioden och inom hela påverkansområdet har genomförts av Holmen AB. En del efterbehandlingsåtgärder har också genomförts inne vid fabrikslokalen. Efter en ansvarsutredning har Holmen AB fördelats ett begränsat ansvar (6,25%) för kvicksilverföroreningar. Tillsynsmyndigheten bedömer att Holmen AB i nuläget har fullföljt verksamhetsutövaransvaret.

Föroreningsproblem som fortfarande kvarstår drivs därför vidare av Skellefteå kommun med hjälp av statliga bidrag. I dessa utredningar har ett åtgärdsbehov för tidigare sedimenteringsbassänger fastställts. Även sediment har undersökts och en komplicerad föroreningssituation har konstaterats men som bara delvis kan kopplas till verksamhet vid Bure Träsliperi.

I Örviken bedrevs under åren 1906-1947 tillverkning av pappersmassa. Vid massatillverkningen användes svavel som i sin tur framställdes genom rostning av arseniksvavelkis. En potentiellt miljöfarlig rest med höga metallhalter från den tillverkningen är aska, så kallad kisaska.

Utredningar för att fastställa vilka nutida risker som finns med den så kallade kisaskan pågår. Då det är rester från gammal verksamhet finns också kunskapsluckor när det gäller var denna rest hamnade under drifttiden. Enligt utredningar användes den i huvudsak som utfyllnadsmaterial inom dåvarande fabriksområde.

I Scharinsprojektet, som pågick mellan 2001 och 2018, sanerade och rustade Skellefteå kommun upp före detta Scharins industriområde i Klemensnäs, Ursviken.

Saneringsarbetena färdigställdes under 2017 och projektet i sin helhet avslutades hösten 2018.

Viktig information för framtida markanvändare

En karta har tagits fram där det går att hitta information om analysresultat för olika orörda marklager, samt övriga förhållanden som kan vara bra att känna till för nya användare av markområdet.

Här finns kartan Länk till annan webbplats.

Bäst förstår man kartans information om man läser det här dokumentet:

Slutredovisning Scharinsprojektet 2005-2017 (pdf,nytt fönster) , 1.1 MB.

Resultat av marksaneringen

Det har gått att mäta en tydlig förbättring i älvens vatten. Före projektet kunde ett tydligt påslag av dioxiner mätas i älvsvattnet när det passerade området. Efter att saneringarna genomförts har det inte kunnat mätas något påslag alls i älvens vatten.

 • Borttagen förorenad jord 70.000 ton, varav:
  130 g dioxin
  7000 kg olja
  14.000 kg arsenik
  300.000 kg andra metaller
 • Inkörd mängd jord: 170.000 ton

Ur risksynpunkt är dioxin viktigast att avlägsna och ta hand om trots den minsta mängden. Det kan lättare förstås av följande jämförelse:

 • DDT är ca 100 ggr giftigare än alkohol
 • Stryknin är ca 10.000 ggr giftigare än alkohol
 • Dioxin är ca 10.000.000 ggr giftigare än alkohol

Kostnad

Slutkostnaden för projektet blev 120 miljoner kronor. 15 miljoner finansierades av kommunen och resten av Naturvårdsverket.

Kalkylen var 158 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: