Störande fåglar

En del kan uppleva att fåglarnas skrik är störande i stadsmiljön under våren och försommaren men även under andra tider på året. Det gäller främst måsar, trutar och kajor.

Under häckningsperioden mellan april och juni, särskild när ungarna lämnar
boet, kan fåglarna även upplevas aggressiva. Det kan upplevas obehagligt med stora
flockar med fåglar som samlas till exempel där det brukar finnas mat.

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvar för att lösa problem med skadedjur
nära bostäder. Fastighetsägaren kan arbeta med att försvåra för fåglarna att häcka i ett område. Efter upprepade misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant att söka sig på annat håll.

Det här kan du göra

Det bästa arbetet sker förebyggande, till exempel med följande åtgärder:

 • Tak. Se till att fågelbon inte kan byggas på tak och hängrännor och skorstenar som inte används. Under häckningssäsong (1 april – 31 juli) är många fåglar fredade i hela landet. Under denna tid får man inte plocka ägg eller röra bon.
 • Håll efter. Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar. Innan
  häckningssäsong ska rester av bon från tidigare häckningar tas bort. Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon.
 • Ingen mat. Informera de boende i fastigheten att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit. Mata bara via fågelbord avsett för småfåglar. Spridning av fågelmat på marken kan locka till sig andra skadedjur.
 • Var noggrann med avfallshantering. Det betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
 • Linor som hinder. Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten, särskilt vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.
 • Fågelskrämmor. Uppsättning av roterande, störande skyltar eller elektroniska
  fågelskrämmor (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).
 • Som fastighetsägare kan du även vända dig till företag som arbetar med
  skadedjursbekämpning för att få hjälp med borivning.

Vi kan ge rådgivning

Miljöavdelningen kan ge rådgivning om hur du förebygger problem. Om du störs av fåglar kan vi ställa krav på fastighetsägaren att ta bort fåglar som exempelvis måsar eller trutar som har bosatt sig på fastigheten. Du når oss på 0910-73 50 00 eller via kundtjanst@skelleftea.se

Senast uppdaterad: