Rensa bort vass vid stranden

Igenväxande sjöar och vattendrag kan bli ett problem – det kan försvåra för båttrafiken eller de badande. Om du vill klippa vassen eller rensa bort annan vattenvegetation i närheten av exempelvis fritidshus, badplatser eller i fiskevatten ska du först läsa igenom miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Här hittar du en sammanfattning om vad som gäller i Skellefteå kommun.

Naturlig vattenvegetation fyller ett viktigt syfte – den är viktigt för växt- och djurlivet. Den är också en förutsättning för en rik biologisk mångfald. Vegetationen kan t ex tjäna som lek- och uppväxtområden för fisk, skydd för fåglar, insekter med mera. Den kan också fungera som filter för att rena tillrinnande vatten från partiklar och näringsämnen. Vegetation är dessutom ett vackert inslag i naturen.

Oftast behövs det inget formellt tillstånd för vassklippning. Bygg- och miljökontoret lämnar därför råd inför arbetet så att du kan undvika en negativ miljöpåverkan. Dessa riktlinjer är också resultatet av ett lokalt miljömål som har beslutats av politikerna i Skellefteå kommun.

  • Kontakta alltid markägaren och Fiskevårdsområdet för samråd och information innan du börjar rensa.
  • Kontakta kommunen om du planerar att använda ett motordrivet aggregat. Om du istället ska klippa för hand kring egna bryggor behöver du inte ta kontakt med kommunen.
  • Kontrollera att området inte räknas till ett naturreservat eller Natura2000-område. Oftast tillåts inte vassklippning på dessa ställen. Kontakta Länsstyrelsen om du känner dig osäker.
  • Kontrollera att kommunen inte har pekat ut området som särskilt värdefullt. Information hittar du i planhandlingar, naturvårdsprogram, kustplan m.fl. Klippning ska nämligen ske mycket restriktivt och med speciell hänsyn.
  • Undvik att klippa och rensa under fåglarnas häckningsperioder (maj-juni). Ta alltid hänsyn till fåglar och andra djur. Om du upptäcker ett fågelbo ska du lämna området närmast detta.
  • Ta hand om allt som du rensar bort. Att bara lämna vassen i vatten eller vid strandkanten innebär att näringsämnen som frigörs när vassen bryts ner rinner tillbaka till vattnet igen. Den kan också medföra besvär för andra.
  • Klipp vassen vid flera tillfällen under året och upprepa proceduren under flera år för att få så bra effekt som möjligt.

Det går att köpa speciella vasskrattor. Dessa är utrustade med kniv för manuell vassröjning av mindre ytor. En vanlig lie går också att använda. Det finns också motordriven utrustning som går att enkelt fästa på vanliga båtar.

Kommunen lånar inte längre ut någon utrustning. I stället hänvisas till de företag som säljer eller hyr ut vassklippare.

För att få råd om vassklippning kontaktar du kundtjänst 0910-73 50 00.

Senast uppdaterad: