Lagar och regler för kommunalt vatten och avlopp

Här finns information om några av de lagar och regler som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Vad säger reglerna?

ABVA för Skellefteå kommun

I Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningar (ABVA) finns det angivet vilka regler som gäller för anslutning till de allmänna ledningsnäten i Skellefteå kommun. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om de här reglerna. Bland annat finns bestämmelser om industriutsläpp. Brukaren är skyldig att lämna uppgifter om fastighetens verksamhet och dess utsläpp, om den används till annat än bostadsändamål, se ABVA punkt 17.

Ett allmänt reningsverk är skyldigt att ta emot avloppsvatten från hushåll. Däremot är kommunen inte skyldig att ta emot industriavloppsvatten, se ABVA punkt 10. Kommunen kan dock medge utsläpp av sådant avloppsvatten, se ABVA punkt 16. Bedömningen sker från fall till fall.

Om du vill veta mer om gränsvärden som kan påverka slam och recipienter, kontakta kundtjänst.

Läs ABVA i sin helhet (pdf) , 140.3 kB.

Här nedan hittar du mer information om Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. Den innehåller råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor och dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Informationen fungerar som ett komplement till Allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

Information till fastighetsägare , 307 kB.

Vatten- och avloppstaxa

Avgifterna i kommunens vatten-och avloppstaxa beslutas av kommunfullmäktige. Vi tar endast ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten-och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Lagen om allmänna vattentjänster

Sedan 1 januari 2007 gäller Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Lagen reglerar kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar.

Lagen om allmänna vattentjänster (extern webbplats) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: