Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp är endast avsett för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Det ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara fråga om elever som har stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Vem kan söka

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i Skellefteå kommun. För barn och elever från andra kommuner görs ansökan hos hemkommunen.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 20 oktober respektive 20 april för handläggning och beslut innevarande termin. Ansökningar inkomna efter ovan angivet datum handläggs nästa termin. Ansökningarna avser max ett läsår. Beslut fattas senast 1 november respektive 1 maj, meddelas så snart det fattats. Utbetalning av beviljade ansökningar sker månadsvis.

Blankett - ansökan om tilläggsbelopp , 149.7 kB.

Inledning

I förarbetena till Skollagen (prop 2008(2009:171, Offentliga bidrag på lika villkor) står:
”Tilläggsbelopp är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara fråga om elever som har stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer”

För elev med extraordinärt stödbehov kan verksamheten utöver grundbeloppet ansöka om tilläggsbelopp.

Målgrupp

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i Skellefteå kommun. För barn och elever från andra kommuner görs ansökan hos hemkommunen.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till det enskilda barnet/eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar. En individuell prövning görs i varje enskilt fall. Tilläggsbeloppet är endast avsett för extraordinära stödåtgärder.

Olika typer av stöd

Stöd

Särskilt stöd

Extraordinära stödåtgärder

Hänsyn ska tas till alla barns och elevers olika behov. Detta behov av stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.

Barn/elever kan tillfälligt eller varaktigt ha behov av särskilda stödåtgärder. Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.

När alla särskilda stödåtgärder är uttömda kan extraordinära stödåtgärder sättas in. I dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp.

När tilläggsbelopp inte betalas ut

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader, och avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning, pedagogiskt material och utrustning/lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och mervärdesskatt. Lokalkostnader ersätts i särskild ordning.

Kostnader för exempelvis stöd i form av extra anpassningar, extra undervisning, specialpedagogiska insatser, enskild undervisning eller undervisning i särskild undervisningsgrupp med syfte att eleven ska nå kunskapskraven ska i normalfallet täckas av den ersättning som skolan erhåller genom grundbeloppet. Stödåtgärderna som berättigar tilläggsbelopp ska vara extraordinära, näst intill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Tilläggsbeloppets storlek

Storleken på tilläggsbeloppet är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då visst stöd ska ingå i grundbeloppet.
Följande nivåindelning är vägledande riktlinjer för ersättningsnivå och stödbehov, beslut om tilläggsbelopp ska vara kopplat till varje barn/elevs särskilda behov.

Behovsgrupper

Behovs-grupper

Grad av svårigheter

Kännetecken


A

Mindre medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik

Barnet/eleven behöver stöd – ibland. Barnet/eleven är ganska självständig och behöver visst stöd under någon enstaka situation

Tilläggsbelopp beviljas inte. Medel för dessa behov ryms i grundbeloppet.

B

Måttlig medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik

Barnet/eleven behöver stöd. Personligt stöd av tillfällig karaktär behövs under dagen i enstaka situationer

Tilläggsbelopp beviljas inte. Medel för dessa behov ryms i grundbeloppet.

C

Betydande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik

Barnet/eleven behöver mer stöd – ett stöd som är frekvent och sammanhållet.
Personligt stöd och/eller stort behov av hjälpmedel krävs i flera situationer.

Tilläggsbelopp beviljas inte. Medel för dessa behov ryms i grundbeloppet

D

Omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik

Barnet/eleven behöver i stort sett stöd hela dagen. Personligt stöd och/eller stort behov av omfattande hjälpmedel krävs för att barnet/eleven ska kunna delta i den ordinarie verksamheten.

Tilläggsbelopp kan beviljas.

E

Mycket omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik

Barnet/eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en personal och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att barnet/eleven ska kunna delta i den ordinarie verksamheten. Ständig uppmärksamhet krävs.

Tilläggsbelopp kan beviljas.

Ansökan

Krav på underlag

I ansökan ska elevens extraordinära behov beskrivas, vilka åtgärder som redan satts in, vilka som planeras och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Inför beslut om tilläggsbelopp är det alltid elevens individuella stödbehov i den pedagogiska verksamheten som bedöms, inte elevens diagnos. Behoven ska vara väl dokumenterade och definierade av person med medicinsk, specialpedagogisk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Relevanta utredningar eller annat underlag ska vara aktuella och framtagna under senaste året om eleven inte tidigare haft tilläggsbelopp.

Vid förnyad ansökan ska en utvärdering redovisas av tidigare insatser.

Om Skellefteå kommun avslår hela eller delar av ansökan innebär detta inte att kommunen bedömt att eleven saknar stödbehov. Detta innebär enbart att de i ansökan beskrivna stödbehoven eller insatserna inte faller inom ramen för att berättiga tilläggsbelopp.

Åtgärdsprogram/handlingsplan bifogas ansökan.

Ansvar för ansökan

Förskolechef eller rektor ansvarar för ansökan.

Ofullständig ansökan

Vid en ofullständig ansökan kommer kompletteringar att begäras in. Ansökan kommer inte behandlas innan fullständigt underlag inkommit.

Ansökningsförfarande

Beslut om tilläggsbelopp fattas i normalfallet för ett läsår i taget.
Ansökan kan göras under pågående läsår. Tilläggsbelopp utbetalas tidigast fr.o.m. det datum ansökan inkom till kommunen.
Beträffande barn/elever som ska fortsätta i verksamheten kommande läsår bör ansökan vara inkommen under april månad.

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i Skellefteå kommun. För barn och elever från andra kommuner görs ansökan hos hemkommunen.

Senast uppdaterad: