Betyg och bedömning

Betyg sätts i slutet av varje termin från årskurs 6 i grundskolan (årskurs 7 i specialskolan) fram till slutbetyget i årskurs 9.

Det är med slutbetyget eleven söker sig vidare till gymnasieskolan. I vissa skolformer sätts endast betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.

I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. För betyget A, C eller E krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras

I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan bortsett från att betyget F inte används i grundsärskolan. Inom inriktningen träningsskolan sätts inte betyg.

Den sexgradiga betygsskolan A till F infördes i gymnasiet hösten 2011, A till E står för godkända resultat och F för inte godkänt resultat.

På gymnasiet har alla elever en individuell studieplan som i första hand är elevens eget dokument över vilka kurser han/hon läser . Den utgår ifrån det program som eleven går och de olika val som hen gör. Mentorerna använder den som underlag i utvecklingssamtalet och många personalgrupper som specialpedagoger, rektorer och lärare använder den i sitt arbete. Studievägledarna följer upp elevernas studieplaner vid flera olika tillfällen.

Resultat för Skellefteå kommun kan man hitta i hos SKR

Öppna jämförelser (nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Har man gått gymnasium i Skellefteå kommuns kommunala gymnasieskola och förlagt sitt betyg så kan man kontakta Kundtjänst för att få ut en betygskopia.

Senast uppdaterad: