Frivilliga slumpvisa drogtester i gymnasieskolorna

Från och med hösten 2022 kommer frivilliga slumpvisa drogtester ske på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, kanalskolan och Naturbruksgymnasiet samt APL-platser. Drogtesterna är en del i skolans drogförebyggande plan och ska bidra till ökad trygghet i skolmiljön samt möjlighet att motverka missbruk och tidigt upptäcka missbruksproblem hos elever.

Drogtesterna kommer till en början att gälla för elever i årskurs 1, men framöver gälla samtliga årskurser. Medgivande sker genom en e-tjänst eller pappersblankett som vårdnadshavaren skickar in och den gäller fram till det att eleven fyller 18 år. Elever kan tacka nej till att lämna test ifall de lottas fram även om ett medgivande skickats in och vårdnadshavare till minderåriga elever kan ta tillbaka sitt medgivande när som helst.

Är eleven minderårig och tackar nej till att lämna test kontaktas däremot alltid vårdnadshavare och informeras om detta.

Digitalt medgivande frivilliga, slumpmässiga drogtester (Länk till annan webbplats)

Varför införs frivilliga slumpvisa drogtester i gymnasieskolorna?

  • För att ge hjälp att säga nej till erbjudna droger
  • För att ge kunskap genom förebyggande samtal
  • För att undvika att drogpåverkad elev finns i skolmiljön eller i arbetsplatsförlagt lärande
  • För att genom tidig upptäckt kunna erbjuda hjälp vid missbruk

Arbetsgruppen som utför testerna består av skolvärdar, skolsköterskor och kuratorer, det vill säga personal som inte sätter betyg. Testerna sker oövervakat och elev, testansvarig, vårdnadshavare (ifall eleven är under 18 år eller ger sitt medgivande) samt rektor får veta resultatet medan lärare inte tar del av testresultatet. Vid ett positivt testresultat tas en handlingsplan fram för att hjälpa eleven att bli av med sitt missbruk.

Vid frågor gällande frivilliga drogtester går det bra att kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00 eller genom kundtjanst@skelleftea.se

Frågor och svar

I länken nedan hittar du e-tjänsten för att lämna medgivande. Medgivande skickas in av vårdnadshavare och gäller till det att eleven fyller 18 år.

Har du inte möjlighet att skicka in ett digitalt medgivande kan du besöka kundtjänst för en pappersblankett.

Digitalt medgivande frivilliga, slumpmässiga drogtester (Länk till annan webbplats)

Kontakta kundtjänst vid frågor eller funderingar. För minderårig elev är det alltid vårdnadshavare som kan återta signerat medgivande. Eleven kan däremot tacka nej vid frågan om att lämna test. Skulle det ske och eleven är minderårig kontaktas alltid vårdnadshavaren.

Ja. Du som elev har alltid rätt att tacka ja eller nej till drogtestet och du har alltid möjlighet att ta del av ett drogförebyggande samtal. Det gör du i så fall när du har blivit utvald och lämnat klassrummet med testaren. Ifall en minderårig elev tackar nej ringer alltid testgruppen till vårdnadshavaren och berättar detta. Testgruppen består av skolvärdar, skolsköterskor och skolkuratorer.

Det digitala medgivandet sker hemma i lugn och ro med vårdnadshavaren. Medgivande i testsituationen sker i enskildhet med testpersonen utan att lärare eller klasskamrater vet vad eleven väljer. Lottningen av vilka elever som får frågan om att lämna test sker i klassrummen så alla ser hur det går till samt vilka som lottas fram.

Testgruppen besöker klassrummen eller APL-platser och gör en utlottning öppet framför eleverna. På så sätt sker urvalet så att alla ser hur det går till samt att det är helt slumpmässigt vilka elever som får frågan om att genomföra ett test.

Ifall eleven är under 18 år kontaktas vårdnadshavare och rektor. Har eleven hunnit bli myndig kontaktas rektor samt vårdnadshavare ifall eleven ger sitt medgivande. Rektor är ansvarig för planen av hur skolgången ska se ut. Socialkontoret erbjuder även öppenvård och stöd för att bli drogfri.

Personerna som får ta del av testresultatet är eleven, vårdnadshavare, rektor och personen från testgruppen som utför testningen. Ingen lärare får ta del av resultatet och det syns inte i regionens journalsystem.

Informationen raderas när eleven går ut gymnasiet.

Det är ett frivilligt oövervakat test vilket innebär att eleven går in själv på toaletten, stänger dörren och kissar i en mugg. Tillsammans med testansvarig slår sedan eleven över urinen i ett kärl för att göra själva testet. Resultat visas sedan efter några minuter.

Testningen kommer ske under hela läsåret och oanmält.

Friskolorna tar själva beslut om de vill genomföra frivilliga drogtester. Några skolor följer med intresse kommunens uppstart och vill veta mer.

Bara ifall eleven ger sitt medgivande.

Till det att du fyller 18 år.

Frivilliga slumpvisa drogtester har blivit vanligt i det drogförebyggande arbetet och responsen har varit bra i andra kommuner.

Under hela året, med oregelbundenhet. Det kommer att vara helt oannonserat utan förvarning.

När elever blir slumpvist utvalda i klassrummet för att testas, så följer de med den från skolan som sköter testningen. Före testet kontrollerar skolpersonalen om vårdnadshavare har gett sitt medgivande. Om inte, så ringer hen upp och frågar. Det kan ju vara olika skäl till att ett medgivande inte finns; att det kanske glömts bort, inte blivit av eller att vårdnadshavaren inte vill. Om vårdnadshavare inte ger sitt samtycke, så blir det inget test, eller om vårdnadshavaren inte går att nå. Men om vårdnadshavaren ger sitt muntliga samtycke, så genomförs testet.

Senast uppdaterad: