Examensarbete och praktik

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olika områden. Därför tar vi gärna emot studenter från olika utbildningar för att göra sitt examensarbete eller sin praktik hos oss.

För dig som student är examensarbetet och praktiken en bra chans för dig att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Du lär dig hur kommunens verksamheter fungerar och du knyter dessutom kontakter som kan leda till ett långsiktigt samarbete.

För oss på Skellefteå kommun är examensarbeten och praktik en fantastisk möjlighet att få lära känna kvalificerade och idérika studenter. Dessutom kan du bidra med förslag till förbättring och utveckling av kommunens verksamhet.

Utbildningar inom hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg

Överenskommelse finns mellan Vård och omsorg, Socialtjänsten och Umeå universitet om att årligen ta emot ett antal studenter från sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och fysioterapeutprogrammet.

Överenskommelse finns även för högskoleprogrammet mot psykiatrisk omvårdnad samt distriktssköterskestudenter. Umeå universitet fördelar dessa platser. Vid intresse kontakta Umeå Universitet. Kommer du som student från annat lärosäte, kontakta kommunens kundtjänst.

Lärarutbildningar

Skellefteå kommun är mån om att lärarstudenternas examensarbeten är baserade på skolornas behov. På så vis blir examensarbetet ett värdefullt bidrag till vårt utvecklingsarbete och gagnar både studenten i sin utbildning och pedagogerna i verksamheten.

Övriga utbildningar

Skellefteå kommun tar gärna emot studenter även från andra utbildningar.

Intresseanmälan för examensarbete eller praktikplats

Så kul att du är intresserad av Skellefteå kommun! Vi har många olika yrken och verksamheter som på olika sätt samarbetar i processer för bästa möjliga medborgarnytta. Här kan du bidra och göra skillnad!

Teknik, infrastruktur och stadsplanering

 • Förvaltning/säkerhet, fastighet
 • BIM
 • Mätning och karta
 • Miljö/Energieffektivisering
 • GIS och statistik
 • Biogas
 • Avfall och återvinning

Inom Skellefteå kommuns verksamhetsområden pågår ett ständigt arbete kring utveckling av infrastruktur, bostäder och stadscentrum med mera - både på övergripande och detaljerad nivå. Lantmäteri ingår även i kommunens verksamhet. Inom Skellefteå kommuns tekniska verksamhetsområden ingår bland annat samordning och ansvar inom områdena trafik, vägar, parker, vatten, avlopp, avfall, sotning, fordon och materialförsörjning samt hamnverksamhet.

Effektiva övergångar av pipelines över väg

Idé: Pipelines och depåområde byggdes på Näsudden i Skelleftehamn under 50- och 60-talet. Där pipelines korsade vägar kulverterades rören under vägen. Kulverteringen har medfört svårigheter att kvalitetssäkra befintliga rörledningar. För att kunna bedriva och utveckla verksamheten behöver det utredas hur man effektivast bygger övergångar och även ta fram teknisk beskrivning.
Mål: Att hitta en bra teknisk lösning som går använda som inköpsunderlag.
Kontaktperson: Lars Widelund

Förbättring av registerkartan

Idé: Vad är vinsten för lantmäteri, fastighetsägare med flera med en förbättrad och en noggrannare fastighetsindelning?
Mål: En kostnads- och nyttoanalys.
Kontaktpersoner: Per Hammarbäck, Andreas Nilsson

Gränsmarkeringar

Idé: Kan andra typer av markeringar ersätta gränsrören? Arbetet delas upp i A: Konstruktion och B: Lagstiftning
Mål: En kostnads- och nyttoanalys.
Kontaktperson: Per Hammarbäck Andreas Nilsson

Nyttan av GIS i kommunal verksamhet

Idé: Identifiera verksamhetsområden där ett ökat nyttjande av GIS ger mervärden ur olika aspekter; ekonomi, handläggningstid, medborgardialog med mera.
Mål: Hitta konkreta exempel som beslutsunderlag i olika kommunala verksamheter.
Kontaktpersoner: Fredrik Ekefjärd och Anders Hedström

Statistik och GIS

Idé: Undersök marknaden för visualisering av statistik (befolkning, ekonomi etc), och hitta verktyg och rutiner för att visualisera kommunal statistik med hjälp av GIS.
Mål: Att skapa bra beslutsunderlag med hjälp av statistik och GIS.
Kontaktpersoner: Fredrik Ekefjärd och Anders Hedström

Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap

 • Förebyggande arbete
 • Våld
 • Barnkonventionen
 • Missbruk

Kultur, fritid, turism

 • Kulturpedagogik
 • Ungdomsinflytande
 • Motionsvanor
 • Folkhälsa
 • Bibliotek och information

Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

 • Skolutveckling
 • Digitalisering i skolan

IT, digitalisering

 • Digital Workplace
 • IoT, Big data & AI
 • Service design
 • RPA & automation
 • IT-Styrning/Ledning
 • Processutveckling & kvalitet
 • Informations- och IT-säkerhet

Övriga specialister

 • Kompetensförsörjning
 • Redovisning
 • Ekonomiuppföljning
 • Arbetsrätt
 • Upphandling
 • Arbetsmiljö

Flera studenter på KTH i Stockholm på kursen AL2115 Transdisciplinary Approaches for System Innovations https://urbant.org/tasi/  Länk till annan webbplats.tog sig an uppgiften att formulera en framtidsvision för Skellefteå 2050. Studenterna kommer från olika länder och har vitt spridda utbildningsbakgrunder. De samarbetade tätt med representanter för Skellefteå kommun och samlade in data genom fältstudier samt intervjuer med lokala aktörer och potentiella framtida Skelleftebor.

Deras arbete resulterade i rapporter med olika analyser och infallsvinklar på kommande utmaningar, men även förslag på ett antal experiment för att fortsätta resan mot ett hållbart Skellefteå.

Förslagen berör områden som mobilitet, bostäder, utbildning och naturområden och ska användas som inspiration i kommunens långsiktiga planeringsarbete.

Sustainable Mobility Transitions in Skellefteå by 2050 , 1.7 MB.

Moving Skellefteå , 11.5 MB.

Rural Areas of Skellefteå 2050: A sustainable place to live, work and stay , 3.8 MB.

Towards 2050: Interconnectivity in Skellefteå  , 7.1 MB.

Mobility Systems for the People in Skellefteå , 6.5 MB.

The housing sector as a driver for sustainability transitions in Skellefteå by 2050 , 1.6 MB.

Skellefteå future mobility and transportation system , 1.4 MB.

Skellefteå 2050 Project Report , 3.1 MB.


Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun.

Den goda arbetsplatsen (pdf) , 878.6 kB.
En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats.

Alla har vi lika värde förhoppningsvis (pdf) , 572 kB.
- en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd.

Dagens ingenjörsstudenter – morgondagens arbetskraft (pdf)
, 1.1 MB.
Hur ser studenterna på sitt yrkesval, var geografiskt vill de arbeta och vilka är de avgörande faktorerna när de i framtiden ska välja arbetsgivare.

Senast uppdaterad: