En utbildning för dig som vill arbeta med hästar och vara din egen chef! 100% studietakt under tre år. Utbildningen leder till gedigna kompetenser i hovslageri där även djupgående kunskaper om hästen som helhet ingår, en förutsättning för att kunna sko för prestation och hållbarhet. Du får kompetens för att samarbeta med veterinär och för att utföra åtgärder vid sjukdom och skador.

Efter avslutad utbildning har du de formella kompetenser som krävs för att bli av Jordbruksverket Godkänd hovslagare. Utbildningen förbereder dig också för att avlägga gesällprov direkt efter avslutad utbildning.

Ingen utbildningsstart hösten 2024.

Arbetsmarknad

I flera regioner i Sverige råder brist på hovslagare, framförallt i de nordligaste länen och i glesbygden, Utbildningen leder i första hand till eget företagande.

Godkänd hovslagare

Från och med 1 januari 2026 krävs en treårig utbildning på högskole- universitets- eller yrkeshögskolenivå för att bli godkänd hovslagare. På Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du läsa mer om behörighet, formell kompetens och behandlingsförbud för hovslagare utan godkännande. Du som tar examen från vår utbildning kan ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis, ansöka hos Jordbruksverket om godkänd behörighet och avlägga gesällprov via Svenska Hovslagareföreningen. Med fullgjord utbildning avses minst betyget godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningens upplägg

Den treåriga utbildningen som omfattar 600 yrkeshögskolepoäng bedrivs på helfart av Vuxenutbildningen i Skellefteå. Utbildningen är både skol- och företagsförlagd.

Den skolförlagda delen av utbildningen består av lärarledda lektioner, både teoretiska och praktiska, med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler.

LIA (Lärande i arbete)

Den företagsförlagda delen, LIA – Lärande i arbete, sker ute på företag i branschen med utbildade handledare och utgör en stor del av utbildningen, totalt 53 veckor.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN med samma regler som för universitet/högskola. Utbildningen är kostnadsfri, men kostnader för litteratur och gemensamma studieresor tillkommer.

Behörighetskrav

 • Gymnasieexamen eller motsvarande
 • Minst tre månaders yrkeserfarenhet med hästhantering/alternativt fem års hobbyverksamhet.
 • B-körkort
 • Godkänt antagningsprov

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet utbildningsplatser, rangordnas de sökande efter sina prestationer på provet.

Antagningsprov

De tre moment som ingår i antagningsprovet är:

 • Verktygshantering - förmåga att urskilja olikformighet på hästskor samt förmåga att hantera verktyg genom omformning och kallriktning av sko. Vi rekommenderar att du har praktiska kunskaper motsvarande tappskokompetens inför antagningsprovet.
 • Hästhantering - Förmåga att hantera hästen/kunna avläsa hästen. Enklare beskrivning av hästens exteriör och benställning. På ett säkert sätt lyfta hästens ben samt stå i lämplig arbetsställning. Tränsning och efter anvisning visning av häst vid hand. (Litteraturtips: Hästhållning i praktiken, ISBN:9789127355736)
 • Personlig intervju – Analytisk förmåga och sätt att kommunicera.

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

För att vara behörig till utbildningen måste du genomföra ett godkänt antagningsprov. Detta genomförs genom att du, senast sista ansökningsdag, skickar in filmer på de två momenten Verktygshantering och Hästhantering. Den personliga intervjun genomförs som ett webbmöte.

Instruktioner till hur antagningsprovet går till finner du på yh-antagning.se när du påbörjar din ansökan till utbildningen.

För att kunna genomföra de praktiska momenten behöver du:

 • Häst (minst ponny kategori C)
 • Stall med box och uppbindningsplats
 • Grimma
 • Träns
 • En rak, gärna plan, sträcka på ca 60 meter att springa på
 • Lämplig utrustning för visning av häst vid hand
 • En 8mm framsko i järn, storlek 2 eller 3
 • Städ
 • Slägga
 • Lämplig utrustning för arbete vid städ

De tre moment som ingår i antagningsprovet är:

 • Verktygshantering - förmåga att urskilja olikformighet på hästskor samt förmåga att hantera verktyg genom omformning och kallriktning av sko. Vi rekommenderar att du har praktiska kunskaper motsvarande tappskokompetens inför antagningsprovet.
 • Hästhantering - Förmåga att hantera hästen/kunna avläsa hästen. Enklare beskrivning av hästens exteriör och benställning. På ett säkert sätt lyfta hästens ben samt stå i lämplig arbetsställning. Tränsning och efter anvisning visning av häst vid hand. (Litteraturtips: Hästhållning i praktiken, ISBN:9789127355736)
 • Personlig intervju – Analytisk förmåga och sätt att kommunicera.

Utbildningsledare
Elin Hannu
elin.hannu@skelleftea.se

Studentservice
yh@skelleftea.se

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö

5

Examensarbete

20

Fysiologisk skoning

20

Föl och unghästar

30

Företagsekonomi och företagande

20

Grundläggande hovvård

60

Hovsjukdomar och hovreparationer

40

Hästkunskap

30

Korrigering och balansering

40

Prestationsskoning

60

Smittskydd och lagstiftning

10

LIA 1: Hovvård 1

80

LIA 2: Hovvård 2

120

LIA 3: Hovvård 3

65

Summa:

600

Arbetsmiljö, 5 poäng

Syfte och mål:
Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper om de faktorer som påverkar hovslagarens arbetsmiljö, samt övergripande insyn i de olika förekommande arbetsmomenten. Målet med kursen är att den studerande, efter avslutad kurs har förutsättningar för att kunna skapa en god arbetsmiljö under arbetet som hovslagare.

Kunskaper:

 • om hovslagarens yrkesroll med beaktande av god säkerhet om relevant arbetsmiljölagstiftning
 • om för yrkesrollen förekommande hjälpmedel
 • om betydelsen av kost och hälsa för prestation och hållbarhet i goda arbetsställningar
 • ­ i ergonomi och goda arbetsställningar

Färdigheter:

 • i goda arbetsställningar
 • i första hjälpen

Kompetenser:

 • för att skapa en god arbetsmiljö under arbetet som hovslagare

Examensarbete, 20 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad kunskap, förmåga till analys, kritiskt tänkande och fördjupat resonemang, samt orientering i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor i ett specifikt område inom hovslageri. Målet med kursen är att ge de studerande redskap för att kunna analysera och värdera information och arbetsmetoder.

Kunskaper:

 • om vetenskapligt förhållningssätt och forskningsstudier
 • fördjupad kunskap inom ett specifikt område i inom hovslageri
 • ­ i orientering i det specifika områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor

Färdigheter:

 • ­ i att självständigt planera och genomföra projekt
 • i källkritik

Kompetenser:

 • ­ analysera och värdera information och arbetsmetoder
 • ­ ge förslag på ett specifikt utvecklingsområde inom hovslageri

Fysiologisk skoning, 20 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om hästens anatomi, fysiologi, exteriör, hur detta påverkar dess rörelsemekanik samt dettas betydelse för verkningens och beslagets utförande. Målet med kursen är att utföra fysiologiska skoningar anpassade efter den specifika hästens individuella behov.

Kunskaper:

 • om grundläggande medicinsk terminologi
 • fördjupade kunskaper om hästens anatomi, fysiologi, exteriörbedömning och biomekanik och dess betydelse för hästens rörelser.
 • fördjupade kunskaper om anatomins, exteriörens, fysiologins, biomekanikens och rörelsernas betydelse för verkningens och beslagets utförande.
 • fördjupade kunskaper om benställningar och belastningsförhållanden
 • fördjupade kunskaper om den påverkan som olika beslag har på hästen

Färdigheter:

 • i att bedöma exteriör, benställningar och belastningsförhållanden
 • i att utföra fysiologiska skoningar.

Kompetenser:

 • för att självständigt bedöma hästens exteriör och rörelsemekanik och därefter utföra fysiologisk skoning anpassad efter individens behov

Föl och unghästar, 30 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge kännedom om växande hästars specifika krav på hovvård, samt förmåga att utföra densamma. Målet med kursen är att de studerande skall kunna verka växande hästar efter den specifika hästens individuella behov

Kunskaper:

 • om normal utveckling från föl till vuxen häst avseende benbildning, hovar och benställningar
 • om faktorer som påverkar benställningens utveckling
 • om avvikande benställningar
 • om verknings- och beslagsrelaterade, samt veterinärmedicinska, metoder och korrigeringsåtgärder vid avvikande benställningar

Färdigheter:

 • i att bedöma om korrigeringsåtgärder skall vidtas eller ej
 • i verkning av föl och unghästar.
 • i säker hantering av föl och unghästar i samband med verkning och/eller korrigeringsåtgärder

Kompetenser:

 • för att på ett säkert sätt genomföra verkning av föl och unghästar
 • för att bedöma om hästen är i behov av korrigerande åtgärder
 • för att självständigt kunna bedöma vilken typ av åtgärd som ska utföras i samband med verkning av föl/korrigering av fölhovar.
 • för att självständigt och/eller i samråd med veterinär kunna utvärdera och analysera resultatet av utförda åtgärder i verkning/korrigering av fölhovar.
 • för att ge erforderliga råd till djurägare i samband med korrigeringsåtgärder.
 • för att självständigt kunna bedöma sin reella kompetens och veta när vidare remittering till annan kompetens behöver göras.

Företagsekonomi och företagande, 20 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är ge de studerande kunskaper och färdigheter i de moment som ingår i driften av ett eget företag.
Målet med kursen är att ge de studerande förutsättningar för att starta och driva eget företag.

Kunskaper:

 • i redovisning, beskattning och relevant lagstiftning
 • i marknadsföring
 • om hovslagarens yrkesroll

Färdigheter:

 • i bokföring och redovisning
 • i kundbemötande
 • i att upprätta en affärsplan

Kompetenser:

 • för att starta och driva ett eget företag

Grundläggande hovvård, 60 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i normal hovvård. Målet med kursen är att den studerande, med viss handledning, skall kunna genomföra en normalskoning enligt svensk vedertagen standard, samt smida enklare beslag.

Kunskaper:

 • om hästens benställningar
 • om olika normalbeslag och dess egenskaper
 • om olika material och dess egenskaper
 • om regler och lagar som omfattar heta arbeten
 • i grundprinciper för verkning
 • i grundprinciper för skoning
 • i grundprinciper för smide
 • i skillnaden mellan den friska och sjuka hästen sett till hovslagarens yrkesroll

Färdigheter:

 • i säker hästhantering i samband med hovvård
 • i säker och korrekt hantering av verktyg och maskiner
 • grundläggande färdigheter i verkning
 • grundläggande färdigheter i skoning
 • grundläggande färdigheter i smide
 • grundläggande färdigheter i svetsning

Kompetenser:

 • för att med viss handledning genomföra en normalskoning enligt svensk vedertagen standard
 • för att utföra heta arbeten

Hovsjukdomar och hovreparationer, 40 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge goda kunskaper om åtgärdande av hovens sjukdomar och skador, deras orsak, symptom, diagnos, prognos och behandling, samt förmåga att förebygga, åtgärda och följa upp dessa i akut skede såväl som under konvalescens. Målet med kursen är att den studerande skall kunna genomföra korrekta åtgärder, samt avgöra om denne har den rella och formella kompetensen att själv vidta åtgärder, eller om fallet skall lämnas vidare till veterinär eller till en mer erfaren kollega.

Kunskaper:

 • goda kunskaper i de vanligast förekommande defekterna, hovskadorna och hovsjukdomarna, hur de uppstår, åtgärdas och förebyggs
 • goda kunskaper i reparation av defekter i hovkapseln
 • om vanligt förekommande skador och tillväxtsjukdomar i extremiteter, deras orsak och hur de åtgärdas
 • i hältutredningar
 • i remissförfarande
 • om medicinska preparat kopplat till yrkesutövandet
 • om grundläggande vårdhygien

Färdigheter:

 • i grundläggande vårdhygien och bandagering
 • i att beskriva och förmedla hovvårdsstatus samt diskutera förslag till åtgärder
 • i att åtgärda och reparera skador och defekter i hornkapseln
 • i att modifiera och tillverka sjukbeslag
 • i att urskilja rörelsestörningar

Kompetenser:

 • för att avgöra i vilka fall den studerande, som yrkesverksam, har den reella och formella kompetensen att själv vidta åtgärder, samt vilka fall som skall lämnas vidare till veterinär eller till mer erfaren kollega
 • för att samverka med veterinär
 • förebygga uppkomsten av, samt identifiera och åtgärda förekommande hovsjukdomar, hovskador och defekter samt tillverka och/eller modifiera härvid lämpliga beslag

Hästkunskap, 30 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om hästens biologi, anatomi, fysiologi, dess ursprung, domesticering och förhållande till människan. Målet med kursen är att den studerande skall ha kunskap om hästen som biologisk varelse, samt utveckla ett etiskt förhållningssätt till hästen.

Kunskaper:

 • om hästen som biologisk varelse.
 • om hästens ursprung, domesticering och nuvarande användningsområden
 • om hästens relation till människan, etik och djurskydd
 • i förebyggande hälsovård

Färdigheter:

 • i säker hästhantering
 • i besiktning och visitation av häst
 • i bandagering av häst
 • i att kontrollera ID-märkning

Kompetenser:

 • för att göra en övergripande bedömning av hästars hälsostatus

Korrigering och balansering, 40 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper och analysförmåga gällande de faktorer som påverkar hästens rörelser, hållbarhet och prestation, samt förmåga att utföra lämpliga hovrelaterade åtgärder. Målet med kursen är en fördjupad förmåga att analysera behovet av och utföra individuellt anpassad korrigering och balansering för ökad hållbarhet och prestation.

Kunskaper:

 • fördjupade kunskaper om belastningsförhållanden och felställningar, samt hur detta påverkar hästens hållbarhet och prestation
 • i korrigerings- felbelastnings- och balanseringsåtgärder vid hovvård, verkning och skoning med beaktande av tillväxt, konvalescens, arbete, träning och tävling

Färdigheter:

 • i korrigerings-, felbelastnings- och balanseringsåtgärder vid hovvård, verkning och skoning i förhållande till tillväxt, konvalescens, arbete, träning och tävling
 • i att analysera felställningar och belastningsförhållandens, samt deras påverkan på hästens hållbarhet och prestation

Kompetenser:

 • för att analysera behovet av och utföra individuellt anpassad korrigering och balansering för ökad hållbarhet och prestation

Prestationsskoning, 60 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge den studerande ett yrkesmässigt handlag i skoning av olika typer av presterande hästar, samt en förmåga till resonemang kring hovvården i förhållande till prestation, underlag, exteriör och rörelsemekanik. Målet med kursen är att uppnå yrkesmässigt handlag vid verkning och skoning av olika typer av hästar anpassat efter den specifika hästens individuella förutsättningar och användningsområde.

Kunskaper:

 • om hästen i arbete inom olika användningsområden
 • i skoningsåtgärder som kan påverka gångarter, uthållighet, snabbhet och hästens förmåga att utföra svårare moment
 • om olika banunderlags betydelse för hästen och beslagens egenskaper
 • fördjupade kunskaper om extremiteternas anatomi och fysiologi
 • fördjupade kunskaper om rörelsemekanik

Färdigheter:

 • i tillverkning och anpassning av beslag som påverkar hästens rörelsemekanik
 • i anpassning av varma sko
 • i att sko hästar för prestation
 • i framställande av olika typer av beslag

Kompetenser:

 • för att göra en grundläggande analys av benställningar, belastningar och rörelser på levande häst
 • för att värdera olika åtgärders för- och nackdelar och väga dessa mot den specifika hästens eventuella hållbarhet kontra prestation
 • för att sko högpresterande hästar efter den specifika hästens individuella förutsättningar och användningsområde

Smittskydd och lagstiftning, 10 poäng

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge en orientering i de lagar och regler som djurhälsopersonal, hovslagare, omfattas av. Målet med kursen är att skapa förutsättningar för den studerande att arbeta som godkänd hovslagare i enlighet med gällande lagar och rekommendationer

Kunskaper:

 • om smittsamma sjukdomar
 • i smittskydd och förebyggande åtgärder vid utbrott av epizooti.
 • om den lagstiftning som djurhälsopersonal kommer i kontakt med i sin yrkesutövning och hur den ska tillämpas
 • om metoder, användningsområde för, och verkan av, sedering och lokalbedövning
 • om remissförfarande Färdigheter: - i att skriva intyg och föra journal

Kompetenser:

 • för att arbeta som godkänd hovslagare i enlighet med gällande lagar och
  rekommendationer

Färdigheter:

 • i att skriva intyg och föra journal

LIA 1: Hovvård 1, 80 poäng

Kursens huvudsakliga innehåll
Syftet med kursen är att koppla utbildningens skolförlagda praktiska och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i ett företag som utför hovvård. Den studerande ska skapa förståelse för yrkesrollen och det praktiska arbetet som hovslagare. Målet med kursen är att den studerande ska få insikt om hur företaget fungerar, dess arbetsrutiner och förekommande arbetsmoment. Den studerande ska ta initiativ och träna sig i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med fokus på hästhantering, smide, att nita, rensa, bräcka och rikta skor, samt att under handledning verka häst.

Kursens mål
Kunskaper: Kursen ger kunskaper…

 • om hur företaget fungerar
 • om företagets arbetsmiljö och rutiner
 • om kundbemötande
 • i företagets förfarande vid verkning och skoning av häst i olika miljöer och situationer
 • i hovvård i förhållande till olika benställningar

Färdigheter: Kursen ger färdigheter…

 • i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med fokus på att bräcka och rikta skor, rensa och nita
 • i att under handledning utföra normalverkning
 • i att smida en falssko

Kompetenser: Kursen ger kompetenser för att…

 • ­på ett säkert sätt hantera olika typer av hästar i samband med hovvård
 • förbereda hästar inför och avsluta efter, verkning och skoning

LIA 2: Hovvård 2, 120 poäng

Kursens huvudsakliga innehåll
Syftet med kursen är att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, samt färdigheter i det
praktiska arbetet med vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett företag som utför hovvård.
Målet med kursen är att den studerande ska bli tryggare i den utföranderoll som hen erhållit under LIA 1. Kursen ger den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt och personligt förhållningssätt i möten med kunder, samt öka sin flexibilitet, förståelse för och praktiska utförande av arbetsuppgifterna med fokus på normalskoning och smide.

Kursens mål
Kunskaper: Kursen ger kunskaper…

 • om företagets organisation och rutiner
 • om mötet med kunder
 • om företagets rutiner för administration kring inköp, lagerföring, kundbokningar
 • i principer för normalskoning
 • i specifik hovvård för olika typer av prestationer

Färdigheter: Kursen ger färdigheter…

 • i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • i normalskoning enligt svensk vedertagen standard, på olika typer av hästar
 • i modifiering av fabriksskor
 • i att smida en påspikbar falssko

Kompetenser: Kursen ger kompetenser för att…

 • på ett säkert sätt genomföra normalskoning på olika typer av hästar i olika miljöer och situationer

LIA 3: Hovvård 3, 65 poäng

Kursens huvudsakliga innehåll
Syftet med kursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina kunskaper i yrkesrollen, samt färdigheter i det praktiska arbetet med förekommande arbetsuppgifter i ett företag som utför hovvård. De studerande ska kunna utföra arbetsuppgifter samt tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade under utbildningens gång och från tidigare LIA perioder. Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra och följa upp sitt arbete. Den studerande fortsätter utveckla sina kunskaper och praktiska färdigheter och ska under denna period stimuleras att bli mer självständig i arbetet med att verka och sko hästar. Den studerande ska utveckla tillräcklig skicklighet inom yrkesområdet för att vara redo för arbetslivet med fokus på att verka och sko hästar för den individuella hästens exteriör, benställning, rörelsemekanik och specifika prestation, samt framställande av olika typer av beslag.

Kursens mål
Kunskaper: Kursen ger kunskaper…

 • om företagets rutiner för dokumentation, planering och uppföljning av genomförd hovvård
  ­ fördjupade kunskaper
 • om olika typer av exteriörer och benställningar, samt hur dessa påverkar rörelsemekanik och belastningsförhållanden
 • om olika typer av beslag och åtgärder samt dess inverkan på olika hästars fysik och prestation

Färdigheter: Kursen ger färdigheter…

 • i att bedöma exteriör, benställningar och belastningsförhållanden
 • i att upprätta en individuell skoplan
 • i framställande av olika typer av beslag
 • i att arbeta på ett professionellt och förtroendeingivande sätt med hästar och kunder
  ­ för att klara yrkesområdets olika arbetsmoment enligt branschens krav

Kompetenser: Kursen ger kompetenser för att…

 • verka och sko hästar för den individuella hästens exteriör, benställning, rörelsemekanik och specifika prestation
Senast uppdaterad: