Läs en spetsutbildning på distans! Utbildningen Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Deltid (50%), 2 år, studieort Skellefteå

Nästa utbildningsstart är hösten 2024. Vi har öppet för ansökan t.o.m. 2024-08-12.

Arbetsmarknad

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar efterfrågas denna kompetens.

Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger även möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

Efter examen kan du arbeta som

 • Specialistundersköterska kognitiv sjukdom
 • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska
 • Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer och består av totalt nio samlingsveckor.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare.

Nu finns det möjlighet att studera i sin hemort på distans under samlingsveckor, men digitalt.

LIA (Lärande i arbete)

Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.
 • Godkända betyg omfattande minst 1350 poäng av yrkesämnen från Vård- och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
 • Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring som undersköterska.

Programgemensamma kurser ur vård- och omsorgsprogrammet:

 • Anatomi och fysiologi 1, 50p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100p
 • Omvårdnad 1, 100p
 • Omvårdnad 2, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykiatri 2, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Social omsorg 1, 100p
 • Social omsorg 2, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Totalt 1350p

Yrkeserfarenhet

Sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring som undersköterska. Alternativt sammanlagt 24 månader halvtid och så vidare.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är Tidigare utbildning samt längden på Yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:

 • Ergonomi, 100p
 • Kost och hälsa, 100p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Friskvård och hälsa, 100p
 • Komplementärmedicin, 100p
 • Kost, måltid och munhälsa, 100p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet utöver grundkravet om 12 månader. 1 poäng/månad i upp till fem år. Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

Skellefteå kommun

Umeå kommun

Norsjö kommun

Kommunal

Region Västerbotten

Utbildningsledare
Kristiina Tikkanen
kristiina.tikkanen@skelleftea.se

Studentservice
yh@skelleftea.se

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

 

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Gerontologi och geriatrik

50

Äldrepsykiatri

55

Palliativ vård av äldre i livets slutskede

15

Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

25

Välfärdsteknik och hjälpmedel

15

Lärande i arbete (LIA)

20

Examensarbete

20

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Gerontologi och geriatrik (50p)

Kursen är en fördjupning av innehållet i ämnet inom gymnasieskolan. Den studerande lär sig utveckla och fördjupa sin förmåga att identifiera normala åldersförändringar och kunna särskilja dessa från åldrandets sjukdomar. Kursen tar upp omsorg och omvårdnad, rehabilitering, funktionsbevarande omsorg samt kosten, nutritionen och munhälsans betydelse vid vanliga sjukdomstillstånd hos äldre. Den studerande ska kunna identifiera och förmedla observationer av förändringar till det multiprofessionella teamet för att bidra till goda vårdstrategier. Den studerande får en kunskapsbas inom ämnet för att efter avslutad utbildning kunna handleda och vägleda studerande, kollegor, närstående och anhöriga inom omsorgs- och omvårdnadsuppgifter.

Äldrepsykiatri (55p)

Kursen behandlar frisk och riskfaktorer för psykisk hälsa och ohälsa, missbruk, beroendeproblematik, olika sjukdomstillstånd, orsaker, komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer i samband med detta. Kursen behandlar vidare demenssjukdom och kognitiv svikt, olika sjukdomstillstånd utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt hur det påverkar den enskilde och närstående. Kursen tar även upp behandlingsmetoder utifrån nationella riktlinjer.

Palliativ vård av äldre i livets slutskede (15p)

Kursen behandlar hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga utifrån ett salutogent förhållningssätt och palliativ värdefilosofi inom vård och omsorg av äldre. Kursen tar även upp det svenska palliativregistret samt hur det används utifrån uppsatta riktlinjer och direktiv. Den studerande ges tillfälle att reflektera över det egna förhållningsättet till död och sorgearbete.

Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling (25p)

Kursen behandlar hur omsorgs- och omvårdnadsuppgifter dokumenteras och rapporteras inom vård och omsorg av äldre i enlighet med gällande författningar samt hur avvikelser förebyggs genom kontinuerliga riskbedömningar. Den studerande lär sig verksamhetsutveckling utifrån evidensbaserad praktik och att arbeta mot nationella kvalitetsregister. Vidare tar kursen upp pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, grupprocesser samt metoder för handledning och reflektion.

Välfärdsteknik och hjälpmedel (15p)

Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och andra hjälpmedel. Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt lär sig den studerande att forma insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov.

Lärande i arbete (20p)

Kursen behandlar arbetet som specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre samt ger den studerande tillfälle att utifrån innehållet i de teoretiska kurserna reflektera över och analysera arbetet. Kursen ska även behandla verksamhetsutveckling och handledning samt etiska frågeställningar som en undersköterska kan ställas inför inom arbete med vård och omsorg av äldre. Om tillfälle ges ska den studerande träna på att tolka symptom på de vanligaste geriatriska sjukdomstillstånden och biverkningar av de vanligaste läkemedlen samt kunna skilja dessa från tillstånd till följd av ett normalt åldrande, de vanligaste demenssjukdomarna, psykiska sjukdomarna och eventuella missbruksproblemen inom vård och omsorg av äldre, de vanligaste demenssjukdomarna, psykiska sjukdomarna och eventuella missbruksproblemen inom vård och omsorg av äldre samt symptom på att en äldre människa är i livets slutskede och behov av lindring av smärta eller ångest i denna situation.

LIA sker som lärande i arbete inom områdena vård och omsorg. LIA-arbetsplatserna är företrädesvis inom kommuner och regioner.
LIA är ingen vanlig praktik utan ger dig chansen att komma in i ett arbetslag och tillämpa de kunskaper du fått.

LIA-intyg och referenser är en bra merit när du senare ska söka arbete. En grundläggande arbetslivserfarenhet är alltså inbyggd i utbildningen.

Examensarbete (20p)

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna...

 • självständigt och genom samarbete inom det multiprofessionella teamet ge kvalificerad vård och omsorg till äldre i enlighet med författningar, nationella riktlinjer och kvalitetsregistret,
 • planera för och ge personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt i arbetet kunna använda situations- och individanpassa de metoder utifrån nationella riktlinjer samt att vägleda andra i detsamma,
 • förebygga, identifiera och minska vårdrelaterade infektioner samt handleda kollegor i området,
 • själv arbeta i enlighet med och vägleda andra i palliativ värdefilosofi och kulturkompetens vid vård i livets slutskede,
 • tillämpa författningar och andra styrdokument i arbetet med att dokumentera, utvärdera och kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre samt att vägleda kollegor i detsamma,
 • arbeta för vidare lärande och professionell utveckling inom verksamheten och
 • arbeta för införandet och användandet av digitala tjänster och välfärdsteknik i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet.
 • planera, genomföra och utvärdera kvalificerad vård och omsorg vid demenssjukdom
 • medverka i utvecklingen av personcentrerad omvårdnad där bemötande och kommunikation har en central roll
 • förstå och medverka i arbetsformer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • självständigt och i samverkan med andra, kunna se och bemöta den demenssjukes symtom, besvär och behov
 • samverka med anhöriga
 • medverka i palliativ vård
 • fungera som handledare

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen: Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre.

Senast uppdaterad: