Har du erfarenhet av arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning? Då är vår stödpedagogutbildning en vidareutbildning för dig!

Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Deltid (50%), 2 år, studieort Skellefteå

Nästa utbildningsstart är hösten 2024. Vi har öppet för ansökan t.o.m. 2024-08-12.

Stödpedagoger är en efterfrågad resurs

Inom både privata och offentliga verksamheter ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödpedagogen har en viktig pedagogisk roll i det dagliga arbetet, som ytterst ska främja den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet.

Stödpedagogen ska även vara en resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer, i det dagliga arbetet i arbetslaget och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet. Allt för att sätta individens behov i centrum och uppnå helhetssyn, utveckling och samordning.

Efter examen

Med en utbildning till stödpedagog får du specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna kvalitetssäkra insatser. Din kompetens blir bred och kan komma till nytta inom många olika verksamhetsområden.

Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både individ och anhörig samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Om utbildningen

Utbildningen bygger vidare på specifika kurser från gymnasieskolan och kräver även att du har yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning
I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.
Se utbildningens kurser under Kursbeskrivning Stödpedagog.

Utbildningens upplägg

 • Fyra terminer
 • 50% studietakt
 • 200 YH-poäng
 • Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Behörighetskrav

 • Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
 • Lägst betyget E i följande gymnasiala kurser från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kursinnehåll i äldre utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen:
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Specialpedagogik 2, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska 2 som andraspråk, 100p
 • Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tidigare utbildning samt längden på yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning:

Följande kurser är poänggivande i ett urval. 100 poäng motsvarar 10 urvalspoäng.

 • Etik och människans livsvillkor 100p (Vård- och omsorgsprogrammet) eller Kommunikation, 100p (Barn- och fritidsprogrammet)
 • Psykiatri 1 ,100 p (VO) eller Barns lärande och växande (BF), 100p
 • Psykiatri 2, 200p (VO) eller Pedagogiskt arbete, 200p (BF)
  Tidigare utbildning kan ge max 40 poäng.

Yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet upp till fem år från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning är poänggivande i urvalet, 0,5 poäng/månad i upp till fem år. Yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng. Vid lika urvalsvärde sker lottning.

Reell kompetens

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Då kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

Skellefteå kommun

Brukarrörelsen, Skellefteå

Vilhelmina kommun

Umeå kommun

Piteå kommun

Luleå kommun

Norsjö kommun

Kiruna kommun

Älvsbyns kommun

Utbildningsledare
Rikard Rahm
rikard.rahm@skelleftea.se

Studentservice
yh@skelleftea.se

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Dokumentation och kvalitetssäkring

15

Etik och professionellt förhållningssätt

15

Examensarbete

25

Funktionsnedsättningar

25

Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd

35

Lärande i arbete, LIA

20

Människa i utveckling

15

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

35

Praktisk juridik inom social omsorg

15

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Etik och professionellt förhållningssätt

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Examensarbete

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Funktionsnedsättningar

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Lärande i arbete, LIA

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Människa i utveckling

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Praktisk juridik inom social omsorg

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper:

 1. om intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser de får för den enskilde i vardagen
 2. om kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet
 3. om pedagogik inom funktionshinderområdet
 4. om individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet för den enskilde
 5. om etik och professionellt förhållningssätt i arbete inom funktionshinderområdet
 6. om författningar som reglerar funktionshinderområdet
 7. i social dokumentation
 8. om hälsans betydelse för den enskildes livskvalitet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 1. arbeta för den enskildes självbestämmanderätt
 2. tillämpa individanpassade pedagogiska metoder som främjar självständighet och delaktighet
 3. praktisera ett lågaffektivt bemötande
 4. arbeta målstyrt i enlighet med upprättade planer för att säkerställa kvaliteten
 5. bidra till att utveckla verksamheten utifrån kvalitet och evidensbaserad kunskap inom området
 6. handleda andra inom arbetsområdet och
 7. ge en presentation på engelska i skrift och tal

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja dennes delaktighet och självständighet
 2. tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i arbetet med den enskilde
 3. stödja och vägleda andra i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet
 4. självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet
 5. ta fram en individuell plan i samråd med den enskilde genom användandet av kommunikationsstöd och ett pedagogiskt upplägg
 6. planera, genomföra och följa upp arbetet inom arbetsområdet i syfte att främja ett etiskt förhållningssätt gentemot den enskilde och för att säkerställa att personalen tillsammans arbetar mot samma må
Senast uppdaterad: