Studera till Tekniker hållbar batteritillverkning på distans!

Vill du vara med och utveckla batteriindustrin och vara en del i den gröna industrins framväxt? Då är denna utbildning för dig!

Heltid, 1 år, studieort Skellefteå

Nästa utbildningsstart är hösten 2024. Vi har öppet för ansökan t.o.m. 2024-08-12.

Bli tekniker i en växande bransch

Batteriindustrin är ett område i utveckling inom teknik och tillverkning i Sverige, där behovet är stort av specialiserad kompetens.

Som tekniker inom batteritillverkning arbetar du med att kvalitetssäkra produktionen, optimera produktionsflöden samt jobba med ständiga förbättringar. Du föreslår förbättringar utifrån fakta och statistik. Du arbetar strukturerat och självständigt men kommunicerar hela tiden, skriftligt såväl som muntligt, med operatörer, tekniker, leverantörer eller kunder.

I arbetet ska du kunna identifiera risker och möjligheter. Du behöver ha kunskaper om råvaror, sammansättning och egenskaper vid batteriproduktion, samt färdigheter i batteritillverkningsprocessen.

Utbildningen

Syftet med utbildningen är bland annat att få kunskaper och färdigheter i hur smarta automatiserade och robotiserade system kan nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Efter examen kan du arbeta som

  • Kvalitetstekniker/Quality Control Technician
  • Tekniker hållbar batteritillverkning/Technician sustainable battery manufacturing
  • Tillverkningstekniker/Manufacturing Technician
  • Logistiktekniker/Internal Logistics Technincian

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig under två terminer (200 YH-poäng) och sker heltid (100%) på distans med samlingsträffar i Skellefteå. Dessa träffar är obligatoriska, då en stor del av tiden spenderas i vårt automationslabb.

LIA (Lärande i arbete)

En betydande del av utbildningen består av LIA, där du under 6 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag. Det ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Behörighetskrav

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen ges på svenska och därmed är behörighetskrav godkänt betyg i kursen Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval.

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

För information om utbildningen
teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Marie Staaf
marie.staaf@skelleftea.se

Studentservice
yh@skelleftea.se

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Automatiserade produktionssystem Industri 4.0

30

Batteriproduktion Industri 4.0

40

Kommunikation och Arbetsmiljö

15

Mekatronik- och elteknik

40

Lärande i Arbete

30

Examensarbete

20

Teknisk engelska

15

Teknisk introduktion

10

Summa

200

Automatiserade produktionssystem Industri 4.0

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska ges kompetens att arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktions system. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr och IT system. Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin bör fungera.

Batteriproduktion Industri 4.0

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i batteritillverkningsprocessen. Kunskaper om råvaror, sammansättning och egenskaper vid batteriproduktion. Den studerande ska kunna identifiera risker, möjligheter, och ständiga förbättringar.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå specialiserade kunskaper och färdigheter i att förstå tillverkningsprocessen, utrustningen och materialen för att kunna identifiera risker, möjligheter och ständiga förbättringar, kvalitet och hållbarhet.

Examensarbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska omsätta, utveckla och redovisa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i ett avslutande och självständigt projektarbete.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska, med hjälp av ett strukturerat, hållbart och projektbaserat arbetssätt, analysera en specifik uppgift och föreslå förbättringsåtgärder och problemlösningar med fokus på tillverkningsprocesser inom batteritillverkning. Uppgiften ska lösas självständigt med hjälp av ett strukturerat arbetssätt i en rapport. Där projektplanering, genomförande och redovisning av resultat, slutsatser och förbättringsförslag igår. Rapporten skrivs utifrån givna förutsättningar och redovisas muntlig inför åhörare.

Kommunikation och arbetsmiljö

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om industrins roll i samhället, teknikerns yrkesroller i företagen samt de grundläggande kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöarbete och säkerhet som yrkesrollen och arbetslivet kräver. Kunskaper om aktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper, konflikthantering samt ledarskapets betydelse för ett effektivt arbetsklimat.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges grundläggande kunskaper och färdigheter för att nyttja verktyg och metoder för att effektivt kunna kommunicera med stöd av tal, rapporter och IT-verktyg. Målet med kursen är även att den studerande ska ges kunskaper och kompetenser inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

Lärande i arbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper för den nya gröna industrin, batteriproduktion. Färdigheter i att nyttja kvalitetsteknikens hörnstenar, verktyg och metoder för kvalitets och miljöstyrning av tillverkande företags produktionsflöden och processer för att skapa och utveckla säkra, effektiva, hållbara och driftsäkra processystem. Övervaka och interagera med tillverkande maskiner och/eller linor inom batteriproduktion.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå kunskaper och färdigheter att kunna, genomföra riskanalys samt resonera kring bästa tillvägagångssätt vid produktionsstopp och/eller kvalitetsavvikelser. Den studerande ska enskilt eller tillsammans med andra kunna utföra konsekvensanalys samt förebyggande och avhjälpande operatörsunderhåll.

Mekatronik- och elteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar förmåga att bygga mekatroniska system samt kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik. Den studerande utvecklar kunskaper om hur naturvetenskapliga principer kan beskrivas med hjälp av matematiska formler samt utveckla kunskaper om hur tekniska system kan brytas ned i delsystem eller på komponentnivå. Den studerande får färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter samt utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i elektriska kretsar. Den studerande ska få kunskaper om säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom mekatronik och elteknik samt mätning och beräkning av elektriska storheter.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska färdigheter i att praktiskt söka och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning. Målet med kursen är att få tillräckligt med kunskaper för att tillgodogöra sig kurserna Automatiserade produktionssystem Industri 4.0 samt Batteriproduktion Industri 4.0.

Teknisk engelska

Kursens syfte

Kursens syfte är att den studerande utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Utifrån de nyetableringar som sker i vår region, där engelska är koncernspråk inom batteritillverkning. Den studerande ska få färdigheter att i yrkesrollen formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges färdigheter i att kommunicera på engelska i tal och skrift. Den studerande ska förstå och använda yrkesspråkets facktermer och fackuttryck, anpassade till batteritillverkningsindustrin.

Teknisk introduktion

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande teknisk introduktion så denne utvecklar en förståelse för dagens teknik. Den studerande ska ges en förståelse för teknikens historia, utvecklingsprocesser, begrepp, teorier och modeller.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges en förståelse för teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle.

Senast uppdaterad: