Serveringstillstånd

Du behöver ett serveringstillstånd från kommunen om du ska servera och sälja alkoholhaltiga drycker. Du behöver även serveringstillstånd om det ingår alkoholhaltiga drycker i en entréavgift eller deltagaravgift.

När du ansöker om serveringstillstånd får du betala en prövningsavgift till kommunen. Vi börjar handlägga ditt ärende när avgiften är betald. Du får inte tillbaka prövningsavgiften om din ansökan avslås.

När behöver du ett serveringstillstånd?

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara serveras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Grundkrav för den som söker serveringstillstånd

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar tillståndsenheten ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas att den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker inte ska ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
  En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
  Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen/serveringsstället och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.
 • Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen.

Grundkrav på serveringsstället

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos bygg- och miljökontoret.
 • Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen.
 • Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00–01.00.
 • Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud under hela serveringstiden.
 • Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringstillståndets giltighet

 • Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.
 • Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas.
 • Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.
 • Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör, till exempel går i konkurs, slutar tillståndet att gälla.

 • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer t.ex. bröllop, 50-års fest eller liknande.
 • Sker helt utan vinstintresse.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering kan ske utan tillstånd.

De kommunala riktlinjerna för alkoholservering är framtagna som ett komplement till alkohollagstiftningen. I riktlinjerna framgår vilka specifika regler och bestämmelser som gäller för tillståndsgivning och servering av alkohol i Skellefteå kommun. De omfattar såväl administrativa rutiner som kommunens ställningstaganden för en ansvarsfull alkoholservering.

Kommunala riktlinjer för alkoholservering (pdf, öppnas i nytt fönster) , 120.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök och betala i vår digitala tjänst

Du kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd och betala prövningsavgiften direkt i vår digitala tjänst. Tryck på knappen här nedan för att ansöka och betala.

Ansök och betala stadigvarande serveringstillstånd (Länk till annan webbplats)
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (Länk till annan webbplats)
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (Länk till annan webbplats)
Ansöka om gemensamt serveringsutrymme (Länk till annan webbplats)
Anmäla ändringar eller upphörande av serveringstillstånd (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Anmälan ändring av serveringsansvariga personer (Länk till annan webbplats)

Skicka in blanketten till adressen som står på blanketten. Glöm inte att skicka med ett kvitto eller ett kontoutdrag som visar att du har betalt prövningsavgiften.

Skellefteå kommun tar ut en avgift för tillsyn och prövning av ansökan om serveringstillstånd. Taxorna gäller från 2023-03-01

Avgifter serveringstillstånd

Tillstånd

Avgift i kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

9360

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna sällskap

9360

Ägarbyte stadigvarande tillstånd

9360

Ändring av tillstånd (stadigvarande)

4680

Ändring av tillstånd (tillfälliga)

1170

Utökade serveringstider

2340

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta, förutsatt att samtliga sökanden har ett stadigvarande serveringstillstånd

3510

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

3510

Tillfälliga tillstånd för allmänheten en dag

5850

Tillfälliga tillstånd för allmänheten mer än en dag

9360

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgift)

1170

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap vid två till fem tillfällen (inklusive tillsynsavgift)

2340

Kunskapsprov (inklusive två omprov)

2340

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd

9360

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd

4680

Tillfälligt provsmakningstillstånd med tillfälligt serveringstillstånd vid arrangemang en dag

2340

Tillfälligt provsmakningstillstånd utan tillfälligt serveringstillstånd vid arrangemang en dag

4680

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer avgift per dag. Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd

585

Timavgift

1170

Årlig fast administrativ tillsynsavgift oavsett omsättning

2660

Du behöver göra ett kunskapsprov

Innan du kan få serveringstillstånd måste du visa upp ett godkänt kunskapsprov som bevisar att du har kunskap om alkohollagen Länk till annan webbplats..

Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och resultatet (från det nationella kunskapsprovet) är giltigt i tre år. Tanken med införandet av kunskapsprov är att få en likvärdig bedömning av kunskaperna över hela landet.

Vilka ska avlägga ett prov?

Alla som som söker ett nytt serveringstillstånd eller avser kommersiellt erbjuda provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett kunskapsprov.
Undantag från skyldigheten att avlägga prov är om du redan har ett gällande serveringstillstånd eller om du kan uppvisa ett godkänt nationellt kunskapsprov som du avlagt inom en treårsperiod.

Kommunen tar ut en avgift för kunskapsprovet, för aktuell taxa se rutan med avgifter här ovan.

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Kunskapsprovet

Kunskapsprovet på alkohollagen är framtaget av Folkhälsomyndigheten och sker via dator genom att man fyller i ett svarsformulär. Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska.
Har sökande behov av tolk så finns det att tillgå. Vid särskilda skäl kan man även begära att få provet uppläst muntligt.
Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov högst 120 minuter.

En sökande har tre provtillfällen på sig att bli godkänd och det krävs minst 75 procent rätta svar inom varje område för godkänt resultat. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som sökts.

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden.

 1. alkoholpolitik
 2. bestämmelser om servering
 3. bestämmelser om tillsyn
 4. bestämmelser om mat och utrustning.

Tillvägagångsätt:

 • Lämna in din ansökan för det nya serveringstillståndet till Skellefteå kommuns Tillståndsenhet.

  När ansökan är inlämnad och avgiften är betald ska du boka provtid hos kundtjänst, ring 0910-73 50 00 och tryck 4.

  Har du frågor kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 tryck 4.
 • Legitimera dig vid provtillfället (Legitimationen ska vara giltig vid tillfället och utfärdad av behörig utfärdare. Det går även bra att styrka sin identitet med pass.
 • Det är inte tillåtet med några hjälpmedel och provet får inte skrivas ut eller fotograferas av.
 • Mobiltelefoner och liknande stängs av under provtillfället.
 • Handläggare från kommunens kundtjänst närvarar under tiden provet skrivs.
 • När provet är genomfört skickas det automatiskt till Folkhälsomyndigheten där rättningen sker. Innan du går hem får du reda på resultatet.

Läs mer om kunskapsprov på alkohollagen
Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet.

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering riktar sig i första hand till serveringspersonal men även till t.ex. krögare, ordningsvakter och entrévärdar.

Metoden vilar på tre ben:

 1. Samverkan mellan myndigheter och bransch.
 2. Utbilda och stärka personalen i sin roll, ge verktyg i att kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger. En trevligare restaurangmiljö är även en attraktivare arbetsplats.
 3. Ökad tillsyn.

Utbildningen ska stärka serveringspersonalen i sitt arbete, vilket innebär:

 1. Att inte servera alkohol till underåriga gäster.
 2. Att inte servera alkohol till märkbart berusade gäster.
 3. Att bli bättre på att förutse risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under två dagar och innehåller både praktiska och teoretiska övningar. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat får kursdeltagaren ett diplom som en värdehandling. Vi genomför utbildningen en gång på hösten och en gång på våren. Inbjudan skickas till samtliga restauranger och föreningar som har serveringstillstånd.

Utbildningen kostar 500 kronor (2021)

Vilket serveringstillstånd behöver du?

Du kan ansöka om olika serveringstillstånd beroende på när, hur och till vem du ska servera alkohol.

Serveringstillståndet kan gälla året runt, under viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle. Serveringstillståndet kan gälla för servering till allmänhet eller slutet sällskap.

När du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd ska du första betala avgiften och sedan skicka in en ifylld pappersblankett. Betala in prövningsavgiften till plusgiro 126870–5, ange konto 651402 3110 2670 5750.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora och små festivaler till enstaka evenemang.

När man söker ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska det vara en enstaka tidsperiod, med det menas enligt praxis några dagar upp till ett par månader.

Tillfällig servering, såväl till allmänheten som till slutna sällskap, förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad.

Om ett evenemang avser längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd , 717.9 kB.

Handläggningstid

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start, eftersom handläggningstiden kan ta 1-2 månader. Tillståndsenheten granskar personens/personernas lämplighet genom remissförfarande till polismyndighet.

Observera: Utredningen påbörjas inte förrän ansökningsavgiften är betald.

Med stadigvarande tillstånd menas tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året, t.ex. under sommarmånaderna eller drivs över flera säsonger .

Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ställer höga krav på lokaler, matutbud och kännedom om alkohollagstiftningen. Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som tillståndsenheten behöver för prövningen.

Ansökan , 717.9 kB.

Anmälan och ändring av nuvarande serveringstillstånd , 1012.6 kB.

Anmäla upphörande av serveringstillstånd , 920.7 kB.

Handläggningstid

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start eftersom handläggningstiden kan vara 6-8 veckor från det att ansökan är komplett. Tillståndsenheten granskar personens/personernas lämplighet.

Matutbud

För att serveringstillstånd av alkohol ska medges för servering till allmänheten året runt eller under viss tid krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller ’’lagad eller på annat sätt tillredd’’ mat.
Att maten ska vara ’’lagad eller tillredd’’ innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Gästerna ska även kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter.

Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.
Det är en sammanvägd bedömning av utbud, kvalitet och allmän standard som avgör beslutet.

Menyförslag (Länk till annan webbplats)

Ansöker du om ett stadigvarande tillstånd och blir beviljad ger lagen dessutom möjlighet att ansöka om krydda snaps samt ha catering till slutna sällskap.

Catering och alkoholservering

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska ha ett stadigvarande serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.

Inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras, ska en anmälan skickas in till berörd kommun, så att lokalen där serveringen äger rum kan godkännas av brandskyddsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten lämnar besked om beslut.

Anmälan catering via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krydda spritdryck

Om du har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har du rätt att, i liten omfattning, krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Innan du startar att krydda snapsen, måste du göra en anmälan till kommunen. Besked lämnas inom 1-2 veckor.

Anmälan kryddning av sprit , 906.9 kB.

Tillfällig provsmakning av spritdryck vid arrangemang

Provsmakningen kan äga rum under ett specifikt datum eller under en period t ex i samband med mässor eller liknande. Tillståndet söks enskilt eller gemensamt av flera partihandlare. Vid provsmakning ställs inga krav på matservering. Det är bara en liten mängd dryck som får erbjudas vid provsmakning. För övrigt gäller samma regler som för stadigvarande serveringstillstånd t.ex. vad avser lämplighet och laglydnad.

Ansökan om provsmakning som partihandlare och tillverkare , 938 kB.

Ansökan om provsmakning som tillverkare , 911.9 kB.

Ansökan om provsmakning som tillståndshavare , 929.8 kB.

Anmälan av serveringsansvarig personal

Där det finns ett serveringstillstånd ska tillståndshavaren eller en person som blivit utsedd serveringsansvarig av tillståndshavaren se till att serveringen sköts på ett bra sätt. Personen ska vara närvarande under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Lämpligheten är upp till tillståndshavaren att bedöma och kan till exempel gälla personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering. Utsedda serveringsansvariga ska anmälas till kommunen.

Anmälan och ändring av serveringsansvariga , 938.4 kB.

Ansökan för servering av alkohol på gemensam serveringsyta

Ett serveringstillstånd omfattar alltid ett visst avgränsat utrymme som används av tillståndshavaren.
Tillståndsenheten kan ge ett tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Alla parter som ska använda den gemensamma serveringsytan måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd sedan tidigare samt tillsammans svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet.

Anmälan om gemensamt serveringsutrymme , 939.3 kB.

Du behöver tillstånd för att få servera alkohol mot betalning i slutet sällskap vid enstaka tillfälle. För tillstånd krävs att även lagad mat serveras.

Vad är ett slutet sällskap?

Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Observera att föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort (t.ex. byaföreningar) inte ses som ett slutet sällskap. En privatperson kan inte söka serveringstillstånd för ett slutet sällskap det måste göras via t.ex. en förening och föreningens organisationsnummer.

Undantag från tillståndsplikten

Det behövs inte tillstånd om man vid serveringstillfället bjuder på alkoholen. Det krävs heller inte tillstånd om man gör ett så kallat samköp av alkohol (självkostnadspris med ett skäligt påslag) och om sällskapet inte är större än 20-30 personer.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker per tillfälle, exempelvis för ett årsmöte eller en höstfest. Till ansökan bifogar du medlemsförteckning, senaste årsmötesprotokoll som visar vem som har rätt att teckna föreningen, verksamhetsberättelse samt registreringsbevis.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (Länk till annan webbplats)

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap (pdf) , 962.5 kB.

Observera:
Betala in ansökningsavgiften innan du lämnar in ansökan.
Ansökan som inte inkommit 2 veckor före det aktuella arrangemanget handläggs inte.

Vilka regler gäller?

Serveringen ska gälla en mindre krets medlemmar, som anmält sig i förväg. Medlemskort till nya medlemmar får inte säljas vid serveringstillfället. Den som inte har anmält sig i förväg, ska inte ha tillträde till serveringslokalen. En lista över i förväg anmälda medlemmar ska finnas vid serveringsstället, så att kontroll kan ske vid serveringsstället.

Tillsynsmyndigheten har rätt att oanmäld besöka tillställningen under pågående servering, för att kontrollera att serveringen uppfyller villkoren i alkohollagen.

Följande regler ska uppfyllas för att erhålla serveringstillstånd för slutet sällskap

 • Arrangemanget får inte annonseras som offentlig tillställning.
 • Alkoholserveringen ska vara en del i serveringen av en måltid, bestående av lagad mat.
 • Serveringen ska påbörjas vid en i förväg bestämd tid, i enlighet med tillståndet. För alla anmälda ska finnas plats vid dukade bord.
 • På serveringsstället ska finnas tillgång till alkoholfria alternativ.
 • När serveringen har påbörjats och personer eventuellt lämnar serveringsstället får inte nya gäster släppas in.
 • Gäster får inte ta med sig i lokalen inköpta/serverade alkoholdrycker när de lämnar lokalen. Av den anledningen bör alkoholen serveras i glas och inte i flaskor eller burkar.
 • Gäster får inte ta med sig egna alkoholdrycker in i lokalen.
 • Servering av alkoholdrycker får inte ske efter serveringstidens slut.
 • I lokalen får inte andra drycker förvaras än de som serverats där.
 • Lokalen ska vara avskild från annan lokal där verksamhet för andra icke anmälda medlemmar eller allmänheten förekommer.
 • Inköp ska ske vid systembolaget, bryggeri eller hos den som har fått tillverknings- eller partihandelstillstånd av alkoholinspektionen.
 • Priser på alkoholdrycker får inte sättas lägre än detaljhandelspriserna. Priser får inte sättas så att försäljning på alkoholstarkare drycker gynnas.
 • Att servera alkohol till ungdom under 18 år får inte förekomma. Det finns ingen åldersgräns för tillträde till lokalen, detta avgör anordnaren själv. Den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får inte vistas i lokalen. Om personen är berusad vid ankomsten ska personen inte äga tillträde till lokalen.
 • Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
 • På serveringsstället ska alltid finnas en serveringsansvarig person. Personen ska ha fyllt 20 år samt ha kunskap om alkohollagstiftningen, erfarenhet av alkoholservering och vara allmänt lämplig.
 • Följs inte dessa regler gäller inte det beviljade tillståndet.

Du kan behöva olika tillstånd om du ska starta en uteservering. Kom ihåg att söka tillstånden i god tid innan du vill starta din verksamhet.

Hos kommunen söker du tillstånd för att servera alkohol och mat. Om du behöver bygglov gör du även det hos kommunen.

Hos polismyndigheten ansöker du om tillstånd för själva uteserveringen. Om kommunen äger marken skickar polisen din ansökan vidare till kommunen för yttrande.

Information om alkohollagen

I alkohollagen Länk till annan webbplats. står det vad som krävs för att få servera alkoholhaltiga drycker. Lagens främsta syfte är att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar.

Du som serverar alkoholhaltiga drycker ansvarar för att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det är ditt ansvar att visa att du och ditt arrangemang eller din verksamhet uppfyller kraven för att få serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd gäller för den som fått tillståndet, och för den lokal som står i beslutet. Du får inte lämna över tillståndet till någon annan eller använda det i en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge den som fått serveringstillstånd har verksamhet i lokalen.

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna restaurangrapport varje år. Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter angående servering (Folkhälsomyndigheten 2010;5).

Som tillståndshavare är du skyldig att redovisa uppgifterna under föregående år i restaurangrapporten. I och med den nya alkohollagen ska du från och med 2011 redovisa normalpris, omsättning och inköpta volymer av det nya alkoholslaget samt andra jästa alkoholdrycker i restaurangrapporten. Inköpta volymer av andra jästa alkoholdrycker ska särredovisas på samma sätt som vin. Gör du egen kryddad snaps ska även det redovisas i rapporten, antal liter framställd snaps.

Uppgifterna i restaurangrapporten används av tillståndsenheten, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetningar. Tillståndsenheten använder även uppgifterna för avgiftssättningen av tillsynsavgiften för föregående år.

Anvisningar för restaurangrapporteringar Länk till annan webbplats.

Blankett för restaurangrapportering , 11.6 kB.

Blankett skickas till:
Skellefteå kommun
Tillståndsenheten
931 85 Skellefteå

Kommunen hjälper gärna till

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 (knappval 3) om du vill prata med en handläggare innan du söker serveringstillstånd. Vid behov kan kundtjänst hjälpa dig att komma i kontakt med kommunens alkoholhandläggare.

Varje år gör tillståndsenheten regelbundna tillsynsbesök på Skellefteås restauranger med serveringstillstånd, för att föra en dialog och samverkan med restaurangbranschen. Tillståndsenheten vill bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för medborgare och besökare i Skellefteå, samt ge restaurangägare möjlighet att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad.

Tillsynen kan delas upp i tre delar

 1. Förebyggande tillsyn
 2. Inre tillsyn
 3. Yttre tillsyn

Förebyggande tillsyn

Ett par exempel på förebyggande arbete är bland annat regelbundna träffar med krögare och utbildningen ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen består av två heldagar och vänder sig främst till krögare, vakter och övrig restaurangpersonal.
Utbildningen är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens landsting och Polismyndigheten.

Syftet med utbildningen är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på Skellefteås restauranger samt utveckla en restaurangkultur som motverkar servering till underåriga och överservering.

Inre tillsyn

Innebär att tillståndsenheten på dagtid genomför kontroller i olika register. Det är viktigt att skatter och andra avgifter betalas i tid. Vidare ska årsredovisningar inlämnas i tid och vara utan anmärkning.

Kontroller sker bland annat av:

 • Anmälan om förändring
 • Lämplighet
 • Ägarförhållanden

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär att vi gör inspektioner på serveringsstället, företrädesvis kvälls- och nattid.
Personal från tillståndsenheten får aldrig nekas inträde.
All personal har tjänstekort med fotografi.

Inspektörerna kan i vissa fall uppträda anonymt i början av inspektionen, men kontaktar alltid serveringsansvarig för att meddela vad som framkommit vid besöket. Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligen och vid anmärkningar kommuniceras dessa med tillståndshavaren.

Tillståndshavaren eller serveringsansvariga ska vid tillsyn hjälpa till och ta fram och visa de handlingar som inspektörerna ber om.
Den yttre tillsynen görs även tillsammans med andra myndigheter. Andra myndigheter utför också egna kontroller.

Vid den yttre tillsynen kontrolleras bland annat att:

 • en ansvarsfull alkoholservering bedrivs
 • en serveringsansvarig finns på plats
 • serveringstiderna efterföljs
 • servering sker inom serveringsytan
 • uteserveringen är tydligt avgränsad.


Tillståndsenhetens inspektioner dokumenteras alltid skriftligen. En kopia skickas till tillståndshavaren för kännedom vid anmärkning.

Dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen får kommunen upprätta register om det är nödvändigt för att myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: