Tobak

För att få sälja tobak i butik eller partihandel måste man ha ett tillstånd.

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd att sälja tobak?

Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. Notiser skickas till dig via SMS och e-post när din ansökan handläggs. Du kommer även kunna kommunicera direkt med handläggare i ansökan. E-tjänsten kräver mobilt bank-ID.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobak (Länk till annan webbplats)

 1. Skriv ut blanketten och bilagan, eller be kommunens kundtjänst att skriva ut dem åt dig. Var noggrann och fyll i hela ansökan. Se till att du bifogar ett egenkontrollprogram och alla övriga handlingar som listas på ansökan.
  Kommunen har tystnadsplikt och ”får inte röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden” (Lag om tobak 7 kap 24 §)
 2. Prövning om tillstånd att sälja tobak är förenat med en avgifter. Avgiften betalas in när du skickar in ansökan. Se priserna i de utfällbara boxarna längre ner på sidan.
 3. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning (WORD-dokument) , 39.4 kB.
 4. Skicka in ansökan.
 5. Vänta! Nu stämplas ansökan in på kommunen. Saknas det något i ansökan kommer en begäran om komplettering till dig. När ansökan är komplett kommer ett meddelande om att nu börjar handläggaren utredningen. Utredningen kommer att ta 1–4 månader beroende på hur snabbt kommunen får svar på sina remisser som skickas till Skatteverket, polis och tull. Tiden börjar räknas från komplett ansökan.
 6. Det är Bygg- och miljönämnden som tar beslut om att bevilja eller avslå en ansökan. Därför måste hänsyn även tas till nämndens mötesdatum.
 7. Du får ett beslut. Det kan vara positivt och då får du ett tillståndsbevis och kan sälja tobak. Det kan vara negativt och då får du inte sälja tobak. Blir det negativt följer en överklagningshänvisning med i beslutet.

Ansökan för detaljhandel , 147.6 kB.

Ansökan för partihandel , 146.9 kB.

Bilaga till ansökan , 129.2 kB.

Försäljningstillståndet för detaljhandel söks hos den kommun där man har sin verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att han eller hon är både personligt och ekonomiskt lämplig för uppgiften. Kommunen får be om yttrande från Polismyndigheten och från Skatteverket för att kunna kontrollera de uppgifter som sökande kommer in med. De bilagor som krävs för prövningen anges på blanketten.

Partihandeln söker tillstånd i den kommun de har sitt säte, saknas säte i Sverige söker man tillstånd i den kommun man har ett fast driftställe. Tillstånd till partihandel får inte ges utan polisens och tullens yttrande. De bilagor som krävs för prövningen anges på blanketten.

Avgift för ansökan

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av försäljningstillståndet. Se avgifter i rutan nedan.

Kommunen får även ta ut en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften kommer att debiteras årligen.

Betalning sker till Plusgiro 126870-5, ange konto 3110 651402 2670 5751, ange även namnet på försäljningsstället.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige får Bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PVK) som finns publicerad på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2019.

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2022.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Avgifter vid anmälan av försäljning

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter)

1 755 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

7 020 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 925 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 680 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

7 020 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

 • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, vissa receptfria läkemedel,
 • tillståndspliktig detaljhandel med tobak

Årlig avgift

Folköl

1 755 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

1 755 kr

Tobak

4 095 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 650 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 170 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Avgifter vid försäljning

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

4 095 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 755 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

4 095 + 878 = 4 973 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 095 + 878 + 878 = 5 851 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter/tobaksfria nikotinprodukter

1 755 + 878 = 2 633 kr

Vad gäller?

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Återkalla tillstånd , 121.1 kB.

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till
kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

 • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
 • Betydande förändringar i en styrelse.
 • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
 • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
 • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
 • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.
 • Om fakturadressen ändras.

Anmäl ändringar i företaget här , 197.2 kB.

Spårbarhetsmärkning av tobak

Du som säljer tobak måste ansöka om en kod för att kunna köpa in tobak från partihandeln. Har du flera försäljningsställen behöver du en kod för varje ställe.

Reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning syftar till att motverka den illegala handeln av tobak. Med märkningen kan man följa tobaken från tillverkning till kund.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka på två sätt:

 1. Ansök om identifieringskod hos id-utfärdaren
  Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren.
  Nationell id-utfärdare i Sverige är Allexis s.r.o - ansökan om id-koder kan göras här: https://idissuer.se/ Länk till annan webbplats.
 2. En leverantör ansöker om identifieringskod till dig
  Du uppfylla kravet på att ansöka om en identifieringskod genom att en leverantör (exempelvis partihandlare) ansöker om en identifieringskod till dig.
  Då gäller att:
  • Den som ansöker om en identifieringskod till dig måste vara registrerad och själv ha identifieringskoder.
  • Du måste godkänna att leverantören ansöker om identifieringskod till dig.
  • Den som ansöker om identifieringskod till dig ska informera dig om all registreringsinformation, inklusive alla koder som har tilldelats.
Senast uppdaterad: