Tobaksfria nikotinprodukter

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Anmälan ska lämnas in senast 14 dagar innan försäljningsstart tillsammans med en kopia på egenkontrollprogrammet.

Anmälan skickas till:
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad/Tillståndsenheten
931 85 Skellefteå

Tillsyn

Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter verksamheten så att lagkraven följs. Kommunen har även rätt att göra kontrollköp för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut en avgift för tillsynen.

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2022.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Avgifter vid anmälan av försäljning

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter)

1 755 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

7 020 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 925 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 680 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

7 020 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak

Årlig avgift

Folköl

1 755 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

1 755 kr

Tobak

4 095 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 650 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 170 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Avgifter vid försäljning

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

4 095 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 755 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

4 095 + 878 = 4 973 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 095 + 878 + 878 = 5 851 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter/tobaksfria nikotinprodukter

1 755 + 878 = 2 633 kr

Vad gäller?

Tobaksfria nikotinprodukter får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du som näringsidkare vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

För mer information om regler gällande marknadsföring se Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Straffansvar

Kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

Märkning

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska vara försedda med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning).
Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att förpackningarna uppfyller kraven i första stycket. Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen eller hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och utformning.

Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte

  1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller
  2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
Senast uppdaterad: