Information till dig som ägare av flerbostadshus

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Mät radonhalten

Högsta tillåtna radonhalt i såväl befintliga lokaler som nybyggnationer är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Ligger radonhalten i inomhusluften över riktvärdet kan du åtgärda det förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt. Mätningarna sker med spårfilm och ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Mätningen ska göras under minst två månader under eldningssäsong – oktober till april. Ju längre tid man mäter, desto noggrannare blir mätningen.

Hur många lägenheter ska mätas?

Mätningarna ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och i totalt 20 % av lägenheterna. Två mätdosor behövs till varje lägenhet.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som fastighetsägare till flerbostadshus beställer du direkt från de godkända mätlaboratorier som finns, se under länken till vänster "Mäta radon".

För att beställa mätdosor kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst.

Länkar om radon

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften. En bra ventilation är nödvändig för att få ett bra inomhusklimat.

Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Därför har riksdag och regering tagit beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta innebär att fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen i sina byggnader.

Återkommande besiktningar ska utföras med följande intervall:

Förskolor, skolor och vårdlokaler: 3 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med från- och tilluftsventilation: 3 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med frånluftsventilation: 6 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med självdragsventilation: 6 år

En- och tvåfamiljshus med från- och tilluftsventilation ska kontrolleras endast innan systemet första gången tas i bruk, d.v.s. ingen återkommande kontroll.

Tillsyn av bostäder kan ske på olika grunder och med olika metoder. Det är vanligt att tillsyn sker efter att kommunen fått in ett klagomål på inomhusmiljön i en bostad. Men tillsynen av bostäder kan också vara planerad och ske mer systematiskt och i förebyggande syfte. Då brukar kommunen välja ut bostadsområden eller fastighetsägare och kontrollera fastighetsägarens egenkontroll eller besöka enskilda bostäder och kontrollera faktorer som till exempel ventilationen, temperaturen inomhus eller fukt och mikroorganismer.

Tillsynen av inomhusmiljön sker av Samhällsbyggnad, Miljö på kommunen.

Senast uppdaterad: