Regler för att starta fristående förskola

Det finns vissa kvalitetskrav för att få en fristående verksamhet godkänd. Det ska exempelvis finnas personal med utbildning eller erfarenhet för att kunna ge barnen en god omsorg.

  • Det ska finnas personal med utbildning (för fristående förskolor ska åtminstone en anställd ha förskollärarlegitimation) eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodose.
  • Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek.
  • Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av brand-och miljömyndighet.
  • Verksamheten ska utgåfrån varje barns behov.
  • Läroplanen för förskolan ska följas i den fristående förskolan och vara vägledande för pedagogisk omsorg.

Bidrag ska lämnas till fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som godkänts att bedriva verksamhet och är öppen för alla barn som har rätt till kommunal förskola.

Undantag får göras för

  • barn som skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för den enskilda verksamheten att ta emot
  • verksamhetens särskilda karaktär, ex. föräldrar som är medlemmar i föräldrakooperativ, anställdas barn i ett företag
  • om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om oskäliga avgifter tas ut

Barnets hemkommun ska lämna bidrag till enskild huvudman som har rätt till bidrag. Skyldigheten omfattas både inom den egna kommunen och i annan kommun. Bidraget utgår enligt samma resursfördelningsprinciper som i kommunen i övrigt. Bidrag utgår till ”egna” barn i pedagogisk omsorg.

Bidrag får inte lämnas för fler egna barn än det antal barn som har tagits emot.

Enheterna hanterar själva sin kö och tar in föräldraavgifter. De måste tillämpa Skellefteå kommuns maxtaxa, men har dock rätt att tillämpa en lägre taxa. De ska ansvara för att underlag lämnas in till kommunen gällande grunduppgifter, schema, uppsägning och olika förändringar.

Verksamheten står under tillsyn av kommunen, där verksamheten bedrivs. Verksamheten ska hållas tillgänglig för tillsyn och inspektion och anordnaren ska tillhandahålla den information som kommunen behöver.

Om missförhållanden uppstår ska kommunen förelägga den som är ansvarig att åtgärda missförhållandet. Om detta inte följs får kommunen återkalla godkännandet. Ett godkännande kan återkallas om den enskilde anordnaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om registerkontroll av personal.

Skicka in tillsynsunderlag som fristående förskola, pedagogisk omsorg eller vissa fritidshem (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun, inom en månad efter att bytet av person genomförts (Skollagen 2010:800 2kap. 5b§).

När en anmälan om förändring kommer in genomförs en prövning för att säkerställa att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Det ska också bedömas om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen.

 

Anmäla ändring av ägar- och ledningskrets för fristående förskola och fritidshem (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: