Ungdomsfullmäktigedagen 2024

Ungdomsfullmäktigedagen äger rum måndag den 25 mars 2024, där elevråd och programråd ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om skolan, fritiden och samhället i Skellefteå kommun. Dialogen hålls på Folkets park, Skellefteå mellan klockan 08.45 och 11.30.

Datum: måndag 25 mars
Tid: 08.45-11.30
Plats: Folkets park, Skellefteå

Deltagare i Ungdomsfullmäktige är representanter från elevråd och programråd på samtliga högstadie- och gymnasieskolor, inklusive friskolor.

Program Ungdomsfullmäktigedagen

(preliminära tider)

 • 08.45 Alla hälsas välkomna av Alice och Florian,  Anderstorpsgymnasiet.
 • De högstadie-och gymnasieskolor som deltar presenteras. Kommunens nämnder presenteras också.
 • Kommunfullmäktiges ordförande Felicia Lundmark håller tal.
 • En ungdomspanel diskuterar aktuella frågor som är inskickade till årets ungdomsfullmäktige. Deltagare i panelen är elevrådsrepresentanter för skolorna och representanter från Skellefteå kommuns nämndspolitiker.
 • Omröstning: Vilka frågor är viktigast att lösa just nu?
 • 09.45 Fika och mingel
 • 10.15 Dialog mellan Ungdomsfullmäktige och nämndspolitiker
 • 11.15 Återsamling
 • 11.30 Slut

Några exempel på frågor som förenar ungdomar i Skellefteå

 • Gratis kollektivtrafik och överfulla bussar
 • Trygga omklädningsrum behövs, till exempel duschbås
 • Ta bort vegariska torsdag och mer husmanskost
 • Varför har vi inte en Jämlik skola?!
 • Sommarjobb från det år man fyller 15 år och högre lön
 • Äventyrsbad på Eddahallen

Förslag och frågor som skickats in av ungdomar 2024.

Skicka in förslag till Ungdomsfullmäktige

Det går inte längre att skicka in förslag till Ungdomsfullmäktige 2024.

Skriv ut metodstödet

Här finns en PDF du kan ladda ner och skriva ut med information om ungdomsfullmäktige, samt metoden för att ta fram idéer. , 1.2 MB.

Innehållet i PDF:en kan du också läsa här nedanför:

Vilka idéer och förslag vill du framföra till våra förtroendevalda politiker i Skellefteå kommun? Din åsikt är viktig när det gäller att identifiera
områden som behöver förändring, förbättring eller utveckling. Inom områden som skola, fritid, kultur, samhällsplanering, kommunikationer, trafik, miljö, arbete, bostäder, konsumentfrågor, barn- och familjeomsorg samt äldreomsorg, vilka idéer och förslag har du för att göra Skellefteå till
en ännu bättre plats att leva och verka i?

Dina synpunkter är viktiga för att forma kommunens framtida riktning och säkerställa att politikerna tar hänsyn till ungas behov och
önskemål. Ta chansen att påverka och dela med dig av dina idéer för att bidra till en positiv utveckling av Skellefteå.

Förslag till metod för klassrådet

 • Brainstorm som metod (enskilt) - en brainstorm är en kort och snabb explosion av förslag och idéer.
 • Deltagarna associerar fritt utifrån ett påstående eller en fråga som ledaren
  ställer.
 • Allt som sägs ska skrivas upp!
 • Som ledare så ska du ej värdera eller sortera bland förslagen förrän
  brainstormingen är slut.
 • När idéstormen är slut börjar värderingen, sorteringen och dialogen i klassen över vilk a förslag som ska skickas till elev-och programrådet, som sedan skickar en sammanställning från respektive skola tillungdomsfullmäktige.

Steg för steg i metoden

1. Tyck till enskilt! (Använd Post-it lappar)

Frågeställningen till klassrådet

Använd Post-it-lappar för att dela dina idéer
och förslag om vad som behöver förändras,
förbättras eller utvecklas i din vardag. Ett förslag
per post-it lapp.

Gör en idéstorm på varje område
Här kommer några förslag:

 • Skola (arbetsmiljö, organisation, måltider, mm)
 • Fritid (idrottsverksamhet, fritidsgårdar, badhus mm)
 • Samhällsplanering, kommunikationer, trafik, miljö, konsument, jobb, bostäder, barn och familjeomsorg och äldreomsorg, folkhälsofrågor
 • Sätt upp elevernas förslag på tavlan och dela upp förslagen i rubriker som till exempel skola, fritid, bussar med mera.

2. Dela in eleverna i grupper efter intresse under respektive rubrik för fördjupad dialog kring idéerna och förslagen.

3. Det är viktigt att poängtera att alla frågor är viktiga. Rangordna vad som är viktigast av förslagen just nu i varje grupp (exempelvis 1-10. Där 10 är viktigast).

4. Låt klassen välja vilka förslag de vill skicka till Ungdomsfullmäktige. Skolans elevprogramrådsrepresentanter samlar och jämför förslagen
med andra klasser innan de slutligen skickas in till Ungdomsfullmäktige.

Fakta: Berörda nämnder i Ungdomsfullmäktige

1. Kommunstyrelsen
2. Personalnämnden
3. Valnämnden
4. Bygg- och miljönämnden
5. Samhällsbyggnadsnämnden
6. Konsumentnämnden
7. Gemensam överförmyndarnämnd
8. För-och grundskolenämnden
9. Gymnasienämnden
10. Nämnden för support och lokaler
11. Fritidsnämnden
12. Kulturnämnden
13. Socialnämnden

Idéerna och förslagen till Ungdomsfullmäktige har spänt över olika områden med syfte att förbättra skolmiljön, fritidsaktiviteter och samhället i stort. Tidigare förslag har inkluderat:

 1. Fritidsaktiviteter: Önskemål om utökade och varierade fritidsaktiviteter för att ge unga fler möjligheter till meningsfulla och roliga aktiviteter utanför skolan.
 2. Mötesplatser och äventyrsbad: Förslag om att skapa fler mötesplatser och äventyrsbad för att främja gemenskap och hälsosamma aktiviteter inom kommunen.
 3. Arbetsmöjligheter för unga: Initiativ för att möjliggöra för unga att börja sommarjobba tidigare än årskurs 9, vilket kan bidra till både personlig utveckling och ekonomiskt oberoende.
 4. Bostadsfrågor: Önskemål om att kommunen ska satsa på att bygga mer prisvärda bostäder för att underlätta för unga att etablera sig på egen hand.
 5. Skolmiljö: Uppmärksammande av problem inom skolmiljön, såsom kalla klassrum och behovet av förbättringar i omklädningsrummen, bla duschbås.
 6. Kollektivtrafik och trygghet: Förslag och synpunkter gällande kollektivtrafiken, inklusive önskemål om förbättringar för att öka säkerheten och tryggheten för unga på bussar.

Genom att lyfta dessa förslag till Ungdomsfullmäktige har elevråden och programråden aktivt deltagit i att påverka och forma förändringar som påverkar unga människors liv och välbefinnande i kommunen.

Mer om Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige spelar en avgörande roll i att stärka ungas möjligheter till delaktighet i samhällsutvecklingen i Skellefteå kommun. Genom att fokusera på områdena skola, fritid och samhälle ger det unga människor en röst och en plattform för att uttrycka vad som är viktigt för dem både i nuet och inför framtiden.

Under Ungdomsfullmäktige ges politiker och tjänstepersoner en bred och mångfacetterad insyn i ungas perspektiv. De presenteras med ett smörgåsbord av idéer och förslag som speglar ungas behov, önskemål och visioner för sin vardag. Detta ger politikerna en unik möjlighet att förstå vad som engagerar unga och vilka områden de önskar förändra, förbättra och utveckla.

Viktigt är att dessa insikter och förslag inte bara ses som en engångshändelse utan som en kontinuerlig dialog. Att offentlig sektor aktivt lyssnar på och tar tillvara ungas idéer är inte bara ett demokratiskt ideal utan en konkret metod för att skapa meningsfull förändring. Ungdomsfullmäktiges roll sträcker sig således bortom det evenemangsmässiga och blir en katalysator för en mer inkluderande och barnrättsorienterad beslutsprocess. Återkoppling till unga blir därmed central för att stärka barnrättsperspektivet och säkerställa att deras röster inte bara hörs utan också tas på allvar i framtida nämndsbeslut.

Tidigare ungdomsfullmäktige


Jörgen Svedberg, samt skolfritidsledare och skolvärdar på gymnasiet

Senast uppdaterad: