Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pensionärsrådet (KPR). På så vis kan funktionshindersrörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden. Varje år hålls Ungdomsfullmäktige, som bidrar till tydliga dialoger mellan ungdomar och kommunpolitiker.

Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) är ett informations- och samarbetsråd där representanter från kommunens nämnder och den lokala funktionsnedsättningsrörelsen möts. Rådets arbete utgår från målsättningarna i den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Rådet för förebyggande av funktionshinder arbetar för ett samhälle där alla får ett gott bemötande och kan delta på likvärdiga villkor. Det har vi gjort under många år, för att vi tror på att ett Skellefteå för alla är ett roligare och bättre Skellefteå. RÅFF: s arbete utgår från den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Rådet ligger organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen.

I rådets referensgrupp finns alla funktionsnedsättningsföreningar representerade. Där väcks många av de viktiga frågor som rådet arbetar med. Rådet för förebyggande av funktionshinder har också en tillgänglighetsgrupp som träffas en gång i månaden och arbetar för ökad fysisk, psykisk, social, informativ och kommunikativ tillgänglighet.

Vilka är med i RÅFF?

Rådet för förebyggande av funktionshinder består av 15 ordinarie ledamöter och deras personliga ersättare. Representanterna kommer från lokala funktionsnedsättningsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och grundskolenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering. Ledamöterna sitter en mandatperiod, det vill säga de fyra år som Sverige styrs av samma regering.

Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet och kommunens delaktighetssamordnare är sekreterare.

Referensgruppen

Referensgruppen är funktionsrättsrörelsens gemensamma forum. Gruppen träffas cirka tre veckor innan RÅFF sammanträder. Alla aktiva lokala funktionsrättsföreningar är välkomna med en representant.

Referensgruppen samlar upp frågor, synpunkter och underlag som föreningarna vill framföra till rådet. Gruppen bjuder ofta in någon representant från kommunen eller andra myndigheter eller företag för att informera om aktuella frågor. Referensgruppen bestämmer vilka personer som ska representera funktionsrättsorganisationerna i Rådet för förebyggande av funktionshinder och föreslår vilka som ska sitta med i beredningsgruppen och tillgänglighetsgruppen.

Tillgänglighetsgruppen

Tillgänglighetsgruppen, TGG, består av representanter från var och en av de sex olika funktionshindergrupperna. I TGG deltar också kommunens tillgänglighetsrådgivare och delaktighetssamordnare. Gruppen träffas en förmiddag i månaden.

TGG fungerar som ett arbetsutskott för referensgruppen och som en kommunikationskanal med kommunen. Rådet kan löpande lyfta viktiga frågor till TGG att arbeta med. Gruppen genomför en uppföljningsdag per år och lämnar synpunkter på tillgänglighetsfrågor både till offentlig och privat verksamhet.

Beredningsgruppen

I den ingår rådets ordförande, fyra representanter för
funktionsrättsorganisationerna i rådet och delaktighetssamordnaren.

Beredningsgruppen bereder frågor, tar fram skrivelser och gör kallelser till Rådet för förebyggande av funktionshinder.

Den lokala funktionsrättsrörelsen

Skellefteå finns cirka 30 lokala funktionsnedsättningsföreningar.
Föreningarna delas in i sex olika grupper:

 • Medicingruppen
 • Rörelsehindergruppen
 • Utvecklingsstörningsgruppen
 • Psykiatri/neuropsykiatrigruppen
 • Syngruppen
 • Hörselgruppen

Här kan du läsa om vilka funktionsnedsättningsföreningar som representeras i Rådet för förebyggande av funktionshinder.

Du kan klicka dig vidare till de flesta föreningarna om du vill veta mer. Många föreningar har också grupper på Facebook eller andra sociala medier med uppdaterad information.

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Kenneth Fahlesson är ordförande. Ett av rådets uppdrag är att årligen prioritera målområden och följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet. Från ord till handling!

Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år.

Vilka är med i Folkhälsorådet?

 • kommunstyrelse
 • kulturnämnd
 • fritidsnämnd
 • socialnämnd
 • barn och grundskolenämnd
 • gymnasienämnd
 • bygg- och miljönämnd
 • Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå och Norsjö området (region Västerbotten)
 • Utskott för funktionshinder och samverkan (region Västerbotten)
 • folktandvården
 • psykiatri och verksamhetsutvecklingsstaben (region Västerbotten)
 • tjänstepersoner från kommunen och Folkhälsoenheten
 • ordförande är Kenneth Fahlesson

Mer om folkhälsa

FRIS är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från skola, kultur och fritid, sociala, polisen och Regionen. FRIS kan sägas bestå av tre delar, social prevention, situationell prevention och demokrati och inflytande för unga.

FRIS har sedan 2009 tagit fram underlag för samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet är ett viktig rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala pensionärsrådet bevakar och företräder seniorers intressen i frågor som hanteras i samtliga kommunens nämnder, i styrelser och förvaltningar. Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och remisser. KPR deltar också i utredningar och projekt som rör äldres livskvalitet.

Representanterna kommer från lokala pensionärsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämnden.

Opinionsbildare

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap, bilda opinion och återkoppla till de pensionärsföreningar som KPR företräder.

Rådet har fem sammanträden varje år, plus ett budgetmöte, vanligtvis i Stadshuset i Skellefteå.

1600 unga tycker till om kommunens verksamheter! Möten och dialog mellan unga och politiker! Unga skriver motioner direkt till kommunens olika nämnder. Alla förslag återkopplas till unga.

Ungdomsfullmäktige 2022

I ungdomsfullmäktige 2022 fick eleverna frågan ”Hur tycker du att Skellefteå kommun ska växa mot 2030?” 534 förslag och idéer kom in. Här under hittar du filmer från Ungdomsfullmäktige 2022.

Sändning från Ungdomsfullmäktige:

 

Demokratilots Jörgen Svedberg och folkhälsostrateg Lina Tjärnström berättar om Ungdomsfullmäktige:

 

Strategin för Skellefteå år 2030:

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Genom att polisen, kommunen och privata aktörer samarbetar i Trygghetsforum, får arbetet både tyngd och bredd.

Trygghetsforums brottsförebyggande åtgärder riktas mot specifika risksituationer och konkreta verkligheter som människor lever i. Det innebär att vi koncentrerar oss på de situationer som inbjuder till brott.

En kan inte göra allt, alla kan göra något, tillsammans kan vi göra mycket!

Trygghetsforum arbetar övergripande med:

 • problemanalyser
 • konkreta handlingsplaner
 • brottsförebyggande projekt
 • information och samordning av olika åtgärder
 • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
 • remissvar för kommunen

Trygghetsforums mål

Skellefteå är en trygg stad att leva i. Enligt statistiken ligger Västerbottens län bäst av alla län med lägst antal brott per 100.000 invånare. Vårt mål är att trygga Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner att bo och växa upp i!

Våra delmål är:

 • ökad trygghet i centrum på kvälls- och helgtid.
 • minska risken för rån och stölder.
 • öka tryggheten i boendet.
 • minska risken för våld mot kvinnor.

Brottsförebyggande arbete

Gör inga tjuvar

I Skellefteå har vi tagit fasta på talesättet ”Tillfället gör tjuven” - och därmed också offret. I kampanjen ”Gör inga tjuvar” är utgångspunkterna att minska kontanthanteringen inom handeln samt att minska bostads- och bilinbrotten.

Du kan själv minska risken att bli utsatt för brott genom att:

 • tömma din bil själv
 • undvika att ha mycket kontanter på dig
 • undvika att förvara mycket kontanter i hemmet
 • samverka i ditt bostadsområde för att motverka inbrott

  Skellefteå fick utmärkelsen ”Tryggare Stadsmiljö 2006” av Svenska Stadskärnor tack vare Trygghetsforums unika samarbete i kampanjen ”Gör inga tjuvar”.

Trygghetsvandringar

Trygghetsforum anordnar emellanåt så kallade trygghetsvandringar. Vi har till exempel gjort gruppvandringar i centrala stan, längs Skellefteälven och runt lasarettsområdet.

Vid en trygghetsvandring får deltagarna sätta på sig sina "trygghetsglasögon" och fokusera på de faktorer i närmiljön som påverkar upplevelsen av trygghet och otrygghet.

Osäkra miljöer kan kännas betydligt säkrare genom att till exempel öka belysningen eller förbättra sikten, för att försvåra för någon att gömma sig

Senast uppdaterad: